تبیین اثر هویت پذیری و وفاداری هواداران بر نوید برند باشگاه فوتبال استقلال تهران

پیام:
چکیده:
هدف

هدف پژوهش تبیین اثر هویت پذیری و وفاداری هواداران بر نوید برند باشگاه فوتبال استقلال تهران بود.

روش شناسی

این تحقیق از نوع همبستگی و کاربردی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود که به شیوه میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه هواداران باشگاه استقلال تهران بود که در هفته سوم لیگ برتر 96-97 به ورزشگاه آزادی آمده بودند. حجم نمونه به روش نمونه گیری معادلات ساختاری تعیین و مطابق آن 252 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. از پرسشنامه های اصلاح شده هویت پذیری مائل و اشفورث (1992)، وفاداری ماهونی و همکاران (2000)، قصد خرید بکرا و کارنگار (2011)، تبلیغ مثبت برند پاور و همکاران (2008) و تبلیغ منفی برند ماتزلر و همکاران (2007) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بررسی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه گردید. داده ها توسط نرم افزار SMARTPLS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد هویت پذیری بر وفاداری اثر معناداری دارد و حاکی از معناداری اثر وفاداری بر عوامل تشکیل دهنده نوید برند بود. همچنین هویت پذیری بر برخی عوامل تشکیل دهنده نوید برند اثر معناداری داشت.

نتیجه گیری

مدیران باشگاه ها باید هویت هواداران را با باشگاه گره بزنند تا ضمن افزایش وفاداری هواداران، موجبات چانه زنی آنها در میان جوامع برندی را فراهم آورند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099557 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.