فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 106، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شادمان نعمی، علی مجتهدی، سهیل سلطانی پور، معصومه شریفی گر ماوری، سمانه روحی* صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  مقاومت باکتری به آنتی بیوتیک ها درمان را با مشکل مواجه کرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی گونه های باکتریایی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن بعد از عمل جراحی سینوس های پارانازال و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها است.

  مواد و روش ها

  اطلاعات 70 بیمار بعد از عمل جراحی سینوس های پارانازال در بیمارستان امیرالمومنین (ع) در شهر رشت در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی باکتری ها به وسیله روش های آزمایشگاهی میکروب شناسی و آزمون حساسیت میکروبی به روش انتشار از دیسک انجام شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون مجذورکای استفاده شد (0/05 ≤ P).

  یافته ها

   62 (88/57%) نمونه کشت مثبت باکتریایی شناسایی شد. فراوان ترین سویه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (38/70%) بود. استافیلوکوکوس اوریوس بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی را به پنی سیلین و اگزاسیلین (52/94%) و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به پنی سیلین (62/50%) داشتند. بیشترین مقاومت در سودوموناس آیروژینوزا به سفتازیدیم (90/90%) بود. اشریشیا کلی به سفتازیدیم و آمپیسیلین (100%) و هافنیا آلویی به سفتازیدیم (100%) مقاوم بودند. کلبسیلا آیروژنز بیشترین مقاومت را به سفتازیدیم و سفیکسیم (100%) داشت. با افزایش سن بیماران، مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها بالاتر رفت (0/05 ≤ P).

  نتیجه گیری

   مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های باکتریایی جدا شده از بیماران بعد از عمل جراحی مشاهده شد. این موضوع ممکن است علت شکست درمان شود. پایش الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جهت انتخاب آنتی بیوتیک مناسب لازم است.

  کلیدواژگان: گونه های باکتریایی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، رینوسینوزیت مزمن، سینوس های پارانازال
 • مرجان خسروانی، محمدمهدی سلطان دلال*، مهدی نوروزی صفحات 14-26
  زمینه و هدف

  سویه   های مقاوم به سیپروفلوکساسین سالمونلا انتریتیدیس یکی از مهم ترین عوامل عفونت زای انتقال دهنده از راه مواد غذایی می باشند، به طوری که پمپ افلاکس marA در این باکتری نقش بسزایی در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین دارد. هدف از این مطالعه بررسی بیان ژن پمپ افلاکس marA در سویه های بالینی سالمونلا انتریتیدیس مقاوم به سیپروفلوکساسین با استفاده از روش Real Time PCR  است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، سویه های سالمونلا انتریتیدیس از نمونه بالینی مدفوع با استفاده از روش های میکروبی جداسازی شد و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد. سپس وجود پمپ افلاکس marA در سویه بالینی سالمونلا انتریتیدیس مقاوم و حدواسط به سیپروفلوکساسین با روش کارت ویل و PCR بررسی شد. هم چنین بیان ژن marA در سویه   های سالمونلا انتریتیدیس با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. در انتها، نتایج این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (One-way ANNOVA) تحلیل گردید.

  یافته ها

   از میان 1200 نمونه بالینی مدفوع، 60 نمونه سالمونلا انتریتیدیس جداسازی شد که بیشترین مقاومت مربوط به سیپروفلوکساسین 9 سویه (15%) و 11 سویه حد واسط (18%) و کمترین مقاومت به ایمی پنم وکلرامفنیکل (100%) حساس بودند. نتایج روش کارت ویل و PCR نشان داد که از میان 20 سویه مقاوم و حد واسط به سیپروفلوکساسین، تمامی آن ها دارای ژن پمپ افلاکس marA بودند. به دنبال آن، بیان ژن پمپ افلاکس marA در سویه های مقاوم و حد واسط به سیپروفلوکساسین افزایش معنی داری داشته است (0/05 <p).

  نتیجه گیری

  بر پایه نتایج Real Time PCR، ژن پمپ افلاکس marA به عنوان یکی از عوامل مقاومت سالمونلا انتریتیدیس مقاوم به سیپروفلوکساسین است.

  کلیدواژگان: سالمونلا انتریتیدیس، پمپ افلاکس، marA، Real Time PCR
 • حمید حسینی*، ضیاء فلاح محمدی صفحات 27-36
  زمینه و هدف

  بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS; Multiple Sclerosis) یک بیماری التهابی مزمن با اتیولوژی نامشخص در سیستم عصبی است؛ اگرچه ورزش به طور معمول برای این بیماران مفید است؛ ولی با این وجود اثر پیش درمان فعالیت ورزشی شنا بر تغییرات فاکتور رشد عصبی (NGF) در مدل حیوانی این بیماری مطالعه نشده است؛ از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پیش درمان فعالیت ورزشی شنا بر سطوح NGF در رت های ماده نژاد لوییز مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی است که روی موش های ماده نژاد لوییز انجام شد. در این پژوهش حیوانات به طور تصادفی به 4 گروه (هر گروه 5 سر) شامل گروه کنترل سالم، کنترل ام اس، شنای سالم و شنای ام اس تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل روزانه یک ساعت شنا، 5 روز در هفته و به مدت 6 هفته بود.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطوح NGF در گروه تمرین شنای ام اس نسبت به کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (0/006= p). همچنین وزن گروه تمرین شنای ام اس در مقایسه با گروه کنترل ام اس به طور معنی داری افزایش یافت (0/001=p).

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که احتمالا پیش آماده سازی با تمرینات میان مدت شنا، از طریق افزایش سطوح NGF، در حفاظت عصبی نقش دارد. از این رو، شاید بتوان پروتکل مورد استفاده در این مطالعه را برای افزایش حفاظت سلول های عصبی بافت مغز در برابر عوامل مستعد کننده ی بیماری ام اس و نهایتا برای ارتقای سطح سلامت مغز توصیه کرد.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، تمرین شنا، فاکتور رشد عصبی
 • فاطمه رئوفی نژاد، بهاران رنجبر امیدی، سیاوش کمالی، فهیمه نوری، فرانک سلگی* صفحات 37-43
  زمینه و هدف

  سمان های گلاس آینومر امروزه به دلیل سازگاری نسجی، آزادسازی فلوراید و کاهش بروز پوسیدگی لبه ای بسیار پرکاربرد هستند. سمان های دندانی باید ویژگی های اساسی از جمله حداقل ضخامت لایه ای، زمان تنظیم خالص ایده ال و استحکام فشاری بالا جهت استفاده کلینیکی دارا باشند. هدف از این مطالعه مقایسه ی ضخامت لایه ای و زمان تنظیم خالص سمان گلاس آینومر Fuji I  با یک سمان گلاس آینومر جدید است.          

  مواد و روش ها

   تعداد 20 نمونه برای هر گروه سمان با نسبت پودر/ مایع 1/8:1 برای Fuji I و 0/4: 0/72 برای سمان ایرانی تهیه شد. برای ارزیابی زمان تنظیم سمان، یک مولد فلزی به ابعاد mm10×8×5 آماده شد.90 ثانیه پس از اختلاط سمان ها، یک سوزن به قطر mm 0/1±1 به طور عمودی بر سطح سمان قرار گرفت. این عمل در فواصل 30 ثانیه تکرار شد. زمان تنظیم خالص به صورت مدت زمان بین اتمام اختلاط سمان تا زمانی که سوزن نتواند یک فرورفتگی کامل دایره ای ایجاد کند محاسبه شد. برای بررسی ضخامت لایه ای از دو صفحه شیشه ای استفاده شد. ضخامت مجموع صفحات توسط دستگاه میکرومتر محاسبه شد. سپس ml 0/1 از سمان در مرکز صفحه زیرین قرار گرفت و نیروی N150 از طریق صفحه بالایی بر نمونه وارد شد .اختلاف ضخامت دو صفحه با و بدون حضور سمان بین آن ها به عنوان ضخامت لایه ای سمان محاسبه شد. داده ها در نرم افزار SPSS21 وارد و با استفاده از آزمون های Kolmogorov Smirnovو t مستقل ارزیابی شدند.

  یافته ها

  Fuji I میانگین زمان تنظیم شدن کوتاه تر و ضخامت لایه ای کمتری در مقایسه با سمان ایرانی دارد و این اختلاف از لحاظ آماری معنی داری است.

  نتیجه گیری

  Fuji I در مقایسه با سمان ایرانی انتخاب کلینیکی بهتری برای سمان کردن رستوریشن های غیرمستقیم است .

  کلیدواژگان: زمان تنظیم شدن خالص، ضخامت لایه ای، سمان گلاس آینومر
 • سمیرا محمدیان، جمال صیدی، بیژن نوری، محمد فتحی* صفحات 44-53
  زمینه و هدف

  در کنار پیشرفت های مدرن پزشکی، درمان داخل وریدی به بخش ضروری مراقبت از بیمار تبدیل شده است. درمان وریدی مانند هر روش تهاجمی دیگر دارای عوارض جانبی است. فلبیت شایع ترین و عفونت خطرناک ترین عارضه می باشند. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر پماد آلویه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی سازی شده بود که بر روی 150 بیمار بستری در بخش های داخلی بیمارستان کوثر سنندج در سال 1397 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه «نیتروگلیسرین»؛ «آلویه ورا» و «کنترل» تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس درجه بندی فلبیت بود. پس از انجام رگ گیری پماد در قسمت بالاتر از کاتتر استعمال و با پوشش استریل پوشیده شد. بیماران در فاصله زمانی هر 12 ساعت تا 48 ساعت بعد از رگ گیری مورد ارزیابی قرار گرفتند و بروز و شدت فلبیت طی 48 ساعت بررسی شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کوکران، مجذور کای، تحلیل واریانس یک طرفه با تست تعقیبی توکی و آزمون اندازه گیری مجدد استفاده شد. داده ها با استفاده از نسخه 12 نرم افزار STATA مورد تحلیل قرار گرفتند و سطح معنی داری 05/0 درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  سه گروه از لحاظ کاهش شدت فلبیت در 12 ساعت اول (0/005>P) ،24 ساعت (0/005>P)، 36 ساعت (0/001>P) و 48 ساعت بعد از کاتترگذاری (0/001 >P) تفاوت معنی داری داشتند. این میزان کاهش فلبیت در گروه آلویه ورا از گروه نیتروگلیسرین بیشتر بود.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود جهت کاهش فلبیت از پماد نیتروگلیسرین و پماد آلویه ورا استفاده شود هر چند استعمال پماد آلویه ورا در کاهش فلبیت موثرتر است.

  کلیدواژگان: فلبیت، التهاب عروق، کاتتر ورید محیطی، نیتروگلیسرین، آلوئه ورا
 • نعیم شرفی اهوازی، عرفان دانشی، بهرام نیکخو، دائم روشنی، محمدجعفر رضایی، حمیدرضا عسگری، مرتضی ابوذری پور* صفحات 54-60
  زمینه و هدف

  نیکوتین به عنوان یک عامل استرس اکسیداتیو شناخته شده، با تولید گونه های فعال اکسیژن سطح تعادل پرواکسیدانی- آنتی اکسیدانی از بین می برد. مطالعه ی حاضر برای ارزیابی نقش اسید رزماری، یک آنتی اکسیدان، بر تعادل پرواکسیدانی-آنتی اکسیدانی سرم و میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپر اکسید دیس موتاز طراحی گردید..                                                                                                                                                  

  مواد و روش ها

  36 موش بالغ نر نژاد NMRI به شکل کاملا تصادفی در شش گروه تقسیم گردیدند. موش ها برای 30 و15روز تحت درمان قرار می گرفتند: گروه های 1 و2 نرمال سالین، گروه های 3 و4 نیکوتین را با دوز (mg/kg 0/5) و گروه های 5 و6 دوزهای (mg/kg 0/5) نیکوتین و (mg/kg 10) اسید رزماری را دریافت می کردند. برای اندازه گیری تعادل اکسیدانی- آنتی اکسیدانی و میزان آنزیم های کاتالاز و سوپر اکسید دیس موتاز از پروتکل های استاندارد استفاده شد. 

  یافته ها

  در گروه های 15 روزه، در گروه دریافت کننده نیکوتین افزایش معنی داری در سطح تعادل پرواکسیدانی- آنتی اکسیدانی (5/1768±100) در مقایسه با گروه کنترل (0/3315±90) مشاهده گردید. در گروه های 30 روزه، گروه دریافت کننده نیکوتین، افزایش معنی داری در سطح تعادل پرواکسیدانی-آنتی اکسیدانی (3/5213±106) در مقایسه با گروه کنترل (1/3291±87) نشان داد (0/05≤ P ). سوپر اکسید دیس موتاز، در گروه دریافت کننده ی نیکوتین 15(1/12±1/21) و 30 روزه (0/26±1/89)، کاهش معنی داری در قیاس با گروه کنترل 15 (0/09±2/90) و 30 (0/08±2/82) روزه نشان دادند. کاتالاز، در گروه دریافت کننده ی نیکوتین 15(2/30±12/13) و 30 روزه (1/42±11/57)، کاهش معنی داری در قیاس با گروه کنترل 15 (2/21±25/12) و 30 روزه (1/29±24/17) روزه نشان دادند (0/05 ≤p).

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهد که اسید رزماری موجب اصلاح سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی شده و عدم تعادل پرواکسیدانی- آنتی اکسیدانی را متوازن می کند.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان ها، رزمارینیک اسید، نیکوتین، سرم
 • سجاد کریمی پور، شیلا نایبی فر* صفحات 61-72
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی پاسخ برخی از شاخص های هماتولوژیک به 6 هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل امگا-3 در دانشجویان پسر کم تحرک بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی 32 نفر از دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه سیستان و بلوچستان، در 4 گروه مساوی 8 تایی کنترل، امگا-3، تمرین و تمرین+امگا-3 به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه امگا-3، روزانه 2 گرم امگا-3 دریافت کردند. گروه تمرین، تحت تمرین تناوبی شدید قرار گرفتند. گروه تمرین+امگا-3 نیز تحت ترکیبی از همان برنامه تمرینی به همراه مصرف مکمل امگا-3 قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش آماری آنکوا در سطح معنی داری 0/05≥p تحلیل شدند.

  یافته ‏ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد، پس از 6 هفته، تغییرات برخی شاخص های هماتولوژیک نسبت به پیش آزمون شامل، گلبول های قرمز و هموگلوبین در گروه های تمرین+امگا-3، تمرین وامگا-3 افزایش معنی دار (0/05≥p) و درصد هماتوکریت و تعداد گلبول های سفید خون در گروه های تمرین+امگا-3، تمرین وامگا-3 کاهش معنی داری (0/05≥p) نشان دادند. درحالی که تغییرات حجم پلاسما ثابت بود، همچنین نتایج بین گروهی در هیچ کدام از شاخص های بیوشیمیایی تفاوت معنی داری نشان نداد (0/05≤p).

  نتیجه ‏گیری

   با توجه به یافته های حاصل از مطالعه به نظر می رسد، تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل امگا-3 نسبت به انجام هر یک از مداخلات به تنهایی، تغییرات قابل ملاحظه تری را بر پارامترهای هماتولوژیک دانشجویان پسر کم تحرک موجب می شود.

  کلیدواژگان: شاخص های هماتولوژیک، تمرین تناوبی شدید، مکمل امگا-3
 • مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان*، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی صفحات 73-82
  زمینه و هدف

  ریسک های تحول سازمانی، رخدادهای احتمالی نامطلوب با پیامدهای منفی هستند که تحول سازمانی را تهدید می کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی، استخراج روابط بین این ریسک ها و طبقه بندی آن ها بر اساس قدرت هدایت و وابستگی آن ها است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه که از نوع پژوهش های آمیخته است، ابتدا ریسک های تحول سازمانی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد شناسایی و سپس با استفاده از روش مدل سازی تفسیری ساختاری، روابط بین ریسک های تحول سازمانی تعیین شده اند. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع ریسک های تحول سازمانی با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر ریسک ها مشخص شده است. جامعه مورد مطالعه در هر دو بخش کمی و کیفی، افراد درگیر در فرآیند تحول (اعضای هییت علمی و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور) بودند. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است.

  یافته ها

  تحلیل مصاحبه های انجام شده، به ظهور 33 ریسک تحول سازمانی در 10 دسته منجر شد. بر اساس مدل سازی تفسیری ساختاری، ریسک های تحول سازمانی در پنج سطح طبقه بندی شدند.

  نتیجه گیری

   با توجه به اینکه ریسک های مربوط به مدیریت دانش تحول، ریسک های مربوط به اهداف تحول و ریسک های مربوط به ادراک نسبت به تحول دارای بیشترین اثر بر سایر ریسک ها هستند و در عین حال کمترین اثر را از آن ها می پذیرند، لازم است این ریسک ها در اولویت بررسی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: دانشگاه های علوم پزشکی، ریسک های تحول سازمانی، نظریه داده بنیاد، مدل سازی تفسیری ساختاری
 • رسول نصیری کالمرزی، سامان امینی، محسن شهیدی، سیما توزنده جانی، بیژن نوری، بهزاد خلفی، وسام کوتی* صفحات 83-92
  زمینه و هدف

  کهیر مزمن، یک بیماری پوستی با راش های مداوم همراه با خارش و یا آنژیوادم، پاپول و پلاک های ملتهب است که تحت شرایطی از مرحله حاد به مرحله مزمن تبدیل شده و سال ها موجب اضطراب و افسردگی بیمار می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کهیر مزمن در استان کردستان بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 228 بیمار مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان بعثت (به عنوان بیمارستان مرجع درجه 3) در استان کردستان طی سال 1395 صورت گرفت. به صورت سرشماری انتخاب (به دلیل فراوانی کم بیماران، محدوده سنی انتخاب شده شامل کل گروه های سنی بود) و پس از انجام معاینه های اولیه و تایید تشخیص کهیر مزمن مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها به روش سرشماری انجام شد. از تمامی بیماران قبل از ورود به مطالعه اجازه گرفته شده و پرسشنامه ها جهت تکمیل در اختیار آن ها قرار داده شده است. اطلاعات بیماران با استفاده از پرسشنامه DQLI جمع آوری شد. برای تحلیل از آزمون کای دو و از ضریب همبستگی اسپیرمن با کمک نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 10/55± 34/81 سال بود. تحلیل اطلاعات نشان داد که بین کیفیت زندگی و جنسیت ارتباط معنی دار وجود داشته است (0/001<p) و همچنین بین کیفیت زندگی و نوع بیماری ارتباط معنی دار مشاهده شده است (0/001<p)؛ اما بین کیفیت زندگی با متغیرهای محل سکونت و میزان تحصیلات ارتباط وجود نداشته است (0/05>p).

  نتیجه گیری

  نتایج گویای تاثیر بیماری کهیر مزمن بر ابعاد مهم کیفیت زندگی بیماران بود. به نظر می رسد این بیماران از لحاظ روحی و روانی درگیر شده و سطح رضایت آن ها از کیفیت زندگی کاهش یافته بود.

  کلیدواژگان: کهیر مزمن، کیفیت زندگی، کهیر، شدت بیماری
 • سرور صفا*، مجید میرزایی صفحات 93-111
  زمینه و هدف

  2و4- دی کلروفنوکسی استیک اسید یک علف کش معروف و سمی است که به طور گسترده ای برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ در محصولات غلات استفاده می شود. این علف کش در برابر تجزیه بیولوژیکی و شیمیایی در محیط زیست مقاوم است. هدف از این مطالعه، سنتز و بهینه سازی نانو ذرات تیتانیا در تخریب نوری 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی در هر دو راکتور نوری جریان ناپیوسته (batch) و جریان پیوسته (flow) شامل دایودهای ساطع کننده نوری (LED) است.

  مواد و روش ها

  ابتدا نانو نورکاتالیزگر P25/βCD سنتز شد و سپس کارایی آن در تخریب نوری 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید با نانو نورکاتالیزگر تجاری P25 در هر دو راکتور نوری با جریان ناپیوسته و پیوسته مقایسه شد. پارامترهای تاثیرگذار شامل دوز نانو نورکاتالیزگر، انتخاب نانو نورکاتالیزگر مناسب، مقدار اولیه β-CD بر روی بستر نانو نورکاتالیزگر، زمان نوردهی و نوع راکتور نوری بررسی شدند. ارزیابی بازده تخریب نوری، با بازده جذب هر نمونه با اسپکتروفتومتر UV-Vis در طول موج 284 نانومتر انجام شد.

  یافته ها

  مقدار بهینه نانو نورکاتالیزگر P25 و P25/β-CD به ترتیب g/L 1 و 0/1 بود. بازده تخریب نوری 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید در راکتور نوری با جریان ناپیوسته در مدت زمان بهینه 5 ساعت به ترتیب 81 و 85 درصد بود. این بازده در راکتور جریان پیوسته، در مدت زمان 5 ساعت در حضور نانو نورکاتالیزگر P25 و P25/β-CD به ترتیب 88/8 و90/4 درصد به دست آمد. همچنین پس از 5 دوره متوالی از کاربرد نانو نورکاتالیزگرها، بازده تخریب نوری در حضور P25 و P25/β-CD به ترتیب 82/6 و 84 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایداری قابل توجه آن ها است.

  نتیجه گیری

  فرآیند تخریب نوری برای حذف آلاینده های آلی همچون علف کش ها از محیط های آبی کاربرد موفقیت آمیزی دارد.

  کلیدواژگان: علف کش 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید، نانو نورکاتالیزگرهای P25 و P25، β-CD، LED، راکتور نوری جریان ناپیوسته، راکتور نوری جریان پیوسته
 • فرزاد مجرد، علی آقاجانی*، قدرت الله روشنایی، فهیمه دانشیار صفحات 112-119
  زمینه و هدف

  بی هوشی عمومی یکی از روش های مهم برای کنترل کودکان کم سن یا با مشکلات خاص است که نیازمند ترمیم های وسیع دندانی هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان موفقیت درمان های دندانپزشکی تحت بی هوشی عمومی در کودکان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی همدان در سال های 1394 تا 1396 است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، 60 بیمار مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی همدان در سال های 96-1394 که درمان های دندانپزشکی تحت بی هوشی را دریافت کرده، حداقل 6 ماه از درمان آن ها گذشته بود مورد معاینه قرار گرفتند. معاینه روی صندلی دندانپزشکی توسط آینه و سوند انجام گرفت و اطلاعات مربوط به موفقیت یا شکست در فرم مخصوص هر بیمار ثبت گردید. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 14 و از آزمون کای دو جهت مقایسه نسبت موفقیت درمان های دندانپزشکی مختلف استفاده شد.

  یافته ها

  میزان موفقیت درمان های پالپ (پالپوتومی/پالپکتومی) بالا بود (98%). در ترمیم دندان های خلفی، روکش استنلس استیل (SSC) با 1/5% شکست، موفق ترین ترمیم ها است. میزان شکست SSC به طور معنی داری از آمالگام (8/06%) کمتر بود (0/004=p). در ترمیم های قدامی ، کامپوزیت یک سطحی با شکست 5/5% کمترین و ترمیم بیلدآپ قدامی با شکست 10/7% درصد بیشترین شکست را داشت.

  نتیجه گیری

  در بین درمان های ترمیمی، SSC به دلیل درصد موفقیت بسیار بالا، به عنوان ترمیم انتخابی در درمان های تحت بی هوشی مطرح است. انجام فلورایدتراپی و معاینات دوره ای در پیشگیری از شکست های پس از درمان تحت بی هوشی بسیار موثر است.

  کلیدواژگان: بی هوشی عمومی، درمان دندانپزشکی، میزان موفقیت
 • مریم اسمعیلی، میترا زندی* صفحات 120-131
  مقدمه و هدف

  پیامد های جسمی و روان شناختی از مهم ترین مشکلات بیماران مبتلا به سرطان کبد است که با تاثیر بر توانایی و کیفیت زندگی بیماران بحران های تازه ای در آن ها ایجاد می نماید. با توجه به ضرورت کاهش و رفع این پیامد ها، مطالعه با هدف بررسی پیامد های ناشی از روش جراحی در بیماران مبتلا به سرطان کبد انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی بر روی 53 بیمار مبتلا به سرطان کبد مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) شهر تهران از آبان ماه 1397 لغایت خرداد ماه 1398 به روش نمونه گیری در دسترس، با استفاده از پرسشنامه عملکردی درمان سرطان، مقیاس های اضطراب و افسردگی بیمارستانی، شدت خستگی، بررسی علایم ادمونتون و ویژگی های دموگرافیک در دو مرحله (قبل و یک ماه بعد از درمان) انجام شد. جهت روایی ابزار ها به مطالعات قبلی استناد و پایایی آن ها نیز با استفاده از آزمون مجدد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 21، آمار های توصیفی، آزمون همبستگی و تی زوجی انجام شد.

  یافته ها

   شدت خستگی، بی اشتهایی، درد، اضطراب، اختلالات خواب و سایر مشکلات بعد از درمان در مقایسه با قبل از درمان افزایش چشمگیری داشتند (0/05˂p). رابط معنی داری میان این پیامد ها با وضعیت عملکردی بیماران (0/001˂p) بود.

  نتیجه گیری

   بیماران مبتلا به سرطان کبد پیامد های جسمی و روان شناختی را در حد متوسط تا شدید تجربه کرده اند. با توجه به تاثیر این پیامد ها بر زندگی و میزان بقاء بیماران، یکی از وظایف مهم و کلیدی در بخش های سرطان، پیشگیری، شناسایی و کنترل عوارض ناشی از درمان سرطان کبد است.

  کلیدواژگان: سرطان کبد، پیامدها، اضطراب، افسردگی، جراحی، کیفیت زندگی وابسته به سلامت
|
 • Shadman Nemati, Ali Mojtahedi, Soheil Soltanipour, Masoumeh Sharifigar Mavari, Samaneh Rouhi* Pages 1-13
  Background and Aim

  Bacterial resistance to antibiotics has made treatment difficult. The purpose of this study was to investigate bacterial species in patients with chronic rhinosinusitis after surgery of paranasal sinuses to determine antimicrobial resistance patterns of them.

  Materials and Methods

  The data of 70 patients after paranasal sinuses surgery in Amiralmomenin hospital in Rasht city, in 2018 were evaluated. The identification of bacteria by microbiological laboratory methods and microbial susceptibility test was performed by disk diffusion method. For data analysis, SPSS version 22 software and chi-square test were used (p ≤0.05).

  Results

  62 (88.57%) positive bacterial culture samples were identified. The most abundant strains was Staphylococcus epidermidis (38.70%). Staphylococcus aureus had the highest antibiotic resistance to penicillin and oxacillin (52.94%) and Staphylococcus epidermidis to penicillin (62.50%). Highest antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa was to ceftazidime (90.90%). Escherichia coli was resistant to ceftazidime and ampicillin (100%) and Hafnia alvei was resistant to ceftazidime (100%). Klebsiella aerogenes had higher resistant to ceftazidime and cefixime (100%). With increasing of patient’s age, resistance to antibiotics increased (p ≤0.05).

  Conclusion

  Antibiotic resistance was observed in bacterial samples isolated from patients after surgery. Given that antibiotic resistance may cause failure in the treatment. Monitoring of the antibiotic-resistant pattern is necessary to select the appropriate antibiotic.

  Keywords: Bacterial Species, Antimicrobial Resistance Pattern, Chronic Rhinosinusitis, Paranasal Sinuses
 • Marjan Khosravani, MohammadMehdi Soltan Dallal*, Mehdi Norouzi Pages 14-26
  Background and Aim

  Ciprofloxacin-resistant Salmonella spp. are among the most important causative agents of food-borne infections. The marA efflux pump in this bacterium plays a significant role in the development of drug resistance. The aim of this study was to investigate marA efflux pump gene expression in Ciprofloxacin resistant Salmonella enteritidis clinical strains by Real Time PCR.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, strains of Salmonella enteritidis were isolated from clinical specimens of feces using microbial methods. Antibiotic resistance of ciprofloxacin-resistant strains was evaluated by disk diffusion method. The presence of marA efflux pump in the clinical strain of Salmonella enteritidis, intermediate ciprofloxacin-resistant, was evaluated using Cart-wheel and PCR. The results of this study were analyzed using SPSS 21 software and one-way ANOVA.

  Results

  From the 1200 fecal clinical specimens, 60 Salmonella enteritidis were isolated. The highest resistance was related to 9 strains (15%) and 11 intermediate strains (18%) ciprofloxacin. and the least resistance was related to imipenem and chloramphenicol (100% sensitive). The results of cartwheel and PCR methods showed that all strains intermediate or resistant to ciprofloxacin had a marA efflux pump. Finally, Real-Time PCR results showed a significant up-regulation of marA gene in S. enteritidis strains.

  Conclusion

  According to the results of Real-Time PCR, it seems that the marA efflux pump gene is one of the resistance agents in ciprofloxacin-resistant Salmonella enteritidis.

  Keywords: Salmonella enteritidis, Efflux Pump, marA, Real Time PCR
 • Hamid Hosseini*, Zia Fallahmohammadi Pages 27-36
  Background and Aim

  Multiple Sclerosis is a chronic inflammatory disease with unknown etiology in the nervous system. However, exercise routinely for these patients is beneficial, but the effect of pretreatment swimming exercise in this disease has not been fixed. Therefore, the aim of these study was to investigate pretreatment effect of swimming exercise on NGF levels in female Lewis rats with experimental autoimmune encephalomyelitis.

  Materials and Methods

  This experimental in vitro study was conducted on female Lewis rats. In this study, animals were randomly divided into 4 groups (each group 5), including healthy control, EAE control, healthy swimming and EAE swimming. The training protocol included swimming exercise 1 hour/day, 5 days/week for six weeks.

  Results

  This study shows that NGF levels in EAE swimming group were significantly increased compared to the same controls (P= 0.006). Also the weight of EAE swimming training group significantly increased compared with control (P=0.001).

  Conclusion

  According to these findings, concluded that pretreatment with sub-chronic swimming exercise, through increased levels of NGF, is effective in inhibiting EAE. Hence, perhaps, the protocol used in this study to enhance the protection of nerve cells in the brain tissue of MS Risk Factors and ultimately recommended to promote brain health.

  Keywords: Multiple sclerosis, Swimming exercise, Nerve growth factor
 • Fatemeh Raoufinejad, Baharan Ranjbar Omidi, Siavash Kamali, Fahimeh Nouri, Faranak Solgi* Pages 37-43
  Background and Aim

  Glass Ionomer cements have been used widely due to their biocompatibility, fluoride release and the ability to decrease the incidence of marginal caries. Minimum film thickness, adequate net setting time & high compressive strength are the main characteristics of a luting cement in clinical dentistry. The purpose of this study is to compare the film thickness & net setting time of Fuji I and a newly developed GIC.

  Materials and Methods

  20 samples were prepared with P/L of 1.8:1 for Fuji I & 0.72:0.4 for Iranian cement. For the determination of net setting time, 5×8×10mm metal mold was prepared. Ninety seconds after mixing, carefully lower the indenter 0.1±1mm diameter vertically on the surface of the cement. Repeating the indentations at 30 s. Net Setting Time was recorded as the time elapsed between the end of mixing time and the time when the needle failed to make a complete circular indentation. For the determination of film thickness, two flat glass plates was used and the thickness of both were measured with micrometer device. Then applied a 0.1ml of the mixed cement at the center of the lower plate and applied 150N force to the specimen via the top plate. Then measured the difference of the two plates thickness with and without the cement as the film thickness of the cement. The data were entered into SPSS21 software and Kolmogorov Smirnov and independent T-test were used to evaluate the data.

  Results

  Fuji I had shorter mean value of Net setting time and smaller film thickness than Iranian cement.This difference was statistically significant.

  Conclusion

  Fuji I seems a better clinical choice for the cementation of indirect restorations than Iranian cement.

  Keywords: Net Setting Time, Film Thickness, Glass Ionomer Cement
 • Smira Mohammadyan, Jamal Seidi, Bijan Nouri, Mohammad Fathi* Pages 44-53
  Background and Aim

  In addition to modern medical advances, intravenous treatment has become an essential part of patient care. Intravenous treatment like other invasive techniques has its own side effects. Phlebitis and infection are the most serious complications of the intervention. The purpose of this study was to compare the effect of aloe vera and nitroglycerin on the incidence and severity of phlebitis induced by peripheral catheter.

  Materials and Methods

  This blinded randomized clinical trial was conducted on 150 patients admitted to the internal ward of Kowsar Hospital in Sanandaj in 2019. Patients were randomly divided into three groups including nitroglycerin, aloe vera, and control. The data gathering tool was a phlebitis grading scale. After venipuncture, the ointment was applied to the upper part of the catheter and covered with a sterile coating. Patients were evaluated at intervals of 12 hours to 48 hours after sedation, and the incidence and severity of phlebitis were assessed within 48 hours. For data analysis, Fisher's exact tests, chi-square, Cochran and Maxwell-Stover test, and STATA version 12 software were used.

  Results

  Three groups showed a significant reduction in the intensity of phlebitis in the first 12 hours (P = 0.000), 24 hours (P = 0.000), 36 hours (P = 0.001) and 48 hours (P = 0.001) after the catheterization. This reduction in phlebitis in the Aloe Vera group was higher than the Nitroglycerin group.

  Conclusion

  According to the results of this study, it is recommended to use nitroglycerin ointment and aloe vera to reduce phlebitis, although Aloe vera ointment is more effective in reducing phlebitis.

  Keywords: Phlebitis, Vascular inflammation, Peripheral venous catheter, Nitroglycerin, Aloe Vera
 • Naim Sharafi Ahvazi, Erfan Daneshi, Bahram Nikkhoo, Daem Roshani, MohammadJafar Rezaie, HamidReza Asgari, Morteza Abouzaripour* Pages 54-60
  Background and Aim

  In this experimental study, nicotine has been recognized to result in oxidative stress by inducing the generation of reactive oxygen species. The current research was designed to investigate the protective effect of rosmarinic acid, a radical scavenger and antioxidant, on Pro oxidant anti-oxidant balance of serum in nicotine treated mice.

  Materials and Methods

  Thirty-six mature male NMRI mice were divided into 6groups: (two controls, two nicotine-treated [0.5 mg/kg], and two nicotine plus rosmarinic acid [10 mg/kg]) were used in this study and treated for 15 and 30days respectively. The standard protocol was used to measure pro-oxidant-antioxidant balance, superoxide dismutase, and serum Catalase.

  Results

  As compared to control group (90±3.03315 HK), the 15-day results, in nicotine-treated group (100±5.17687 HK) there was a significant increase in the serum PAB ratio. Similarly, for samples of the day 30, there was a significant increase in the serum PAB ratio of nicotine-treated group (106±3.52136 HK) versus control group (87±1.32916 HK) (P≤0.05). SOD of 15(1.21±1.12) and 30 days (1.89±0.26) treated groups, showed significant decreased versus control groups (2.90±0.09), (2.82±0.08) respectively (P≤0.05).  Catalase of 15(12.13±2.30) and 30 days (11.57±1.42) treated groups, showed significant decreased versus control groups (25.12±2.21), (24.1±1.29) respectively (P≤0.05).

  Conclusion

  These results indicate that rosmarinic acid improves the level of antioxidant enzymes and modifies pro-oxidant-antioxidant imbalance

  Keywords: Antioxidants, Rosmarinus, Nicotine, Serum
 • Sajjad Karimi Pour, Shila Nayebifar* Pages 61-72
  Background and Aim

  The purpose of this study was to investigate the response of some hematologic indices to 6-week high-intensity interval training along with intake of omega-3 supplements in sedentary male students.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental study, 32 non-athlete male students from Sistan and Baluchestan University, were randomly divided into 4 equal groups of 8 people each, control, supplement, training, and training+supplement. The omega-3 group received a dose of 2 grams of omega-3 per day. The training group was subjected to high-intensity interval training. Training+omega-3 group has also undergone the same training program with a combination of omega-3 supplementation. Data were analyzed using ANCOVA statistical method at a significant level of p≤0.05.

  Results

  The findings of this study showed that after 6 weeks, some of the hematological indices including red blood cells and hemoglobin in training + omega-3, training, and omega-3 groups increased significantly as compared to pre-test values (p≤0.05). In addition, hematocrit percentage and white blood cells showed a significant decrease (p≤0.05) in training + omega-3, and training and omega-3 groups compared to the pre test group. While plasma volume changes were constant, there was no significant difference for between groups’ comparisons in all biochemical indices (p≥0.05).

  Conclusion

  Regarding the findings of the present study, high-intensity interval training combined with omega-3 supplementation causes more significant changes compared to the training or supplement alone on hematologic parameters in sedentary male students

  Keywords: Hematological Indices, High-intensity Interval Training, Omega-3 Supplement
 • Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian*, Saeed Mortazavi, Ehsan Elahi Pages 73-82
  Background and Aim

  Organizational change risks are defined as the likelihood of adverse events and the negative consequences that threaten organizational change. The purpose of this research is to identify the risks of organizational change in medical universities, extracting the relationships between these risks and classifying them based on the drive power and dependence power.

  Materials and Methods

  In this research, which is a mix method research, organizational change risks were identified using the Glaserian grounded theory approach, and then, using the interpretative structural modeling (ISM) method, the relationships between organizational change risks are determined. Finally, using MICMAC analysis, the type of organizational change risks was identified. The study population in both quantitative and qualitative sections was faculty members and managers of medical universities. A purposive sampling method was used to select the samples.

  Results

  Analysis of the interviews led to the emergence of 33 organizational change risks in 10 categories. Based on interpretive structural modeling, organizational change risks were classified into five levels.

  Conclusion

  Given that the risks associated with knowledge management in change management, the risks related to objectives of organizational change, and the risks pertaining to employee perception of organizational change have the greatest impact on other risks, and at the same time they accept the least effect, they should be prioritized.

  Keywords: Medical sciences universities, Risks of organizational change, Grounded theory approach, Interpretative structural modeling
 • Rasoul Nasiri Kalmarzi, Saman Amini, Mohsen Shahidi, Sima Touzandeh Jani, Bijam Nouri, Behzad Khalafi, Wesam Kooti* Pages 83-92
  Background and Aim

  Chronic urticaria is a dermal disease with continuous rash, itching or angioedema, papules and inflammatory plaques, which under conditions transformed from the acute phase to the chronic phase, causing depression and anxiety for many years in patients.  Chronic urticaria has a significant impact on the quality of life of the patient. The aim of this study was to examined the quality of life and related factors of patients with chronic urticaria in Kurdistan Province.

  Materials and Methods

  This descriptive study was performed on 228 patients referred to the Allergy Clinic of Besat Hospital in 2016 Census sampling method was used for selecting patient/ Information was gathered by using DQLI questionnaire. Then describe the data by frequency and percentage descriptive and quantitative data were calculated with Chi 2 and Spearman correlation, by using SPSS 15.

  Results

  The mean age of participants was 34.81 ± 10.55 years. Data analysis showed that there was a significant correlation between quality of life and gender (p <0.001). There was a significant correlation between quality of life and type of disease (p <0.001). However, there was no significant correlation between quality of life and place of residence and education (p> 0.05).

  Conclusion

  The results showed that chronic urticaria has significant effect on patients' quality life. It seems that these patients were psychologically involved and their level of satisfaction of quality life was reduced.

  Keywords: Chronic Urticaria, Quality of life, Urticaria, Severity of Illness Index
 • Sorur Safa*, Majid Mirzaei Pages 93-111
  Background and Aim

  The dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is common and toxic herbicide used around the world to control wide leaf weeds present in cereal crops. This herbicide is resistant to biodegradation and chemical degradation in the environment. The main purpose of this study is synthesis and optimizing of titania nanoparticles and evaluating their effectiveness in photodegradation of 2,4-D from aqueous solutions in both batch and flow photoreactors including light emitting diod (LED).

  Materials and Methods

  The First, the P25/βCD nano photocatalst was synthesized and then its efficiency in the 2,4-D photo degradation was compared with commercial P25 nanophotocatalyst in both of the batch and flow photoreactors. Effective parameters include; the effects of nanocatalyst dose, select the best bed of catalyst, the β-CD amount on bed catalyst, irradiation time, kind of photoreactor on the photocatalytic degradation efficiency were investigated. The degradation was monitored using a UV-Vis spectrophotometer in 2,4-D absorption band at 284 nm.

  Results

  The optimum amount of P25, P25/β-CD nano photocatalysts were 1 and 0.1 g/L, respectively. In batch photoreactor the photodegradation efficiency of 2,4-D after 5 h with P25 and P25/β-CD as a photocatalyst were approximately 81 and 85% respectively. Also, in flow photoreactor 2,4-D degradation yeild after 5 h in presence of P25 and P25/β-CD nano photocatalysts were 88.8 and 90.4% respectively. Also, after 5 consecutive periods of irradiation, photodegradation efficiency in presence of P25 and P25/β-CD nano photocatalysts were maintained 82.6 and 84%, respectively which indicates their remarkable stability.

  Conclusion

  The using of photodegradation process for the removal of organic pollutants, such as herbicides from aqueous solutions, is successful.

  Keywords: 2, 4-Dichlorophenoxyacetic Acid Herbicide, P25, β-CD Nano Photocatalysts, LED, Batch-mode Photoreactor, Flow-mode Photoreactor
 • Farzad Mojarad, Ali Aghajani*, Ghodratoallah Roshanaei, Fahimeh Daneshyar Pages 112-119
  Background and Aim

  General anesthesia is an important approach to control low-aged children with specific problems who need wide teeth restoration operations. The aim of this study is to evaluate the success rate of dental treatments under general anesthesia in children referred to Hamadan School of Dentistry from 2015 to 2017.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-cross-sectional study in which 60 patients referred to the pediatric department of Hamadan School of dentistry received dental treatment services under general anesthesia from 2015 to 2017. Then, they were examined after 6 months of their treatment. The cases were checked-up on the dental engine using a Dental Mirror and Explorer and success or failure data were recorded in a special form designed for each case. Data were analyzed using SPSS 14, and a statistical model of logistic regression and the Chi-square test was used to compare the success ratio of dental treatments.

  Results

  The success rate of pulp treatments i.e. pulpotomy and pulpectomy are high (98%). Regarding the treatment of posterior teeth, stainless steel cover is the most successful treatment with a failure rate of 1.5%. The failure rate of SSC is significantly lower than amalgam filling (8.06%) (p=0.004). Regarding anterior teeth, one-surface composite filling with a failure rate of 5.5% and anterior build-up with a failure rate of 10.7% have the lowest and the highest failure rates, respectively.

  Conclusion

  Among the restoration operations, SSC under general anesthesia is considered as the selective technique due to its high success rate.

  Keywords: General Anesthesia, Dental Treatment, Success Rate
 • Maryam Esmaeili, Mitra Zandi* Pages 120-131
  Background and Aim

  Physical and psychological outcomes are one of the most important problems in patients with liver cancer, which can affect new patients' ability and their quality of life. Regarding the necessity of reducing and eliminating these consequences, the study was conducted to investigate the consequences of surgery in patients with liver cancer.

  Materials and Methods

  This descriptive study was performed on 53 patients with liver cancer referred to Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran using the available sampling method from November 2019 to June 2020. During the study, Functional Cancer Questionnaire, Hospital Anxiety, and Depression Scale, Fatigue Severity, Edmonton Symptom Evaluation, and Demographic Characteristics were used in two stages (before and one month after the treatment). Data were analyzed using SPSS 21, descriptive statistics, Pair T-test, and correlation.

  Results

  Fatigue, loss of appetite, pain, anxiety, sleep disturbances, and other problems were significantly increased in comparison with the pre-treatment period (p˂0.05). There was a significant relationship between these outcomes and the quality of life of the patients (p˂0.001).

  Conclusion

  Patients with cancer have experienced moderate to severe physical, and psychological consequences. Considering the impact of these outcomes on the survival and quality of life, one of the important tasks in the cancer department is, to prevent, identify, and control the complications of liver cancer treatment.

  Keywords: Liver cancer, Consequences, Anxiety, Depression, Surgery, Health-related quality of life