بررسی سلامت روانشناختی خانواده افراد دچار مرگ مغزی و اهداکنندگان عضو در استان همدان

پیام:
چکیده:
مقدمه

مرگ ناگهانی و غیر منتظره از یک سو و تصمیم بسیار مهم اهدای عضو از سوی دیگر می تواند وضعیت سلامت روانشناختی خانواده بیماران مرگ مغزی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت سلامت روانشناختی ناشی از مرگ و اهداء عضو بر خانواده بیماران مرگ مغزی انجام شد.

مواد و روش ها

طرح پژوهش در این مطالعه از نوع طرح توصیفی- مقطعی است. جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر شامل تمامی اعضای درجه یک خانواده بیماران مرگ مغزی رضایت دهنده به اهدای عضو بودند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه سلامت روان، افسردگی و اضطراب بک و پرسشنامه تجربه سوگ است.

یافته ها

میزان سوگ و اضطراب شرکت کنندگان در پژوهش در حد متوسط بود (به ترتیب 52 درصد و 38 درصد). میزان افسردگی اکثر افراد شرکت کننده در پژوهش (50%) در حد متوسط بوده است. از لحاظ میزان سلامت عمومی نیز نیمی از آزمودنی ها وضعیت سلامتی خیلی ضعیف تا ضعیف داشتند. داده ها نشان داد که بین نمره کلی سوگ با اضطراب و افسردگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (001/0 <p).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که افرادی که به اهدای عضو رضایت داده اند از لحاظ وضعیت روانشناختی چندان شرایط مطلوبی ندارند. جهت ارتقاء و بهبود وضعیت روان شناختی خانواده های اهدا کننده عضو توصیه می شود، برنامه های آمادگی روانی توسط تیم روان شناسی ارایه شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134551 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.