مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند رسانه ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس در زمینه بکارگیری یک مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان های منتخب نظامی

پیام:
چکیده:
مقدمه

ثبت پرستاری، بخش مهمی از مراقبت های پرستاری است که می تواند برای بیماران، پرستاران و سایر اعضای ارائه دهنده خدمات سلامت مفید و ضروری باشد.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند رسانه ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش های اورژانس در زمینه به کارگیری مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان های منتخب نظامی انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه نیمه تجربی حاضر در سال 1398 در دو بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران انجام شد. حجم نمونه 42 نفر در گروه سخنرانی و 42 نفر در گروه چند رسانه ای بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دموگرافیک و دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته اندازه گیری میزان دانش (10 گویه)، نگرش (10 گویه) و یک چک لیست اندازه گیری عملکرد (35 گویه) پرستاران بخش های اورژانس در زمینه بکارگیری مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری بود. در هر گروه، پیش آزمون انجام شد. آموزش در گروه سخنرانی در قالب 4 جلسه دو ساعته، در طول چهار هفته و در روش چند رسانه ای طی 4 جلسه 45 دقیقه ای در طول 4 هفته اجرا شد. پس آزمون در هر دو گروه و یک ماه بعد انجام شد. تحلیل داده با آزمون فیشر، تی زوجی و تی مستقل و نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

یافته ها

هر دو روش سخنرانی و چند رسانه ای با سطح معناداری 0/05 P< بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش های اورژانس در بکارگیری مدل ارتباطی SBAR  در ثبت پرستاری، موثر بود و البته بیش ترین تاثیر را روش چند رسانه ای داشت.

بحث و نتیجه گیری

مدل های ذهنی مانند مدل SBAR در ثبت و گزارش نویسی پرستاری، می تواند سبب آشنایی پرستاران در بکارگیری مدل های متنوع در ثبت و گزارش نویسی های پرستاری شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
258 -267
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097644 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.