استرس ادراک شده در سالمندان: نقش هوش معنوی خود دلسوزی و سرسختی روان شناختی

پیام:
چکیده:
استرس پدیده ای است که رابطه آن با سلامت جسمانی و روان شناختی از دیرباز شناخته شده است و عوامل استرس زای روانی و مرتبط با سلامت با افزایش سن تشدید می شوند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی، خوددلسوزی و سرسختی روان شناختی در پیش بینی استرس ادراک شده سالمندان بود.روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان شهرستان اردبیل در سال 1397 بودند که از بین آنها 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس استرس ادراک شده کوهن، کامارک و مارملشتاین، مقیاس هوش معنوی کینگ، مقیاس دلسوزی به خود نف و سیاهه سرسختی روان شناختی کوباسا، مدی و کان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان ازطریقنرم افزار آماری SPSS نسخه 21 انجام شد.نتایج نشان داد که استرس ادراک شده در سالمندان با هوش معنوی، خوددلسوزی و سرسختی روان شناختی رابطه منفی و معناداری دارد (05/0>P) و هوش معنوی، خوددلسوزی و سرسختی روان شناختی 72 درصد از واریانس نمرات استرس ادراک شده در سالمندان را پیش بینی می کنند (01/0>P).بنابراین با توجه به نقش هوش معنوی، خوددلسوزی و سرسختی روان شناختی در استرس ادراک شده، می توان با آگاهی سازی و به کارگیری تدابیری جهت توانمندسازی سالمندان در این زمینه ها، استرس ادراک شده را در آنان کاهش داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
289 -299
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123636 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.