تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی

پیام:
چکیده:

پژوهش در پی نبیین نقش اقدامات منابع انسانی در انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روان شناختی است. به عبارت دیگر ضمن تعیین اقدامات منابع انسانی موثر بر انگیزه خدمت عمومی، بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی از منظر روان شناختی مدنظر قرارگرفته است. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده ها توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی و علی است. جامعه تحقیق کارکنان یکی از دانشگاه های دولتی با 445 نفر است تعداد  207 نفر  به عنوان نمونه تعیین  و پژوهش به وسیله پرسشنامه ای مبتنی بر 114 سوال انجام شد. انسجام درونی ابزار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که مورد تایید قرار گرفت. میزان الفای کرونباخ اقدامات منابع انسانی درک شده 0.972، مالکیت روان شناختی 0.939، جو روان شناختی 0.973، انگیزه خدمت عمومی 0.876 و توانمندسازی روان شناختی 0.883 است.  نتایج نشان می دهد اقدامات منابع انسانی بر جو روانشناختی،  مالکیت روان شناختی و توانمندسازی روان شناختی بر انگیزه خدمت عمومی تاثیر دارد. همچنین نقش میانجی گری مالکیت روان شناختی و توانمندسازی روان شناختی در رابطه بین اقدامات منابع انسانی درک شده و انگیزه خدمت عمومی تایید شد. لیکن رابطه اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی و نقش میانجی گری جو روان شناختی در رابطه بین اقدامات منابع انسانی درک شده و انگیزه خدمت عمومی تایید نشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -206
لینک کوتاه:
magiran.com/p2132582 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.