پیش بینی ذهن آگاهی زنان باردار بر اساس دشواری در تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، اضطراب بارداری و افسردگی

پیام:
چکیده:
پیش‌ زمینه و هدف

 دوران بارداری یکی از حساس ترین دوران زندگی زنان می باشد که با توجه به تغییرات جسمانی به لحاظ روانی نیز تحولاتی را به همراه خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر پیش بینی ذهن آگاهی زنان باردار بر اساس دشواری در تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، اضطراب و افسردگی بود.

مواد و روش کار

 جامعه شامل زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های زنان و زایمان شهر خرم‌آباد بود و نمونه شامل 100 نفر از این زنان بود که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ذهن‌آگاهی براون و ریان، استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومر، اضطراب بارداری وندنبرگ و افسردگی ادینبورگ استفاده شد. داده‌ها به روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، توسط نرم‌افزار SPSS- 21 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها

یافته‌ها حاکی از آن بود، بین ذهن‌آگاهی با دشواری در تنظیم هیجان، استرس ادراک‌شده، اضطراب و افسردگی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. در گام اول دشواری در تنظیم هیجان تنهایی 62/0 از تغییرات ذهن‌آگاهی را پیش‌بینی کرده در گام دوم با اضافه شدن متغیر اضطراب بارداری این مقدار به 65/0 رسیده است. در گام سوم استرس ادراک‌شده مقدار فوق تا 67/0 افزایش داده است. بنابراین، مولفه‌های دشواری در تنظیم هیجان، اضطراب بارداری و استرس ادراک‌شده درمجموع نقش معناداری در پیش‌بینی تغییرات ذهن‌آگاهی زنان باردار دارند.

نتیجه‌گیری

با توجه به بالا بودن سطح استرس، اضطراب و افسردگی در بین زنان باردار و پایین بودن تنظیم هیجان آنان می‌توان با تمهیداتی در رابطه با درمان‌های مبتنی بر ذهن‌آگاهی به کاهش مشکلات در جامعه مذکور کمک نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
485 -493
لینک کوتاه:
magiran.com/p2095735 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.