تاثیر پروبیوتیک و روغن دانه گیاه دارویی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca) بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی، لیپوپروتیین های سرمی و پاسخ ایمنی خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با روغن دانه کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca) انجام شد. تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری آرین در آزمایش فاکتوریل 3×2، با دو منبع روغن گیاهی (کانولا و کدو تخم کاغذی) و سه نوع افزودنی (فاقد افزودنی، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به طور تصادفی بین واحدهای آزمایشی توزیع شدند. نتایج نشان داد استفاده از پروبیوتیک همراه با منابع روغن گیاهی اثر منفی بر صفات تولیدی شامل وزن نسبی لاشه، سینه، ران، چربی شکمی، درصد زنده مانی و ضریب تبدیل غذایی نداشت. درصد هماتوکریت خون در جوجه های دریافت کننده افزودنی در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود (0.05>P). اثر منبع روغن و افزودنی بر سایر فراسنجه های خونی شامل پروتیین تام، گلوکز و اسید اوریک از نظر آماری معنی دار نبود. استفاده از روغن دانه کدو تخم کاغذی به طور معنی داری موجب کاهش تری گلیسرید و لیپوپروتیین با چگالی بسیار کم (VLDL) و افزایش کلسترول کل و لیپوپروتیین با چگالی زیاد (HDL) شد (0.05>P). اثر منبع روغن بر لیپوپروتیین با چگالی کم (LDL) از نظر آماری معنی دار نبود. کمترین مقادیر تری گلیسرید، کلسترول کل، HDL و VLDL در جوجه های تغذیه شده با روغن دانه کدو تخم کاغذی به همراه ویرجینامایسین دیده شد (0.05>P). بیشترین مقدار تری گلیسرید در جوجه های تغذیه شده با روغن کانولا به همراه آنتی بیوتیک دیده شد (0.05>P). اثر منبع روغن و نوع افزودنی بر پاسخ ایمنی خونی و وزن نسبی اندام های لنفوییدی از نظر آماری معنی دار نبود. به طور کلی می توان گفت استفاده از روغن دانه کدو تخم کاغذی، موجب بهبود نسبی لیپوپروتیین های سرم شد. از سوی دیگر، کارایی افزودنی ها به نوع روغن (الگوی اسید چرب) مورد استفاده در جیره بستگی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112828 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.