اثر ارتز نیمه سخت بر سفتی مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان پسر دارای کف پای صاف

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ارتز نیمه سخت بر سفتی مفاصل اندام تحتانی (مچ پا، زانو و ران) در سه بعد ساجیتال، فرونتال و هوریزنتال و در زیر فازهای پاسخ بارگیری، میانه اتکا، هل دادن و کل فاز اتکا در افراد دارای کف پای صاف طی راه رفتن بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه تجربی می باشد. 14 کودک (پسر) دارای کف پای صاف از طریق روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده ها تحت دو شرایط ویژه (راه رفتن با کفش بدون ارتز و کفش با ارتز) جمع آوری شد. ارتز مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع نیمه سخت بود. اطلاعات کینماتیکی راه رفتن با استفاده از 6 دوربین وایکان و با فرکانس نمونه برداری 100 هرتز جمع آوری شد. از دو عدد صفحه نیرو با فرکانس نمونه برداری 1000 هرتز برای ثبت داده های نیروی عکس العمل زمین استفاده شد. مقادیر سفتی مفاصل اندام تحتانی در سه بعد طی راه رفتن مورد محاسبه قرار گرفت.

یافته ها

در مفصل مچ پا ارتز نیمه سخت سبب کاهش معنادار مقدار سفتی در صفحه ی ساجیتال طی زیرفاز پاسخ بارگیری (003/0=p) و افزایش سفتی در صفحه هوریزنتال طی زیرفاز هل دادن (001/0=p) گردید. به علاوه، طی کل فاز اتکا و در صفحات ساجیتال (033/0=p) و هوریزنتال (039/0=p) به ترتیب ارتز سبب کاهش و افزایش معنادار سفتی مفصل مچ پا شد. استفاده از ارتز نیمه سخت سبب کاهش مقدار سفتی مفصل زانو طی زیرفاز میانه ی اتکا در صفحه ی ساجیتال (014/0=p) و افزایش مقادیر سفتی این مفصل در صفحه هوریزنتال طی زیرفاز میانه ی اتکا (000/0=p)، زیرفاز هل دادن (001/0=p) و کل فاز اتکا (001/0=p) شد. ارتز نیمه سخت طی زیرفاز پاسخ بارگیری در صفحه ی فرونتال سبب افزایش سفتی مفصل ران (044/0=p) شد.

نتیجه گیری

به طور کلی، ارتز نیمه سخت سفتی مفصل مچ پا را در صفحه ی ساجیتال بهبود بخشید و سبب افزایش سفتی مفاصل مچ پا و زانو در صفحه ی هوریزنتال شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120887 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.