شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق با استفاده از تحلیل شبکه عصبی

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارایه مدلی برای پیش بینی آن با استفاده از داده کاوی بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از زوجینی که در بازه زمانی 1334 تا 1331 از طرف دادگاه خانواده به مراکز مشاوره شهر تبریز ارجاع داده شده بودند. از بین این افراد 333 فرد به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با زوجین غیرمتقاضی طلاق 421 نفر که از بین والدین دانش آموزان دبیرستان شهر تبریز انتخاب شده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه نیو R-FFI-NEO و پرسش نامه سوابق، اطالعات و ویژگی های دموگرافیک و مصاحبه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک شبکه عصبی که یکی از مهمترین تکنیک های داده کاوی میباشد استفاده شد تا عوامل موثر بر طالق مدلسازی گردد. یافته ها نشان دادند متغیرهای رضایت از رابطه زناشویی، داشتن رابطه با خانواده همسر و باال بودن سطح تحصیالت همسر از مهمترین مولفه های پیشبین در عدم تقاضای طالق و در نقطه مقابل درآمد باالی فرد، اختالف سنی باالی زوجین، تجربه ازدواج قبلی فرد و تجربه خیانت از سوی همسر از مهمترین عوامل پیشبین در بروز پدیده طالق در بین نمونه آماری مورد مطالعه بوده است. همچنین از بین ویژگیه ای شخصیتی نیو، ویژگی شخصیتی برون گرایی و توافق پذیری اثر معنی داری بر بروز طالق در بین افراد مورد مطالعه داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111932 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.