بررسی شادمانی به عنوان یکی از شاخص های سلامت روان در دانشجویان دندان پزشکی کرمان در سال 97-1396: یک گزارش کوتاه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

نشاط یکی از نیازهای اساسی انسان و از مولفه های سلامت روان است که عامل افزایش سرمایه های اجتماعی است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت شادمانی در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی کرمان انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری دانشجویان دندان پزشکی عمومی کرمان در سال تحصیلی 97-1396 بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه شادمانی اکسفورد استفاده شد و 241 دانشجو که به روش طبقه ای متناسب و به طور تصادفی انتخاب شده بودند در تحقیق شرکت کردند. داده ها توسط آزمون های Mann-Whitney و Kruskal-Wallis آنالیز شدند.

یافته ها

151 نفر (7/62 درصد) از دانشجویان دختر و 90 نفر (3/37 درصد) پسر بودند. میانگین نمره شادمانی دانشجویان 78/0±04/40 بود. نمره شادمانی دانشجویان با متغیرهای جنسیت (779/0=P)، سال تحصیلی (092/0=P)، وضعیت تاهل (865/0=P) و محل سکونت (425/0=P) ارتباط آماری معنی داری نشان نداد.

نتیجه گیری

وضعیت شادمانی دانشجویان مورد مطالعه در سطح قابل قبولی بود، اما جهت ارتقاء به سطح خیلی خوب تدابیر لازم بایستی اتخاذ گردد.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
305 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134777 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.