پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی، فعالیت آنزیم های گوارشی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذرات سولفات منگنز

پیام:
چکیده:

اثرات نانو ذرات سولفات منگنز (MnSo4) جیره بر فعالیت آنزیم های گوارشی، پاسخ ایمنی غیراختصاصی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 400 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 1/0±8/0 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار با 3 تکرار درون آکواریوم ها تقسیم شدند. ماهیان مورد آزمایش با جیره های مختلف شامل جیره شاهد (فاقد منگنز)، جیره حاوی منگنز غیرنانو (Mn-M)، جیره حاوی نانو منگنز با میزان (10 mg/kg (Mn-N10، جیره حاوی نانو منگنز با میزان (15mg/kg (Mn-N15 به مدت 6 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد میانگین وزن نهایی بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد (فاقد منگنز) در مقایسه با گروه های تغذیه شده با جیره های حاوی نانو منگنز به طور معنی داری کمتر است (P<0.05). فعالیت لیزوزیم پلاسمای بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نانو منگنز نسبت به بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). فعالیت کمپلمان در تیمار Mn-M نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). میزان پروتئین خام لاشه بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی منگنز (به شکل نانو ذره و غیرنانو) نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر به دست آمد (P>0.05). فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهیان مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری نشان نداند (P>0.05). در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد نانو ذرات منگنز به جیره تاثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان ندارد، اما برخی از پاسخ های ایمنی این گونه را تحت تاثیر قرار می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104087 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.