بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار سوء رفتار در سالمندان ساکن شهر تهران درسال 97-1396: یک مطالعه توصیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سالمند آزاری یکی از مشکلات عمده سلامت اجتماعی محسوب می شود و تاثیر به سزایی بر کیفیت زندگی فرد سالمند دارد. تشخیص سریع تر و ارایه راه کارهای مناسب، عوارض بعدی را کاهش می دهد. لذا این مطالعه با هدف ترجمه و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سوء رفتار در سالمندان (22 آیتمی) ساکن شهر تهران، ایران طراحی شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که بر روی 301 فرد سالمند ساکن شهر تهران در سال 97-1396 انجام شد. ترجمه به روش پروتکل کیفیت زندگی (Health-Related Quality of Life; HRQOL) بعد از کسب اجازه کتبی از طراح اصلی، انجام گرفت. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون مجدد استفاده شد.

یافته ها

میزان آلفای کرونباخ برای کل گویه ها 80/0 و همبستگی درون خوشه ای 81/0 بود که هر دو نشان دهنده پایایی مناسب نسخه فارسی ابزار سوء رفتار در سالمندان می باشد. از روایی سازه با روش عامل یابی محورهای اصلی، 3 عامل (جسمی، روانی، اقتصادی) استخراج شد که 42 درصد از واریانس تجمعی را بیان می کردند.

نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاضر، بیان گر این است که نسخه فارسی پرسش نامه سوء رفتار در سالمندان ابزاری با روایی و پایایی مناسب است که می توان از آن به عنوان ابزاری بومی جهت بررسی سوء رفتار سالمندان که یک مشکل بهداشت عمومی است، استفاده نمود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
265 -278
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134774 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.