مقایسه تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حاد 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم های کراتین کیناز و تروپونین قلبی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از متداول ترین روش های ارزیابی آسیب های قلبی، اندازه گیری شاخص های زیستی مربوط به آسیب های بافت قلبی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو نوع برنامه کاهش وزن حاد 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم های  CK-MBو cTnI در کشتی گیران نخبه است.

مواد و روش ها:

تعداد 16 کشتی گیر جوان (سن:1/31±18 سال، وزن: 13/17±71/68 کیلوگرم، قد: 6/40±171سانتی متر) به طور تصادفی و براساس ویژگی های ترکیب بدنی در یک طرح تحقیقی متقاطع در قالب دو گروه کاهش وزن 2 درصد و 4 درصد وزن بدن در این مطالعه شرکت نمودند. نمونه های خون در چهار مرحله؛ (قبل، بلافاصله، 6 و 24 ساعت بعد) جمع آوری شد. روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای ارزیابی تغییرات درون گروهی و t مستقل جهت مقایسه بین گروهی مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان CK-MB بلافاصله پس از کاهش وزن، در دو گروه افزایش معنی داری دارد (0/009=P). با وجود این، در مدت 24 ساعت بعد از کاهش وزن، سطح ایزوآنزیم کراتین کیناز قلبی به مقادیر استراحت بازگشت. همچنین، سطح cTnI در دو گروه افزایش معنی داری داشت (0/004=P) که این تفاوت در گروه 4 درصد بیشتر از 2 درصد بود با وجود این در مدت 24 ساعت بعد از کاهش وزن به مقادیر استراحت بازگشت.

نتیجه گیری:

اگرچه سطح آنزیم های  CK-MB و cTnI در دو گروه بعد از کاهش سریع وزن افزایش یافت، اما کاهش وزن سریع به میزان 2 و 4 درصد نمی تواند سبب آسیب های جدی قلبی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
664 -671
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091486 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.