بررسی مشکلات حرفه ای گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران

پیام:
چکیده:
هدف

حرفه ای گرایی در ورزش از مهم ترین و کاربردی ترین مفاهیم بازاریابی ورزش است و به یکی از مفاهیم پایه در ورزش کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. بنابراین، هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای سنجش مشکلات موجود در زمینه حرفه ای گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران بود.

روش شناسی

جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در پنجمین کنگره ملی مدیریت ورزشی با رویکرد اقتصادی بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 201 نفر بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که اعتبار سازه آن، به روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون شد. پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ 93/0 بدست آمد. همچنین برای سنجش مشکلات موجود، از معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

بر اساس یافته ها، مدل تحقیق دارای برازش مناسبی است و مشکلات در این حوزه شامل بخش اقتصادی، اطلاعاتی و روابط عمومی، مدیریتی و رهبری، قانون گذاری و حقوقی، حمایتی و سیاسی و تسهیلاتی و تجهیزات می باشد.

نتیجه گیری

فدارسیون فوتبال و مدیران باشگاه ها می توانند با برنامه ریزی بلندمدت مشکلات موجود را برطرف و زمینه رشد حرفه گرایی در لیگ فوتبال ایران را فراهم آورند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099602 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.