تاثیر سرمایه گذاری برند بر وفاداری با میانجی گری اعتبار و آگاهی برند در هواداران باشگاه پرسپولیس تهران

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری برند بر وفاداری با میانجی گری اعتبار و آگاهی برند در هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران بود.

روش شناسی

روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه هواداران باشگاه پرسپولیس بود که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 3، 208 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه استاندارد سرمایه گذاری برند، آگاهی و اعتبار برند چن (2013) و وفاداری لیو (2008) پاسخ دادند.

یافته ها

یافته ها نشان داد بین سرمایه گذاری برند با وفاداری هواداران به صورت مستقیم رابطه معنی داری وجود ندارد اما این رابطه در صورت وجود متغییر های میانجی اعتبار و آگاهی برند به صورت غیر مستقیم معنی دار شد.

نتیجه گیری

نتیجه گیری می شود سرمایه گذاری برند از طریق اعتبار و آگاهی برند موجب وفاداری هواداران می شود، مدیران باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران به اثرگذاری سرمایه گذاری برند تمرکز کنند تا از طریق اعتبار و آگاهی برند موجب وفاداری هواداران شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099573 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.