ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی

پیام:
چکیده:
هدف

امروزه سبک زندگی، مفهومی کارآمد برای مطالعه واقعیت های زندگی افراد است. ورزشکاران نخبه از گروه های مهم در جامعه می باشند که سبک زندگی آنان موردتوجه همگان است. مطالعه سبک زندگی ورزشکاران نخبه نیازمند ابزاری روا و پایا است. بنابراین هدف این مقاله ساخت و اعتبارسنجی ابزار سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی بود.   

روش شناسی

تحقیق از نوع آمیخته بود که در مرحله کیفی برای شناسایی شاخص های سبک زندگی 19 نفر خبره به شکل هدفمند برای مصاحبه عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند. داده های کیفی با رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد تحلیل شد و روایی آن توسط 10 نفر از خبرگان تائید شد. جامعه آماری مرحله کمی کلیه ورزشکاران فعال در لیگ برتر چهار رشته گروهی فوتبال، فوتسال، والیبال و بسکتبال بود که 308 نفر از آنان به شکل تصادفی طبقه ای پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مورد تحلیل قرار گرفت و شاخص های برازش پس از اصلاح برخی سوالات مورد تائید قرار گرفت.   

یافته ها

نتایج نشان داد ابزار سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی دارای 10 بعد مسئولیت پذیری، سواد مالی، فراغت و تفریح، تفکر حرفه ای، چشم انداز زندگی، شایستگی های عاطفی، مصرف مادی، مصرف فرهنگی، رفتارهای مذهبی و امورات فردی است. همچنین پایایی خرده مقیاس ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید و برای کل مقیاس 89/0 به دست آمد.   

نتیجه گیری

با توجه به نتایج ابزار طراحی شده از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و می تواند برای مطالعه تمایزات سبک های زندگی ورزشکاران نخبه مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099555 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.