اولویت های سیاست گذاری سالمندی فعال برای ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

علیرغم رشد سالمندی در جمعیت ایران به نیازهای واقعی سالمندان به عنوان یک گروه آسیب پذیر کمتر توجه شده است. بنابراین نیازمند نگاه جدی متولیان برای مواجهه همه‌جانبه با آن است. در این پژوهش سعی شده تا اولویت های سیاست گذاری سالمندی فعال جهت برنامه ریزی شناسائی گردد به گونه ای که بتواند پاسخگوی اکثر نیازهای آن ها باشد. بنابراین عوامل موثر در سیاست گذاری های مدیریتی در سطح کلان می تواند عامل پیشگویی کننده سالمندی موفق در سال های آتی به شمار آید.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بوده که به روش تحلیل محتوی می باشد. جمعیت آماری 287 نفر از مدیران سالمندی در سازمان های مرتبط با سالمندی بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ساخته دست پژوهشگر بوده و اعتبار صوری و محتوائی آن تائید شد. روائی آن از طریق دو شاخص CVR (ضریب نسبت روایی) و CVI (شاخص روایی محتوا)، تاییدگردید. داده ها با آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای و نرم افزار SPSS تحلیل گردید.

یافته ها

طبق یافته های تحقیق، مولفه های تغذیه، مسکن، برنامه ریزی اوقات فراغت، امنیت درامدی، شهرسازی و مناسب سازی فضاها، سلامت روان، نگرش جامعه و سواد سلامت، آموزش مادام العمر و اشتغال در اولویت بندی سیاست گذاری سالمندی فعال موثر می باشد، و تغذیه با بار عاملی512/0 بیشترین وزن و "آموزش مادام العمر" با بار عاملی420/0کمترین وزن را در تعریف ابعاد سالمندی فعال جهت اولویت گذاری ، برعهده دارد.

نتیجه گیری

اگردولت و ارگان های مرتبط سیاست گذاری سالمندی را بر اساس اولویت ها انجام داده و سیاست گذاری مبتنی بر نیاز، منسجم و یکپارچه باشد، نتایج قابل ملاحظه ای در رابطه با بهبود وضعیت سالمندان متصور خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102027 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.