تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد- گروه در بین پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه پرستاری یکی از مشاغل با اهمیت و حیاتی در هر جامعه‎ای است، یکی از چالش‎های پیش روی نظام بهداشت و درمان و مدیران بیمارستان‎ها، روند نگران کننده قصد ترک شغل پرستاران است. از جمله عواملی که می‎تواند در قصد ترک شغل پرستاران نقش مهمی‎داشته باشد، تناسب پرستاران با محیط کاریشان است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد- گروه در میان پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد است.
روش کار
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‎ها توصیفی از نوع همبستگی می‎باشد. جامعه آماری این تحقیق پرستاران رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در بیمارستان‎های تخصصی دولتی مشهد به تعداد 1467 نفر می‎باشند که از بین آنها 305 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‎ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‎ها از روش پرسشنامه از نوع بسته پاسخ استفاده شد که ضریب پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمده است. داده‎های تحقیق از روش‎های آمار توصیفی آمار استنباطی از طریق نرم افزارهای SPSS  نسخه 18 وAMOS  مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج
اثرات مستقیم و غیرمستقیم تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- گروه بر قصد ترک شغل پرستاران منفی و معنادار بود و همچنین اثر میانجی تناسب فرد- گروه بین تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل نیز تایید شد.
نتیجه گیری
بکارگیری و حفظ پرستارانی که از نظر باورها، اهداف و ارزش‎های فردی، همخوانی و سازگاری مناسبی با چشم انداز، اهداف، اصول و ارزش‎های نظام بهداشت و درمان دارند، باعث حفظ پرستاران و کاهش روند خروج و ترک داوطلبانه آنان و به تبع افزایش رضایت‎مندی بیماران و بهبود کیفیت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای سلامت و رفاه کل جامعه می‎شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108863 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.