بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان یزد در ارتباط با غربالگری سرطان کولون

پیام:
چکیده:
مقدمه

پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر یک موضوع مهم در ارتقای سطح خدمات بهداشتی بوده و آموزش آن با استفاده از مدل‌ها و تیوری‌های آموزش بهداشت امکان‌پذیر می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان یزد در مورد غربالگری سرطان کولون انجام شد.

روش‌‌ها

در مطالعه نیمه‌تجربی حاضر تمامی 28 بهورز تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان یزد مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای شامل دو قسمت استفاده شد: الف. سوالات دموگرافیک و ب. سوالات آگاهی، حساسیت درک ‌شده، شدت درک ‌شده، منافع درک ‌شده، موانع درک‌ شده، خودکارآمدی و رفتار درک ‌شده. مداخله آموزشی مورد نظر در این پژوهش طی سه جلسه آموزشی ارایه گردید. در انتها، داده‌های جمع‌آوری ‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 و آزمون‌های آماری Kolmogorov–Smirnov، T زوجی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته‌ها

نتایج نشان دادند که پس از مداخله آموزشی، میانگین نمره آگاهی بهورزان در ارتباط با غربالگری سرطان کولون به‌ طور معناداری افزایش پیدا کرده است (013/0=P). همچنین میانگین نمرات حساسیت درک ‌شده (047/0=P)، شدت درک ‌شده (324/0=P)، منافع درک ‌شده (001/0>P)، خودکارآمدی (003/0=P) و رفتار درک ‌شده (001/0>P) پس از اجرای مداخله آموزشی افزایش یافت؛ اما میانگین نمره موانع درک‌ شده (746/0=P) کاهش داشت.

نتیجه‌گیری

سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی می‌توانند به ‌عنوان یک چارچوب مناسب جهت طراحی مداخلات آموزشی غربالگری سرطان کولون در راستای بهبود رفتارهای ارتقادهنده سلامتی در بهورزان استفاده شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111143 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.