مطالعه هموگرام و تاثیر تنش دما بر فراوانی ایمنوسیتهای کرم جگری Cossus cossus (Lepidoptera: Cossidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ورود عوامل بیمارگر، عفونتها و آلاینده های محیط به همولنف حشرات، تنشهای دمایی و تغییرات رژیم غذایی، سامانه ایمنی حشرات را تحت تاثیر قرار می دهد. ایمنی حشرات شامل مولفه هایی است که سلولهای خونی اجزای اصلی آن محسوب می شوند. در تحقیق حاضر، مطالعه مرفولوژی و تغییرات تراکم سلولهای خونی در همولنف کرم جگری در برابر تنشهای دمایی ملاک کار قرار گرفت. سلولهای خونی مراحل مختلف لاروی پروانه کرم جگری Cossus cossus پس از رنگ آمیزی با گیمسا مورد بررسی قرار گرفت و واکنش این سلولها در برابر دماهای 4 و 30 درجه سلسیوس ارزیابی شد. پنج نوع هموسیت شامل پروهموسیتها، گرانولوسیتها، پلاسموتوسیتها، اونوسیتوییدها و اسفرولوسیتها در لاروها شناسایی شد. ولی پراکندگی آنها در مراحل مختلف لاروی، متفاوت بود. شمارش کل سلولهای خونی نشان داد که با افزایش سن لاروی و جثه بدن، به تدریج بر تعداد سلولهای خونی و حجم همولنف افزوده میشود. شمارش تفرقی سلولهای خونی نشان داد که پلاسموتوسیتها و گرانولوسیتها در لاروهای سنین پنجم و ششم بیشترین فراوانی را نسبت به سایر مراحل رشدی داشتند. گرانولوسیتها در برابر تنش گرما و سرما بیشترین تغییرات فراوانی را نشان دادند و پلاسموتوسیتها نیز تحت تاثیر سرما به طور معنی داری کاهش یافتند. به نظر می رسد شناخت ویژگیهای هموسیتهای این آفت چوبخوار و تغییرات فراوانی ایمنوسیتها در مقابل تنشهای دمایی بتواند به عنوان مقدمه ای بر مطالعات ایمنی شناسی این آفت قلمداد شود. قطعا جهت بررسی برهمکنش سیستم ایمنی کرم جگری با عوامل بیمارگر و سنجش به صرفه بودن کنترل میکروبیولوژیک، نیاز به تحقیقات تکمیلی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
239 تا 250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107179 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!