بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)

پیام:
چکیده:

این آزمایش با هدف بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام های مختلف گیاه پنیرک (Malva sylvestrisa L.) بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی فنل کل گیاهان هرز کاسنی (Cichorium intybus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) تحت کشت هیدروپونیک به صورت دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه گیاه شناسی دانشگاه گنبدکاووس در سال 1396 انجام شد. برای آزمایش، ابتدا بخش هوایی پنیرک در مرحله گل دهی از سطح مزارع شهرستان رامیان جمع آوری شد و سپس اندام های مختلف نظیر ساقه، برگ و گل به تفکیک جدا و نهایتا پودر گردید. در پایان، سوسپانسیون 5 درصد از هر یک از اندام ها و مخلوطی از آن ها تهیه و به محیط کشت هیدروپونیک حاوی گیاهچه های 7 روزه کاسنی و سوروف اضافه شد. نتایج بیانگر واکنش متفاوت گیاهان کاسنی و سوروف به عصاره آبی حاصل از اندام های مختلف پنیرک و مخلوطی از آن ها بود. به طوری که تیمارهای موردبررسی تاثیر افزایشی متفاوتی بر صفات مورفولوژیکی، رنگی زه های فتوسنتزی و فنل کل سوروف نشان دادند. بیشترین اثر افزایشی بر طول ریشه، ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک بوته، میزان کلروفیل b، کلروفیل کل مربوط به عصاره حاصل از اندام گل نسبت به شاهد بود. در رابطه با میزان کلروفیل a، کاروتنوئیدها و فنل کل بیشترین این میزان به ترتیب مربوط به اندام برگ، برگ و مخلوطی از اندام ها بود، اگرچه با برخی از تیمارها اختلاف معنی داری نداشتند. در مورد کاسنی، تنها عصاره آبی حاصل از برگ پنیرک، اثر بازدارندگی معنی داری بر سطح برگ، وزن خشک بوته، میزان کلروفیل a، کلروفیل کل و کاروتنوئیدها نشان داد. درحالی که اثر اندام هایی نظیر ساقه، گل و مخلوطی از اندام ها بر صفات موردبررسی به جزء در مورد اثر اندام ساقه و مخلوطی از اندام ها بر وزن خشک معنی دار نبود؛ هم چنین مشاهده شده که طول ریشه، کلروفیل b و فنل کل کاسنی تحت تاثیر هیچ‎یک از تیمارهای موردبررسی قرار نگرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099271 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.