بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی

پیام:
چکیده:
هدف

 تسهیم دانش یکی از فرآیندهای اساسی مدیریت دانش می باشد. اگرتسهیم دانش به خوبی انجام گیرد سبب توسعه و افزایش کیفیت ارائه خدمات در سازمان ها بخصوص در سازمان های دولتی می شود هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی بود.

روش شناسی

این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی، برابر با 2587 نفر بودند که تعداد 334 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان حجم نمونه آماری  انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد تعدیل شده سلیمانی و همکاران(1392) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 21 spss استفاده شد؛ وبرای آمار توصیفی، شاخص های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و برای آمار استنباطی، ضریب چولگی و کشیدگی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

نتایج حاصل از تحقیق، رابطه مستقیم و معنی داری را بین کلیه عوامل فردی و فناوری اطلاعات و تسهیم دانش نشان داد؛ و همچنین تحلیل نتایج رگرسیون حاکی از آن است که متغیر تسهیم دانش بر اساس متغیر های عوامل فردی و فناوری اطلاعات قابل پیش بینی است.

نتیجه گیری

از نظر معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی با تغییر در مشخصه های شخصیت، انگیزش، اعتماد و آگاهی کارکنان،کیفیت تسهیم دانش نیز در میان آن ها تقویت می گردد و در نتیجه عوامل فردی کارکنان می توانند بر کیفیت تسهیم دانش در میان معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی تاثیر بسزایی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099560 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.