تاثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت های دیابتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کوآنزیم Q10 از جمله آنتی اکسیدان هایی است که امروزه در بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت استرس اکسیداتیو در عوارض ناشی از دیابت، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت های صحرایی دیابتی انجام شد.

روش تحقیق

 تعداد 18 رت صحرایی نر نژاد اسپراگ به طور تصادفی به 3 گروه 6تایی تقسیم شدند. گروه شاهد که سرم فیزیولوژی دریافت کردند، گروه دیابتی (STZ:55mg/kg) دریافت کننده روغن کنجد؛ و گروه مکمل که دیابتی شده و Q10 با دوز mg/kg 2 را به صورت صفاقی به مدت 10 روز دریافت کردند. در پایان روز دهم، نمونه خون وریدی جمع آوری شد. سطح پلاسمایی گلوکز، انسولین، ویتامین D، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، مالون دی آلدیید و گروه های تیول پروتیینی با استفاده از روش کالریمتری مربوطه اندازه گیری شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد درمان رت های دیابتی با مکمل کوآنزیم Q10 سبب کاهش معنی دار میزان قند خون ناشتا و مالون دی آلدهید و افزایش معنی دار سطح سرمی انسولین و ویتامین D در مقایسه با رت های دیابتی شد (P<0/05). میانگین وزن، گروه های تیول، مقاومت به انسولین و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در رت های دیابتی درمان شده با مکمل کوآنزیم Q10 در مقایسه با گروه کنترل دیابتی تغییراتی داشت اما معنی دار نبودP>0/05.

نتیجه گیری

مصرف مکمل کوآنزیم Q10 می تواند از طریق اثرات آنتی اکسیدانی خود، استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت را کاهش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137417 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.