مطالعه پنج ساله اپیدمیولوژیک و فراوانی حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر (1396-1392)

پیام:
چکیده:
هدف

حیوان گزیدگی تهدید مهمی برای سلامت جمعیت انسانی است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی بروز پنج ساله حیوان گزیدگی در انسان در شهرستان خرمشهر از 1392 تا 1396 انجام شد.

روش ها

در این مطالعه  توصیفی- تحلیلی ،داده ها بوسیله چک لیست از  مواردی که به مراکز خدمات بهداشتی شهر خرمشهر مراجعه کردند، جمع آوری شد.  جامعه آماری شامل موارد حیوان گزیده مراجعه کننده به این  مراکز طی سال های  1396-1392 بود.  اطلاعات بوسیله نرم افزار SPPS نسخه 18 تجزیه و  تحلیل شد  تست های کای اسکویر و تی استودنت به منظور آنالیز ارتباط بین داده ها و متغیرها استفاده شدند. اختلافات بین گروه ها به منظور تعیین معنا دار بودن آماری با (05/0>P-Value) تعیین شد.

نتایج

کل موارد گزارش شده حیوان گزیدگی 733 مورد بود که 69 درصد مرد بودند. اکثریت افراد (5/83 درصد) به وسیله سگ گزیده شده بودند. جراحت های اندام پایینی (7/49 درصد) به طور معنا داری بیشتر از سایر اعضا بدن بود. حدود 8/71 درصد موارد در نواحی شهری زندگی می کردند. علاوه بر این، بیشتر حیوان گزیدگی ها در گروه سنی 39-30 (6/19 درصد) اتفاق افتاد. بیشتر قربانیان دانش آموز (4/31 درصد) بودند. حیوان گزیدگی ها در بهار (27 درصد) شایع تر بود. توزیع فراوانی موارد برحسب نوع حیوان گزنده، جنسیت، گروه سنی، ماه و شغل در طی سال های مختلف اختلاف معنا دار نشان داد (05/0>P-Value).

نتیجه گیری

حیوان گزیدگی در دانش آموزان، مردان جوان و ساکنین نواحی شهری شایع تر بود. علاوه بر این، سگ گزیدگی 5/83 درصد حیوان گزیدگی ها را شامل شد. این یافته ها، ضرورت برنامه های آموزشی به منظور افزایش آگاهی مردم در معرض خطر را نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108605 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.