اثر ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی

پیام:
چکیده:
هدف

افزایش روند استفاده از برندهای جهانی، حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی(SGCC) را نشان می دهد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی اثر ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی بود.

روش شناسی

جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه کردستان بودند که با توجه به حجم جامعه(9000نفر)، حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 368 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود و از پرسشنامه های 24 سوالی حسیاسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی و پرسشنامه 3 سوالی قصد خرید مرینو و همکاران(2015) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

یافته ها

یافته ها نشان دادند مدل تحقیق دارای برازش مناسبی است و می تواند مدل مناسبی برای ارزیابی مولفه های و ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی(انطباق با روند مصرف، مسئولیت اجتماعی، پرستیژ اجتماعی، ادراک از کیفیت، اعتبار برند، ریسک درک شده، صرفه جویی در هزینه اطلاعات) بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی باشد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج تحقیق، مدیران بازاریابی، تولیدکننده گان و حتی خرده فروشان باید برنامه ها و استراتژی های تبلیغاتی خود را با توجه به اهمیت ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی  و اولویت بندی این ابعاد از سوی مصرف کنندگان به هنگام خرید و دلایل و تمایل آن ها برای خرید و مصرف برندهای جهانی  توجه کنند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099599 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.