فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 6 (پیاپی 109، بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • قاسم رحیمی کلاته شاه محمد، مسعود همایونی تبریزی*، توران اردلان، بهاره هرمزی صفحات 588-595
  سابقه و هدف

  امروزه با افزایش سرطان، به ویژه سرطان کولون و همچنین با در نظر گرفتن عوارض داروهای شیمیایی در درمان این گونه بیماری ها بایستی به روش های بدون عوارض توجه بیشتری نمود. بر همین اساس در این تحقیق، به ارزیابی سمیت نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سبز از عصاره ی گیاه زوفا بر رده ی سلولی سرطان کولون (HT29) پرداختیم و اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی تونین خون نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه ی تحقیقاتی و پژوهشی در محیط invitro از روش MTT با هدف ارزیابی میزان سمیت این نانوذره علیه سلول های نرمال و سلول های سرطان کولون استفاده شد، همچنین در محیط invivo تعداد 20 سر موش سوری بالغ نر در 3 گروه تجربی (5n=) مقادیر 100، 200، 300 میلی گرم بر کیلوگرم نانوذرات اکسید روی دریافت کردند و 1 گروه کنترل (بدون دریافت نانوذرات) در نظر گرفته شد؛ درنهایت موش ها توسط کتامین و زایلازین بی هوش و کالبدشکافی شدند و خون گیری از قلب جهت انجام تست پروتئین پروکسی تونین توسط سل کانتر انجام شد.

  نتایج

  این نانوذرات قادر به مهار سلول های سرطانی در غلظت های پایین (62/5، 31/2 میکروگرم بر میلی لیتر) بودند و IC50 آن حدودا 62/5 میکروگرم بر میلی لیتر (0/001***P<) گزارش می شود. نتایج حاصل از تست PCT در نتیجه ی تیمار موش ها، افزایش خفیفی از پروتئین پروکسی تونین در غلظت 300 میلی گرم بر کیلوگرم (0/001***P<) را نشان داد.

  نتیجه گیری:

  با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سبز از عصاره ی گیاه زوفا خاصیت سمیت آن نیز افزایش می یابد و در خون، باعث افزایش پروتئین پروکسی تونین می شود.

  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید روی، عصاره ی آبی گیاه زوفا، رده ی سلولیHT-2 و محیط برون تنی، پروتئین پروکسی تونین
 • شیما عثمانی، هما محسنی کوچصفهانی*، هانیه جلالی صفحات 596-604
  سابقه و هدف

  سرطان ریه یکی از شایع ترین سرطان هاست. ترکیبات گیاهی به دلیل اثرات ضدسرطانی، در درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته اند. پوست انارL.)  (Punica granatum به دلیل داشتن ترکیبات فنولی، دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی است. کوئرستین یک فلاونوئید گیاهی است که قادر به مهار تکثیر سلول های سرطانی می باشد. در پژوهش حاضر اثرات ضدتکثیری عصاره ی پوست میوه ی انار و کوئرستین در رده ی سلولی کارسینومای ریه ی انسانی calu-6 مقایسه شد و اثر هم افزایی آن ها در مهار تکثیر و مهاجرت سلول های سرطانی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها:

  رده ی سلولی Calu-6 از انستیتو پاستور ایران تهیه شد و در محیط کشت RPMI-1640 حاوی 10 درصد FBS و 1 درصد آنتی بیوتیک کشت شد. جهت تعیین درصد بقای سلول ها، تست MTT انجام شد. نوع مرگ سلولی توسط روش فلوسایتومتری تعیین و جهت تشخیص میزان مهاجرت سلولی از تست خراش استفاده شد.

  نتایج

  عصاره ی پوست میوه ی انار و کوئرستین موجب مهار تکثیر سلول های سرطان ریه شدند؛ همچنین، کوئرستین و عصاره ی پوست انار به صورت جداگانه و همزمان موجب القای آپوپتوز در سلول های calu-6 شدند به طوری که میزان بیان Annexin-V در تیمار کوئرستین و عصاره ی پوست انار به ترتیب 18/20 و 15/59 درصد بود و در طی تیمار همزمان به 25/51 درصد افزایش یافت. نتایج حاصل از تست خراش نیز نشان داد که عصاره ی پوست میوه ی انار و کوئرستین موجب مهار متاستاز در سلول های calu-6 شدند.

  نتیجه گیری:

  این مطالعه نشان داد کوئرستین و عصاره ی پوست میوه ی انار دارای اثرات ضدسرطانی بوده و می توانند در مکمل درمانی سرطان ریه مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: سرطان ریه، کوئرستین، عصاره ی انار، تکثیر، مهاجرت
 • حمیدرضا نگارستانی، صدیقه حسین پور دلاور*، معصومه عزیزی، محمدعلی آذربایجانی، پروین فرزانگی صفحات 605-614
  سابقه و هدف

  اختلال متابولیکی پیچیده با هیپرگلیسمی را دیابت می گویند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف رزوراترول بر فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی بود.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه ی تجربی 60 سر موش نر نژاد ویستار در 6 گروه 10 تایی شامل گروه های کنترل سالم، دیابتی، دیابتی سالین، مکمل رزوراترول، تمرین تداومی و مکمل رزوراترول + تمرین تداومی تقسیم شدند. برنامه ی تمرین به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته انجام شد. رزوراترول در گروه های مکمل رزوراترول و مکمل رزوراترول + تمرین تداومی با دوز 20 میلی گرم تزریق شد. ارزیابی از نشانگران آپوپتوز در بافت کبدی به وسیله ی ELISA انجام شد.

  نتایج

  غلظت BAX و CASPASE-3 در گروه های بیمار دیابتی و دیابتی - سالین در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بوده است (0/001≤P). غلظت Bcl-2 هم در گروه های بیمار دیابتی و دیابتی-سالین در مقایسه با سایر گروه ها کمتر بوده است (0/001≤P). میانگین نسبت BAX/BCL2 در گروه های بیمار دیابتی و دیابتی-سالین بیشتر بوده است (0/001≤P). تمرین تداومی، تجویز رزوراترول به تنهایی و یا به ویژه مداخله ی رزوراترول همراه با ورزش تداومی سبب کاهش معنی داری در میانگین غلظت BAX و CASPASE-3 (0/001≤P)، نسبت غلظت  BAX/BCL2(0/001≤P) و افزایش معنی دار غلظتBCL-2  (0/001≤P) در بافت هپاتوسیتی شد.

  نتیجه گیری:

  استفاده از شیوه های درمانی غیردارویی تمرین ورزشی، مکمل رزوراترول و به ویژه ترکیبی از این دو می تواند در کاهش آپوپتوز هپاتوسیتی ناشی از بیماری دیابت موثر باشد.

  کلیدواژگان: دیابت، تمرین تداومی، رزوراترول، BAX، Bcl-2 و CASPASE-3
 • علی اکبر استکی، وحید ولی پور*، احسان قهرمانلو، مهدی کارگرفرد صفحات 615-626
  سابقه و هدف

  بیوژنز میتوکندری وابسته به ژن های PGC-1α و Atf2 است. تمرین استقامتی به وسیله ی بیان این ژن ها باعث بیوژنز میتوکندری می شود اما احتمالا آلودگی هوا اثر مخالفی دارد؛ بنابراین، هدف، بررسی تاثیر تمرین استقامتی در آلودگی هوا بر بیان ژن های PGC-1α و Atf2 قشر مغز موش های نژاد ویستار بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی تجربی، 32 سر موش 8 هفته ای (وزن: 10/65±180/77) به چهار گروه کنترل، تمرین، آلودگی و تمرین + آلودگی تقسیم شدند. به منظور قرار دادن حیوانات در معرض آلودگی از اتاقکی به حجم 9000 لیتر استفاده گردید. تمرین به مدت 8 هفته انجام شد. 24 ساعت پس از آخرین جلسه، موش ها تشریح و قشر مغز آن ها استخراج گردید. بیان ژن ها به روش RT-PCR اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ANOVA دو طرفه استفاده شد.

  نتایج

  بیان ژن Atf2 گروه تمرین + آلودگی تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت (0/04=P). به علاوه بیان ژن Atf2 گروه تمرین تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت (0/01>P). همچنین، بیان ژن PGC-1α گروه تمرین تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت (0/01>P). به علاوه، بیان ژن PGC-1α گروه آلودگی تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت (0/01>P). همچنین، بیان ژن PGC-1α گروه تمرین + آلودگی تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل نداشت (0/05<P).

  نتیجه گیری

   آلودگی تاثیر معناداری بر بیان ژن Atf2 ندارد اما تمرین در هر دو حالت باعث افزایش معنادار آن می شود. همچنین، آلودگی باعث کاهش معنادار بیان ژن PGC-1α می شود اما تمرین بیان آن را افزایش می دهد؛ بنابراین، به نظر می رسد بیان PGC-1α در شرایط آلودگی تحت تاثیر عوامل دیگری نیز می باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ساخت میتوکندری، تمرین استقامتی، PGC-1α، Atf2
 • الهام فرهادفر، ناصر بهپور*، محمدعلی آذربایجانی، علی مرادی صفحات 627-636
  سابقه و هدف

  استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بسیاری از بیماری ها دخالت دارد. شرایط استرس اکسیداتیو و عدم تعادل آنتی اکسیدان نقش عمده ای در بروز و توسعه بیماری ها دارد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر چهار هفته تمرین استقامتی و مصرف بربرین کلراید بر آنزیم های آنتی اکسیدانی  بافت قلب رت های نر ویستار دیابتی بود.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با میانگین وزنی حدود 250-200 گرم به صورت تصادفی در 5 گروه شامل گروه کنترل سالم (بدون تزریق STZ، دارو و تمرین)، گروه کنترل دیابتی (با تزریق STZ)، گروه تجربی دیابتی+تمرین بدنی، گروه تجربی دیابتی+مصرف بربرین (mg/kg 50)، گروه تجربی دیابتی+تمرین بدنی+ مصرف بربرین قرار گرفتند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، حیوانات بااستفاده از تزریق درون صفاقی کتامین بیهوش شدند و بافت قلب جهت سنجش تغییرات آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز جدا شد. از آزمون تی زوجی و آزمون تحلیل واریانس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و در سطح 0/05 =α استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که پس از مصرف مکمل بربرین و تمرین استقامتی در گروه دیابتی، تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل در میزان فعالیت های آنزیم CAT، SOD و GPX مشاهده شد (0/001=P). در مقایسه بین گروهی نتایج نشان داد که بین میزان اثر تمرین در گروه دیابتی+تمرین+بربرین با گروه دیابتی+تمرین و گروه دیابتی+بربرین تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری:

  تمرین استقامتی می تواند بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های دیابتی تاثیر معنی دار و موثر داشته باشد.

  کلیدواژگان: دیابت شیرین، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، بربرین کلراید
 • روح الله عزیزی، فاطمه بهرامی*، کورش گودرزی، مسعود صادقی صفحات 637-646

  سابقه و هدف:

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی موریتس و ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری بود.

  مواد و روش ها:

  از بین کلیه زنان متقاضی درمان وسواس جبری شهر بروجرد (297 نفر)، سه گروه 15 نفری به روش در دسترس انتخاب شدند. برای دوگروه، درمان فراشناختی موریتس و درمان فراشناختی ولز اجرا شد. در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه های وسواس فکری-عملی و انعطاف پذیری شناختی تکمیل شد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج، نشان دهنده اثربخشی دو رویکرد درمانی موریتس و ولز بر علائم وسواسی و انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری بود (0/05>P). همچنین تفاوت معنی داری بین اثربخشی دو رویکرد موریتس و ولز مشاهده نشد (0/05<P).

  نتیجه گیری:

  با توجه به یافته ها، درمان های فراشناختی مبتنی بر رویکرد موریتس و رویکرد ولز بر کاهش علائم وسواسی و افزایش انعطاف پذیری شناختی زنان خانه دار با اختلال وسواس جبری، می تواند اثربخش باشد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، درمان فراشناختی، علائم وسواسی، زنان خانه دار
 • وحیده شاه نظری، افشین فرهانچی، حمیدرضا خورشیدی*، سجاد دانشیار، سعادت ترابیان صفحات 647-656
  سابقه و هدف

  پیشگیری و درمان درد بعد از جراحی، نقش مهمی در تسریع بهبود وضعیت بیماران دارد. هدف این مطالعه مقایسه ی بین دو روش Patient Controlled Analgesia وریدی و بی دردی اپیدورال توراسیک از نظر میزان بی دردی و عوارض آن ها در بیماران تحت جراحی شکم می باشد.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه که روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت همدان جهت انجام جراحی شکم صورت گرفت، بیماران به دو گروه 72 نفری تقسیم شدند. داده ها توسط پرسشنامه که شامل سنجش عملکرد ریوی، میزان درد، عوارض پس از عمل، میزان مصرف مخدر و رضایت مندی بیمار بود، جمع آوری و توسط SPSS V21 آنالیز شد.

  نتایج

  درد بعد از عمل بیماران با روش های کمی و کیفی در 24 ساعت اول بعد از عمل در گروه اپیدورال بیشتر ولی در 24 ساعت دوم فقط با روش ارزیابی کیفی درد در این گروه بیشتر بود. میزان عوارض در هر دو گروه مشابه ولی تهوع در گروه PCA و پارستزی در گروه اپیدورال بیشتر بود. پارامترهای تنفسی بین دو روش تفاوت معنی داری نداشتند. رضایت بیماران از روش بی دردی در گروه PCA بیشتر بود اما در میزان رضایت مندی پرستاران بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری:

  میزان کاهش درد در هر دو روش PCA و اپیدورال برابر است. با توجه به ساده تر و ارزان تر بودن روش PCA می توان از آن برای بی دردی بعد از عمل با اطمینان کافی استفاده کرد. همچنین بهتر است روش اپیدورال در بیماران با مشکلات ستون فقرات، اختلالات عصبی عضلانی و اختلالات حسی به کار برده نشود.

  کلیدواژگان: Patient-Controlled Analgesia، اپیدورال توراسیک، جراحی شکم
 • مریم خزائی کوهپر، آذین علوی* صفحات 657-663
  سابقه و هدف

  پره اکلامپسی یکی از عوامل مهم در مرگ ومیر مادر و جنین به شمار می رود و به نظر می رسد تغییرات در عوامل ایمونولوژیک مانند اتوآنتی بادی ها و حضور سیتوکین های مختلف بر بیماری تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 10 و پره اکلامپسی در زنان باردار در طی سه ماهه سوم بارداری در بندرعباس بود.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه مورد-شاهدی، 60 زن باردار در دو گروه مورد و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. تمام مادران در سه ماهه سوم بارداری بودند. 60 زن باردار که 30 زن مبتلا به پره اکلامپسی بودند (گروه مورد) و 30 زن با فشارخون طبیعی (گروه شاهد) در این مطالعه شرکت کردند. پس از انتخاب آزمودنی ها، 5 سی سی نمونه خون از گروه مورد و شاهد گرفته شد. سپس سطح اینترلوکین 10 در نمونه سرمی اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های t-student و من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  میانگین سطح اینترلوکین 10 در مادران گروه مورد 22/25 و در مادران گروه شاهد 38/75 بود. سطح اینترلوکین 10 در مادران گروه مورد به طور معنی داری پایین تر بود (0/001>P). آنالیز آماری در این مطالعه نشان داد که اگر اینترلوکین 10 یک واحد افزایش یابد، شانس ابتلا به پره اکلامپسی به میزان 1/36 برابر (0/001>P) کاهش می یابد.

  نتیجه گیری:

  با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد سطح سرمی اینترلوکین 10 در بروز پره اکلامپسی در مادران باردار نقش مهمی را ایفا می کند. این یافته ها می تواند برای اهداف تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، اینترلوکین 10، بارداری
 • رضا فرضی زاده*، لطفعلی بلبلی، اکبر آبروش، بابک نخستین روحی صفحات 664-671
  سابقه و هدف

  یکی از متداول ترین روش های ارزیابی آسیب های قلبی، اندازه گیری شاخص های زیستی مربوط به آسیب های بافت قلبی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو نوع برنامه کاهش وزن حاد 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم های  CK-MBو cTnI در کشتی گیران نخبه است.

  مواد و روش ها:

  تعداد 16 کشتی گیر جوان (سن:1/31±18 سال، وزن: 13/17±71/68 کیلوگرم، قد: 6/40±171سانتی متر) به طور تصادفی و براساس ویژگی های ترکیب بدنی در یک طرح تحقیقی متقاطع در قالب دو گروه کاهش وزن 2 درصد و 4 درصد وزن بدن در این مطالعه شرکت نمودند. نمونه های خون در چهار مرحله؛ (قبل، بلافاصله، 6 و 24 ساعت بعد) جمع آوری شد. روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای ارزیابی تغییرات درون گروهی و t مستقل جهت مقایسه بین گروهی مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان CK-MB بلافاصله پس از کاهش وزن، در دو گروه افزایش معنی داری دارد (0/009=P). با وجود این، در مدت 24 ساعت بعد از کاهش وزن، سطح ایزوآنزیم کراتین کیناز قلبی به مقادیر استراحت بازگشت. همچنین، سطح cTnI در دو گروه افزایش معنی داری داشت (0/004=P) که این تفاوت در گروه 4 درصد بیشتر از 2 درصد بود با وجود این در مدت 24 ساعت بعد از کاهش وزن به مقادیر استراحت بازگشت.

  نتیجه گیری:

  اگرچه سطح آنزیم های  CK-MB و cTnI در دو گروه بعد از کاهش سریع وزن افزایش یافت، اما کاهش وزن سریع به میزان 2 و 4 درصد نمی تواند سبب آسیب های جدی قلبی شود.

  کلیدواژگان: کاهش وزن، کراتین کیناز، کراتین کیناز قلبی، تروپونین قلبی
 • هادی حبیب الهی*، نجمه رنجی، زینب خزایی کوهپر، هانیه سادات کمالی فر صفحات 672-678
  سابقه و هدف

  پولیپوز آدنوماتوز فامیلی (FAP) یک سندرم ارثی مستعدکننده به سرطان است که با ظهور پولیپ های آدنوماتوزی در کولون و رکتوم در سن پایین شناسایی می شود. جهش های ژرمینال در ژن APC ایجادکننده FAP هستند. هدف از این مطالعه، بررسی جهش های بخش انتهای '3 اگزون 15 ژن APC در مبتلایان به FAP در استان های گیلان، ایلام و لرستان در سال 1397 بود.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 18 فرد مبتلا به FAP شناسایی و از آن ها خون گیری انجام شد. بعد از استخراج DNA، یک بخش از انتهای '3 اگزون 15 ژن APC به روش PCR تکثیر شد و تحت تعیین توالی مستقیم قرار گرفت.

  نتایج

  در این مطالعه یک جهش بی معنی (p.E1536X، c.4606G>T) در یک فرد مبتلا به FAP کلاسیک و یک جهش بدمعنی (p.V1822D، c.5465T>A) در یک فرد مبتلا به AFAP به صورت هموزیگوت و چهار فرد مبتلا به FAP کلاسیک به صورت هتروزیگوت مشاهده شد. همچنین چهار جهش خاموشp.T1493T، p.G1678G، p.S1756S و p.P1960P در این بیماران شناسایی شد.

  نتیجه گیری:

  به نظر می رسد جهش E1536X در یک بیمار با پولیپوز شدید علت اصلی بیماری باشد. همچنین جهش V1822D به صورت هموزیگوت می تواند باعث AFAP شود؛ اما برای بروز FAP کلاسیک به جهش دوم مخرب تری به همراه این جهش نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: ژن APC، سرطان کلورکتال، پولیپوز آدنوماتوز فامیلی، جهش ژرمینال، جهش بدمعنی
 • فهیمه خدانظر، علی حسنی*، محمدرضا ربیعی صفحات 679-688
  سابقه و هدف

  افزایش فشار اکسایشی ورزش های مختلف و مصرف مکمل های خوراکی به منظور کاهش آسیب های اکسیداتیو ناشی از فعالیت بدنی در بین ورزشکاران رایج است. مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش آنتی اکسیدانی آغوز گاوی در برابر فشار اکسایشی ناشی از فعالیت وامانده ساز در دانشجویان دختر فوتسالیست انجام شد.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه نیمه تجربی 18 دانشجوی دختر فوتسالیست به طور تصادفی به 2 گروه دارونما و مکمل تقسیم شدند. افراد گروه مکمل روزانه 2 عدد کپسول آغوز گاوی (mg500) به مدت دوهفته مصرف کردند. گروه دیگر دارونما (کپسول دکستروز) دریافت کردند. آزمودنی های 2 گروه پس از 2 هفته مصرف مکمل و دارونما در یک آزمون هوازی وامانده ساز بر روی نوار گردان به فعالیت پرداختند. نمونه های خونی وریدی آزمودنی ها در 4 مرحله؛ 1) قبل از مکمل و دارونما 2) بعد از 2 هفته مصرف 3) بلافاصله بعد از فعالیت ورزشی وامانده ساز 4) 24 ساعت بعد از فعالیت ورزشی جمع آوری شد. سپس دو شاخص مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام اندازه گیری شدند. آزمون نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون موخلی انجام شد. سپس با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه های تکراری مورد آزمون قرار گرفتند.

  نتایج

  مالون دی آلدئید در سه مرحله؛ بعد از بارگیری، بلافاصله و 24 ساعت پس از انجام فعالیت در گروه مکمل نسبت به دارونما کاهش معنی دار داشت (0/001≥P). همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در بعد از فعالیت وامانده ساز در گروه مکمل در مقایسه با گروه دارو نما افزایش معنی دار بیشتری داشت (0/05≥P).

  نتیجه گیری:

  به نظر می رسد مکمل یاری کوتاه مدت آغوز، فشار اکسایشی ناشی از فعالیت هوازی وامانده ساز را با کاهش مالون دی آلدئید و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در دانشجویان دختر فوتسالیست مهار می کند.

  کلیدواژگان: آغوز، ورزش، استرس اکسایشی، اثر آنتی اکسیدانی
 • معصومه مقبلی هنزائی، عبدالله امیدی، زهرا زنجانی* صفحات 689-697
  سابقه و هدف

  افراد دارای اضطراب سلامت، سطوح بالا و مداومی از نگرانی در مورد علائم بدنی را تجربه می کنند و در برخورد با این هیجانات منفی از راهبردهای مقابله ای همچون اجتناب استفاده می نمایند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ی تحمل پریشانی و اجتناب تجربه ای در افراد دارا و بدون  اضطراب سلامت بود.

  مواد و روش ها:

  پژوهش حاضر یک مطالعه ی موردی - شاهدی بود. نمونه ی پژوهش شامل دو گروه 40 نفری از دانشجویان دانشگاه های سراسری و علوم پزشکی کاشان بود. یک گروه دارای اضطراب سلامت به شیوه ی هدفمند و گروه دیگر از دانشجویان عادی به شیوه ی دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه ی اضطراب سلامت (Short form health anxiety questionnaire :F-SHAI)، مقیاس تحمل پریشانی (Distress tolerance scale: DTS) و پرسشنامه ی پذیرش و عمل (Acceptance and Action Questionnaire-2:AAQ-2) بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 و به روش آزمون t مستقل انجام شد.

  نتایج

  میانگین نمره ی اجتناب تجربه ای در افراد دارای اضطراب سلامت (7/41=SD)30/28 و در افراد عادی (7/70=SD) 15/20 به دست آمد. همچنین میانگین نمره ی تحمل پریشانی در افراد دارای اضطراب سلامت (7/26=SD) 35/38 و در افراد عادی (9/70=SD) 44/42 بود. نتایج حاصل از آزمون t مستقل نشان داد اجتناب تجربه ای (4/82t=) و تحمل پریشانی (3/16 - t=) در دو گروه دارای اضطراب سلامت و افراد عادی تفاوت معنادار دارد (0/01< P).

  نتیجه گیری:

  افراد دارای اضطراب سلامت در مقایسه با افراد بهنجار، تحمل پریشانی کمتر و اجتناب تجربه ای بیشتری را گزارش کردند. این افراد نسبت به افراد بهنجار به میزان بیشتری جذب هیجانات منفی مرتبط با سلامتی خود می شوند و به سبب ناتوانی در تحمل این پریشانی ها، از موقعیت های استرس زای مرتبط با این پریشانی ها اجتناب می کنند.

  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، تحمل پریشانی، اجتناب تجربه ای
 • ریحانه مژده کار، کامران حاجی نبی*، کتایون جهانگیری، لیلا ریاحی صفحات 698-705
  سابقه و هدف

  یکی از چالش های مهم تامین مالی نظام سلامت، انتخاب ابزاری مناسب جهت ارزیابی نابرابری های توزیع و تخصیص منابع مالی است. معیارهای محک زنی عدالت به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جامع شامل موانع مالی دسترسی عادلانه، تامین مالی عادلانه، کارایی مدیریتی و پاسخگویی، به ارزیابی عدالت در نظام مالی سلامت می پردازند. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیرگذارترین شاخص های مالی بر توزیع و تخصیص منابع سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت بود.

  مواد و روش ها:

  مطالعه ی حاضر، مطالعه ای توصیفی - تحلیلی در سال 1397 بود. 50 شاخص مالی نظام سلامت از سه منبع سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون عدالت و حقوق بشر، آژانس توسعه ی بین المللی انتخاب و با شاخص های ملی سلامت و عدالت در سلامت مقایسه شدند. پس از اعتبارسنجی خبرگان، 15 شاخص مالی انتخاب شد که از طریق نظرسنجی 206 صاحب نظر از 31 استان کشور و با استفاده ی تحلیل عاملی تاییدی میزان تاثیر هر یک از شاخص ها بر توزیع و تخصیص منابع مالی ارزیابی شد.

  نتایج

  نتایج تحلیل عاملی نشان داد شاخص های نسبت پرداخت از جیب خانوارها و سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در تامین مالی عادلانه ی سلامت، شاخص تخصیص بودجه ی سلامت مبتنی بر نیاز در پاسخگویی و شاخص پوشش بیمه ی سلامت براساس آسیب پذیری، در رفع موانع مالی دسترسی عادلانه به خدمات سلامت بیشترین تاثیر را داشتند.

  نتیجه گیری:

  سیاست گذاران سلامت می توانند از شاخص های ارزیابی نابرابری های تخصیص و توزیع منابع مالی براساس معیارهای محک زنی عدالت، جهت ارزیابی و تعیین اولویت های اخلاقی اصلاحات در تامین مالی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: چارچوب محک زنی عدالت، عدالت، تامین مالی سلامت، معیار محک زنی عدالت، شاخص های مالی سلامت
|
 • Ghasem Rahimi, Kalateh, Shah, Mohammad, Masoud Homayouni, Tabrizi*, Turan Ardalan, Bahare Hormozi Pages 588-595
  Background

  Today, with the increasing rates of cancer, especially colon cancer, and due to the side effects of chemical drugs in the treatment of these diseases, more attention to safe drugs with less side effects is needed. This study aimed to evaluate the toxicity of nanoparticles of zinc oxide synthesized by green hyssop plant extracts method, on colon cancer cell line (HT29) and examined the effects of nanoparticles on calcitonin proxy blood protein

  Materials and Methods

  In this in vitro study, the MTT method was used to evaluate the toxicity of this nanoparticle at four concentrations (250, 125, 62.5, 31.2 μg/ml) against normal cells and colon cancer cells. In the in vivo environment, 20 adult male mice were randomly assigned into 3 experimental groups (n=5), 100, 200, 300 mg/kg of 20 nm oxide nanoparticles, orally, and the control group (without receiving nanoparticles). Finally, the mice were anesthetized by an ether and an autopsy and blood samples from the heart was taken to carry out the proxitonin protein test by a solvent cannula in the clinical laboratory.

  Results

  These nanoparticles are capable of inhibiting cancer cells at low concentrations (62.5, 31.2 μg/ml) and IC50 is reported to be about 62.5 μg/ml (P<0.0001). The results of the PCT test as a result of treatment of mice showed a slight increase in proxytonin protein at a concentration of 300 mg/kg (P<0.0001).

  Conclusion

  By increasing the concentration of zinc oxide nanoparticles synthesized by the green method from the aqueous extract of the hyssop plant, its toxicity increases and causes a rise in the proxytonin protein in the blood.

  Keywords: Zinc oxide nanoparticles, hyssopus aqueous extract, HT-2 cell line, peripheral environment, Proxytonine protein
 • Shima Osmani, Homa Mohseni, Kouchesfahani*, Hanieh Jalali Pages 596-604
  Background

  Lung cancer is one of the most common cancers. Herbal compounds have been considered for the treatment of cancer due to anticancer effects. Peel of Pomegranate (Punica granatum L.) has antioxidant and anticancer properties due to its phenolic compounds. Quercetin is a herbal flavonoid that can inhibit the proliferation of cancer cells. The present study compared the anti-proliferative effects of pomegranate’s fruit peel extract and quercetin on the calu-6 human lung carcinoma cell line and their co-effects in inhibiting the proliferation and migration of cancer cells.

  Material and Methods

  Calu-6 cell line was purchased from Pasteur institute and cultured in RPMI1640 medium containing 10% FBS and 1% antibiotic. To determine the survival rate of t-cells, MTT assay was performed. Type of cell death was determined by flow cytometry, and scratch test was used to determine the migration rate of the cells.

  Results

  The results showed that pomegranate fruit peel extract and quercetin inhibited the proliferation of lung cancer cells. Also, quercetin and pomegranate extract induced apoptosis in calu-6 cells individually and simultaneously so that the level of expression of annexin-V in quercetin and pomegranate peel extract was 18.20% and 15.59%, respectively, and increased by 25.51% during the co-treatment that difference was significant at P<0.05 The results of the scratch test also indicated that pomegranate peel extract and quercetin inhibited metastatic activity in calu-6 cells.

  Conclusion

  The results of this study showed that quercetin and pomegranate peel extract have anti-cancer effects and can be considered as a complementary medicine of lung cancer.

  Keywords: Lung cancer, Quercetin, Pomegranate peel extract, Proliferation, Migration
 • Hamid Reza Negharestani, Sedigheh Hosseinpour*, Masoumeh Azizi, Mohammad Ali Azarbaijani, Parvin Farzanegi Pages 605-614
  Background

  Complex metabolic disorder with hyperglycemia is called diabetes. This study aimed to determine the effect of regular continuous exercise and resveratrol on regulatory and executive factors of hepatocytic apoptosis.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 60 male Wistar rats were divided into 6 groups of 10, including healthy control, diabetic, diabetic saline, resveratrol supplement, continuous exercise, and resveratrol+continuous exercise. The training program was conducted for 8 weeks and 5 days a week. Resveratrol was injected in resveratrol supplementation supplements and resveratrol+continuous exercise with a dose of 20 mg. Evaluation of apoptotic markers in the liver tissue was performed by ELISA.

  Results

  BAX and CASPASE-3 concentrations were higher in diabetic and diabetic-saline groups (P≤0.001) .Bcl-2 concentration was also lower in the diabetic and diabetic saline groups (P≤0.001) .Mean BAX/BCL2 ratio was higher in diabetic and diabetic saline groups (P≤0.001) .Continuous exercise, resveratrol administration alone or in particular resveratrol intervention with continuous exercise, significantly decreased the mean BAX and CASPASE-3 concentrations (P≤0.001), BAX/BCL2 (P≤0.001) ratio and there was a significant increase in BCL-2 concentration (P≤0.001) in hepatocyte tissue.

  Conclusion

  The use of non-pharmacological exercise therapy, resveratrol supplementation, and in particular the combination of these two, can be effective in reducing hepatocyte apoptosis caused by diabetes.

  Keywords: Diabetes, Continuous exercise, Resveratrol, BAX, Bcl-2, CASPASE-3
 • Aliakbar Steki, Vahid Valipour*, Ehsan Ghahramanlo, Mehdi Kargarfard Pages 615-626
  Background

  Mitochondrial biogenesis is related to Ppargc1α and Atf2 genes. Endurance training through PGC-1α and Atf2 induces mitochondrial biogenesis, but it seems that air pollution has the opposite effect. Therefore, this study aimed to investigate the effect of endurance training in air pollution on PGC-1α and Atf2 genes expression in brain cortex mitochondria of Wistar male rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 32 eight-week-old rats (weight: 180.77±10.65) divided into four groups: control, training, pollution, and training+pollution. In order to expose animals to air pollution, a 9000-liter chamber was used. The training was performed for eight weeks. 24 hours after last session, brain cortex was extracted. The expression of genes was measured using RT-PCR. The two-way ANOVA was used to analyze the data.

  Results

  Atf2 gene expression was significantly different in the training+pollution group compared to the control group (P=0.04). In addition, Atf2 gene expression was significantly different in the training group compared to the control group (P<0.01). Also, PGC-1α gene expression was significantly different in the training group compared to the control group (P<0.01). Also, PGC-1α gene expression was significantly different in the pollution group compared to the control group (P<0.01). But, PGC-1α gene expression was not significantly different in the training+pollution group compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  Pollution has no effect on Atf2 gene expression, but training in both conditions increases it. Also, pollution reduces PGC-1α gene expression but training increases it. Therefore, it seems that expression of PGC-1α in air pollution is also influenced by other factors.

  Keywords: Air pollution, Mitochondria biogenesis, Endurance training, PGC-1α, Atf2
 • Elham Farhadfar, Naser Behpour*, Mohammadali Azarbaeijani, Ali Moradi Pages 627-636
  Background

  Oxidative stress is involved in the pathogenesis of many diseases. Oxidative stress and antioxidant imbalance play a major role in the outbreak and development of diseases. This study aimed to investigate the effect of four weeks of endurance training and consumption of berberine chloride on cardiac tissue antioxidant enzymes in diabetic male Wistar rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 40 adult male Wistar rats weighing approximately 200-250 g were randomly divided into 5 groups including healthy control group (without STZ injection, medication and exercise), diabetic control group (with STZ injection) , Diabetic Experimental Group+ Physical Exercise, Diabetic Experimental Group+ Berberine Intake (50 mg/kg), Diabetic Experimental Group+Physical Exercise+Berberine Intake. 24 hours after the last exercise session, the animals were isolated by intraperitoneal injection of ketamine anesthetic and heart tissue to measure the changes of the enzyme superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase. Paired t-test and ANOVA were used to analyze the data using SPSS software (version 22) and at level α=0.05.

  Results

  The results showed that there was a significant difference in the level of CAT, SOD and GPX activity in the diabetic group after the use of berburn supplementation and endurance training (P=0.001). Results showed that there was a significant difference between the amount of exercise effect in the diabetic+training+berberine group with diabetic+training group and diabetic+berbine group.

  Conclusion

  The results of this study showed that endurance training can have a significant and effective effect on the activity of anti oxidant enzymes in the heart tissue of diabetic rats.

  Keywords: Diabetes mellitus, Superoxide dismutase, Catalase, Glutathione peroxidase, Berberine chloride
 • Rohollah Azizi, Fatemeh Bahrami*, Korosh Goodarzy, Masoud Sadeghi Pages 637-646
  Background

  This study aimed to compare the effectiveness of treatment based on Moritz metacognitive approach and Wells metacognition approach on obsessive-compulsive symptoms and cognitive flexibility of obsessive-compulsive homeowners.

  Materials and Methods

  From all women seeking treatment for obsessive-compulsive disorder in Borujerd (297 people), three groups of 15 people were selected using the convenience sampling method. For two groups Moritz metacognitive therapy and Wells metacognitive therapy was performed. In the pre-test and post-test, obsessive-compulsive and Cognitive flexibility questionnaires were completed. The data were analyzed using the repeated measures designs test by SPSS software.

  Results

  The results showed the effectiveness of the two treatments of Moritz approach and Wales approach on the cognitive flexibility of obsessive-compulsive disorder of the homeowners with obsessive-compulsive disorder (P<0.05). There was also no significant difference between the effectiveness of the two approaches of Mauritius and Wales (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings, metacognition treatments based on Moritz approach and Wells approach can be effective on the reduction of obsessive-compulsive and increase cognitive flexibility of homeowners with obsessive-compulsive disorder.

  Keywords: Cognitive flexibility, Meta-cognitive therapy, Obsessive-compulsive symptoms, Homeowners
 • Vahideh Shahnazari, Afshin Farhanchi, Hamidreza Khorshid*, Sajjad Daneshyar Pages 647-656
  Background

  Prevention and treatment of acute postoperative pain have an important role in improvement of patients’ conditions. This study aimed to compare between two methods (IV- patient controlled analgesia and Thoracic Epidural Analgesia) in terms of analgesia and surgical complications in patients with upper abdominal surgery.

  Materials and Methods

  In this clinical trial study, the subjects were chosen from the patients referred to Besat hospital in Hamadan for upper abdominal surgery. Sample size in each group was 72 patients. Data was collected by a questionnaire that included assessment of pulmonary function, pain levels (in both quantitative and qualitative scales), postoperative complications, analgesic usage, and patient satisfaction. After all data was analyzed by SPSS V: 21.

  Results

  Postoperative pain during the first 24 hours after surgery was higher in epidural group by using quantitative and qualitative methods but in second 24 hours, pain in this group only by qualitative method was more (Which was statistically meaningful). Complications of analgesic techniques were similar in both groups, but nausea in the PCA group and paresthesia in the epidural group was higher. The respiratory parameters measured didn't show significant differences between two methods. Patient satisfaction was greater in the PCA group but there are no differences between groups in satisfaction of nurses.

  Conclusion

  The PCA method is effective as the thoracic epidural analgesia method in reducing post-operative pain, and since this method is simpler and less expensive, it can be used safely for post-operative analgesia. Also it's better not to use a thoracic epidural method in patients with spinal, neuromuscular and sensory disorders.

  Keywords: Patient Controlled Analgesia, Thoracic epidural, Surgery
 • Maryam Khazaei, Koohpar, Azin Alavi* Pages 657-663
  Background

  Preeclampsia is one of the important factors in maternal and fetal mortality and it seems that changes in immunological factors such as auto antibodies and the presence of various cytokines contribute to the disease. This study aimed to determine the relationship between serum Interleukin-10 (IL-10) levels in pregnant women and preeclampsia during the third trimester of pregnancy in Bandar Abbas, southern Iran.

  Materials and Methods

  In this case-control study, 60 pregnant women were examined in two groups of case and control. All mothers were in the third trimester of pregnancy. Sixty pregnant women were included in the study, of which 30 women had preeclampsia (case group) and 30 women had normal blood pressure (control group). After selecting the subjects, 5cc blood samples were collected from the case group and control group. Then, the level of IL-10 was measured in the serum sample. Data were analyzed by t-student and Mann-Whitney tests.

  Results

  The mean IL-10 level among the mothers in the case group was 22.25 and it was 38.75 in the control group. IL-10 was significantly lower among mothers in the case group (P<0.001). The statistical analysis in this study demonstrated that if IL-10 is increased by one unit, the risk of preeclampsia decreases by 1.36 times (P=0.001).

  Conclusion

  Considering the results of this study, it seems that serum levels of IL-10 play a significant role in the incidence of preeclampsia among pregnant mothers. These findings can be used for diagnostic and therapeutic purposes.

  Keywords: Preeclampsia, Interleukin-10, Pregnancy
 • Reza Farzizade*, Lotfali Bolboli, Akbar Abravesh, Babak Nakhostinrohi Pages 664-671
  Background

  One of the most common methods for assessing cardiac damage is the measurement of biological indicators related to heart tissue damage. This study aimed to compare the effects of two types of acute weight loss programs (2 and 4%) on the levels of creatine kinase and troponin enzymes in the elite wrestlers.

  Materials and Methods

  For this purpose, 16 young wrestlers (age: 18±1.31 years, weight: 71.68±13.17 kg, height: 171±6.40 cm) in the form of crossover were randomly divided into two groups with weight loss of 2 and 4% of body weight. Blood samples were analyzed in four stages: before, immediately, 6 hours and 24 hours after losing weight. Repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc test for evaluation of within groups variations, and independent T-test for comparison between groups were used.

  Results

  The results of this study showed that CK-MB was significantly increased in two groups after weight loss (P=0.009). However, within 24 hours after weight loss, the level of isoenzyme creatine kinase returned to the level of resting. Also, there was a significant increase in cTnI level in the two groups (P=0.004), this difference was more in the 2% than the 4% group, however, within 24 hours; weight loss was returned to resting levels.

  Conclusion

  Although the level of CK-MB and cTnI enzymes increased in two groups after rapid weight loss, but rapid weight loss of 2 and 4% of body weight cannot cause serious cardiac damage.

  Keywords: Weight loss, Creatine kinase, Creatine kinase MB, Troponin I
 • Hadi Habibollahi*, Najmeh Ranji, Zeinab Khazaei, Koohpar, Hanieh Sadat Kamalifar Pages 672-678
  Background

  Familial adenomatous polyposis (FAP) is a hereditary precancerous syndrome and is characterized by the manifestation of adenomatous polyps in the colon and rectum at an early age. Germline mutations of APC gene cause FAP. This study aimed to investigate about the part of 3'-end of exon 15 of APC gene in FAP patients in Guilan, Ilam and Lorestan province in 2018.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 18 FAP patients were recognized and Blood sampling was done. After DNA extraction, a part 3'-end of exon 15 of APC gene was amplified by PCR method and underwent direct sequencing.

  Results

  In this study one nonsense mutation (c.4606G>T, p.E1536X) in a classic FAP patient and one missense mutation (c.5465T>A, p.V1822D) in an AFAP as homozygote and four classic FAP patients as heterozygote was observed. Also, four silent mutations p.T1493T, p.G1678G, p.S1756S and p.P1960P were identified in these FAP patients.

  Conclusion

  It seems that mutation E1536X is the main reason of disease in a patient with severe polyposis. Also, mutation V1822D as homozygous can cause AFAP; but for classic FAP development a more destructive mutation is needed along with this mutation.

  Keywords: APC gene, Colorectal cancer, Familial adenomatous polyposis, Germinal mutation, Missense mutation
 • Fahimeh Khodanazar, Ali Hassani*, Mohammadreza Rabie Pages 679-688
  Background

  The present study aimed to investigate the role of antioxidant bovine colostrum in oxidative stress induced by exhaustion activity in female futsal students.

  Materials and Methods

  In this semi experimental study, 18 female futsal students were randomly divided into two groups: placebo and complementary. Subjects in the supplement group daily received 2 capsules of colostrum (500mg) for two weeks and the other group received placebo (dextrose capsule). Subjects in 2 groups received supplemental supplementation after 2 weeks in an exhausting aerobic test on a treadmill. Venous blood samples were taken in 4 stages; 1) before and after supplementation; 2) after 2 weeks of intake; 3) immediately after the exhaustive exercise 4) 24 hours after exercise. Then, two malondialdehyde and total antioxidant capacity were measured. First, the normal distribution test was performed using Mauchly’s Test of Sphericity. Data were analyzed using repeated measures ANOVA.

  Results

  In three stages: 1) After loading, 2) Immediately after the exhausting exercise and 3) 24 hours after exercise, Malondialdehyd significantly decreased in the supplement group compared to the placebo (P≥0.001). Also, the total antioxidant capacity increased after the exhaustion exercise in the supplement group compared to the placebo group (P≥0.05).

  Conclusion

  The short-term colostrum supplementation by reducing malondialdehyde reduces the oxidative stress of exhaustive exercise and also increases the antioxidant capacity of female futsalist students.

  Keywords: Colostrum, Exercise, Oxidative stress, Antioxidant effect
 • Masumeh Moghbeli, Hanzaii, Abdollah Omidi, Zahra Zanjani* Pages 689-697
  Background

  People with health anxiety experience high levels of concern about physical symptoms and use coping strategies such as avoidance in the face of these negative emotions. This study aimed to compare distress tolerance and experiential avoidance in people with and without health anxiety.

  Materials and Methods

  This is a Case- control study. The research sample consisted of two groups of 40 students from Kashan University and Kashan University of Medical Sciences. The health anxiety group was selected by purposeful sampling. The normal group was selected by convenience sampling method. The research tools were: Short form health anxiety questionnaire (F-SHAI), Distress Tolerance Scale (DTS) and Acceptance and Action Questionnaire-2 (AAQ-2). Data was analyzed using SPSS-19 software and independent t-test.

  Results

  Score mean of experiential avoidance was 28.30 (SD=7.41) in people with health anxiety and 20.15 (SD=7.70) in normal people. The score mean of distress tolerance in people with health anxiety was 38/35 (SD=7.26) and in normal people was 44/42(SD=9.70). The results of Independent t-test showed that there was a significant difference between two groups in experiential avoidance score (t=4.82) and distress tolerance score (t= - 3/16, P<0.001).

  Conclusion

  Individuals with health anxiety reported more experiential avoidance and less distress tolerance than normal people. These people are more attracted to their health-related negative emotions and because of the inability to tolerate these distresses, they avoid stressful situations associated with these distresses.

  Keywords: Health anxiety, Distress tolerance, Experiential avoidance
 • Reihaneh Mojdehkar, Kamran Hajinabi*, Katayoun Jahangiri, Leila Riahi Pages 698-705
  Background

  Choosing the right tool for assessing inequalities of the distribution and allocation of health financial resources is one of the major challenges in health financing. The Fairness Benchmarks are the comprehensive policy tools for evaluation of fairness in the health system which includes Financial Barriers to Equitable Access, Equitable Financing, Administrative Efficiency, and Accountability. This study aimed to determine the most influential financial indicators on the distribution and allocation of health resources based on the fairness benchmarking framework.

  Materials and Methods

  The present descriptive-analytic study was conducted in 2019. Fifty health system financial indicators were selected from three sources: WHO, the Equity and Human Rights Commission, and the United State Agency of International Development and were compared with the national health and health equity indicators. After experts' accreditation, 15 financial indicators were selected and by survey among 206 experts from 31 provinces and using the confirmatory factor analysis, the effect of each indicator on the distribution and allocation of financial resources were evaluated.

  Results

  Factor analysis showed that the ratio of out of pocket to total health expenditures and the share of health expenditure as percent of GDP in equitable financing, the need-based health resource allocation, in accountability, and the health insurance coverage based on vulnerability, in financial barriers to equitable access were the most influential indicators.

  Conclusion

  Health policy makers can be used indicators to assess inequalities in the allocation and distribution of financial resources, based on fairness benchmarks, to assess and determine the ethical priorities of reform in health financing.

  Keywords: Fairness benchmarking framework, Fairness, Health financing, Fairness benchmark, Health financing indicators