مدل سازی تفسیری ساختاری ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ریسک های تحول سازمانی، رخدادهای احتمالی نامطلوب با پیامدهای منفی هستند که تحول سازمانی را تهدید می کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی، استخراج روابط بین این ریسک ها و طبقه بندی آن ها بر اساس قدرت هدایت و وابستگی آن ها است.

مواد و روش ها

در این مطالعه که از نوع پژوهش های آمیخته است، ابتدا ریسک های تحول سازمانی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد شناسایی و سپس با استفاده از روش مدل سازی تفسیری ساختاری، روابط بین ریسک های تحول سازمانی تعیین شده اند. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع ریسک های تحول سازمانی با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر ریسک ها مشخص شده است. جامعه مورد مطالعه در هر دو بخش کمی و کیفی، افراد درگیر در فرآیند تحول (اعضای هییت علمی و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور) بودند. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است.

یافته ها

تحلیل مصاحبه های انجام شده، به ظهور 33 ریسک تحول سازمانی در 10 دسته منجر شد. بر اساس مدل سازی تفسیری ساختاری، ریسک های تحول سازمانی در پنج سطح طبقه بندی شدند.

نتیجه گیری

 با توجه به اینکه ریسک های مربوط به مدیریت دانش تحول، ریسک های مربوط به اهداف تحول و ریسک های مربوط به ادراک نسبت به تحول دارای بیشترین اثر بر سایر ریسک ها هستند و در عین حال کمترین اثر را از آن ها می پذیرند، لازم است این ریسک ها در اولویت بررسی قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2131421 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!