اثربخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پرستاران نظامی در خط اول مقابله با بحران های مختلف قرار دارند. از این جهت توانمندی آنها در قالب هماهنگی و همکاری با دیگر حرفه های درگیر در بحران و ارائه عملکرد مناسب، نقش مهمی در مدیریت بحران خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران در بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران انجام شد.

روش ها:

 مطالعه نیمه تجربی با نمونه گیری در دسترس از پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران و تخصیص تصادفی آنها به 3 گروه انجام شده است. 60 پرستار نظامی در این مطالعه شرکت داشتند و به طور مساوی در 3 گروه شامل گروه آزمون 1 (آموزش بین حرفه ای) و گروه آزمون 2 (آموزش تک حرفه ای) و گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله در قالب برگزاری دو کارگاه دو روزه آموزش مدیریت بحران دردو بخش نظری با ارائه مبانی مدیریت بحران مبتنی بر سیستم HICS و بخش عملی مانور دورمیزی مبتنی بر سناریو، برای هر دو گروه آزمون 1و 2، به صورت جداگانه و با شرایط یکسان برگزارشد. داده ها قبل و بعد از مداخله با پرسشنامه توانمندی پرسنل پرستاری در مقابله با بحران با پایایی 88/0 جمع آوری شده و با نرم افزار SPSS 22  تحلیل شدند.

یافته ها:

 در مطالعه 60 پرستار با میانگین سنی 6/9±34/8 سال و با سابقه کار با میانگین 6/6±11/7 سال حضور داشتند. 55 درصد مرد، 88/3 درصد دارای مدرک کارشناسی بودند. توانمندی پرستاران در مقابله با بحران در پیش آزمون در هر 3 گروه تفاوت معنادار آماری نداشته (0.05<P)، در حالی که در پس آزمون تفاوت معنادار آماری بین هر 3 گروه مطالعه ایجاد شده است (0.001>P). میانگین توانمندی پرستاران با 199/5 نمره و انحراف معیار 19/17 در گروه آزمون 1 (بین حرفه ای) نسبت به هر دو گروه آزمون 2 (تک حرفه ای) و گروه کنترل بالاتر و از لحاظ آماری معنادار بوده است. اما بین دو گروه کنترل و گروه آزمون 2 تفاوت معنادار آماری دیده نشده است.

نتیجه گیری:

 آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر ارتقاء توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران موثر بوده و می توان از آن در برنامه ریزی های آموزشی سازمانهای نظامی استفاده بهینه کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097016 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.