تاثیر توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی - اجتماعی حرفه ای در افزایش خودکارآمدی شغلی و جهت گیری آینده زنان سرپرست خانوار

نویسنده:
پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی- اجتماعی حرفه ای در افزایش خودکارآمدی شغلی و ابعاد جهت گیری آینده (چشم انداز زمانی، پیش بینی آینده، برنامه ریزی آینده) در زنان سرپرست خانوار انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آزمایش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و یک پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر کرج بودند. چهل زن سرپرست خانوار به روش تصادفی ساده انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در مرحله پیش آزمون، داده ها  با استفاده از پرسشنامه های خودکارآمدی شغلی تیلور و بتز (1983) و جهت گیری آینده اشتاینبرگ و همکاران (2009) گرد آوری شدند. برنامه توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی- اجتماعی حرفه ای در ده جلسه گروهی برای شرکت کنندگان در گروه آزمایش اجرا شد و برای شرکت کنندگان در گروه کنترل هیچ برنامه ای اجرا نشد. پس از مداخله، خودکارآمدی شغلی و جهت گیری آینده در پس آزمون و مرحله پیگیری اندازه گیری شدند و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح خودکارآمدی شغلی و ابعاد جهت گیری آینده زنان شرکت کننده در برنامه توانمندسازی به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل است (P<0.01) و این تغییرات در مرحله پیگیری هم مشاهده شد. نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی- اجتماعی حرفه ای یک برنامه روانی- آموزشی مطلوب برای ارتقای سطح خودکارآمدی شغلی و ابعاد جهت گیری آینده زنان سرپرست خانوار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098812 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.