مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم

پیام:
چکیده:
زمینه

تولد کودک درخودمانده، موجب بروز چالش در خانواده بویژه در مادر است. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و راهبردهای مقابله ای در کاهش اضطراب و ناامیدی در مادران کودکان اتیستیک بوده است.

مواد و روش ها

پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون چند گروهی با گروه گواه می باشد. 30 نفر از مادران کودکان مراکز آموزشی- درمانی خاص کودکان اتیستیک شهر بوشهر به صورت نمونه در دسترس و به طور تصادفی در سه گروه گمارده شدند. گروه های آزمایشی هر کدام در 8 جلسه درمانی هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای شرکت داشتند؛ ولی به گروه گواه هیچ درمانی ارایه نشد. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب و ناامیدی بک، بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و روش تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نشان داد که درمان پذیرش و تعهد و راهبردهای مقابله ای بر کاهش اضطراب و ناامیدی نسبت به گروه گواه، به طور معناداری در مادران اثربخش بوده است (p<0/01)؛ اما در مرحله پیگیری از لحاظ آماری معنادار نشدند. نتایج آزمون توکی نشان داد میانگین گروه درمان پذیرش و تعهد در متغیر اضطراب نسبت به گروه آموزش راهبردهای مقابله ای در پس آزمون، اثربخش تر بود و تفاوت معنادار نشان داد (p<0/05).

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش، اثربخشی این دو مداخله در کاهش اضطراب و ناامیدی را نشان داده است. از این رو، درمانگران می توانند از این دو رویکرد درمانی و آموزشی به ویژه درمان پذیرش و تعهد که موج نوینی از درمان های شناختی- رفتاری است، استفاده نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104641 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.