سنجش غلظت های اینترلوکین های3، 5 و 6 در مایع فولیکولی و ارزش تشخیصی آن ها در زنان نابارور با علت ناشناخته

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سایتوکاین های سیستم ایمنی در فرآیند های متعدد فیزیولوژیکی در سیستم تولید مثل فعالیت دارند. هم چنین بین سیستم ایمنی و تولید مثل یک رابطه دو طرفه وجود دارد. هدف این مطالعه مقطعی بررسی غلظت های اینترلوکین های3 ،5 و 6 در مایع فولیکولی در افراد دارای ناباروری با علت ناشناخته و مقایسه آن ها با افراد سالم در طول درمان با لقاح آزمایشگاهی و فاکتور های بالینی آن ها بود.

روش کار

شروع تحریک تخمک گذاری با داروهای محرک تخمک گذاری تحت پروتکل آنتاگونیست و آگونیست در 60 بیمار نابارور با علت ناشناخته و 40 خانم سالم آغاز گردید. سپس مایع فولیکولی آن ها جدا شده و غلظت فولیکولی اینترلوکین های 3، 5 و 6 با روش الایزا اندازه گیری شد و هم چنین ارزش تشخیصی این 3 اینترلوکین با استفاده از سطح زیر منحنی(Roc curve) مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

از فاکتورهای مورد مطالعه ضخامت آندومتر و سطح تستوسترون بین دو گروه معنی دار شدند(p< 0/0001و p=0/002). که میانگین ضخامت آندومتر پایین تر و میانگین سطح تستوسترون بیشتر از گروه کنترل بود. هم چنین بین دو گروه مورد مطالعه هیپرسوتیسم و هایپرآندروژنیسم ارتباط معنی داری مشاهده شد(p=0/046 وp=0/046). غلظت های اینترلوکین-3 ،5 و 6 در گروه بیمار پایین تر از گروه سالم بود که تنها کاهش غلظت اینترلوکین-5 در گروه مورد مطالعه نسبت به گروه سالم معنی دار بود(p<0/0001). ارزش تشخیصی اینترلوکین-5 با سطح زیر منحنی(AUC) 0/71 متوسط بود. 

نتیجه گیری

اختلاف معنی دار در غلظت فولیکولی اینترلوکین-5 بین زنان بارور و نابارور با علت ناشناخته نشان می دهد که این سیتوکین ممکن است در پاتوژنز ناباروری با علت ناشناخته دخیل باشد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108427 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.