پیش بینی کننده های رفتار مصرف مکمل آهن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند در سال 1397

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کم خونی ناشی از کمبود آهن، یک مسیله مهم بهداشتی به خصوص در دختران نوجوان است. هدف این مطالعه، تعیین کاربرد سازه های مدل اعتقاد بهداشتی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مصرف مکمل آهن در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند بود.

روش تحقیق


این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی 517 نفر از دانش آموزان دختر پایه نهم انجام شد. دانش آموزان با روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شد، صورت گرفت. پرسشنامه دربرگیرنده اطلاعات دموگرافیک، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و سوالات آگاهی بود. داده ها با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد که آگاهی جامعه در رابطه با مصرف مکمل آهن 1/10، 6/42 و 7/34 درصد، نگرش آنان 4/1، 6/52 و 46 و عملکرد آنها 8/57، 6/34 و 5/7 درصد بوده که به ترتیب در سطوح ضعیف، متوسط و خوب قرار داشتند. پیش بینی کننده های رفتار مصرف مکمل آهن شامل: خودکارآمدی (β = 0.196, P <0.001)، راهنمای عمل (β = 0.330, P <0.001) و شدت درک شده (β = 0.085, P <0.046) بودند. این سازه ها در مجموع 4/32 درصد (0/324=R) از تغییرات رفتار را پیش بینی کردند.

نتیجه گیری

آگاهی و نگرش دانش آموزان در حد متوسط است و اکثر دختران پایه نهم قرص آهن را مصرف نمی کنند؛ پیشنهاد می شود که با انجام مداخلات آموزشی و راهنما برای عمل، شدت درک شده و خودکارآمدی دانش آموزان تقویت گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
182 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137421 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.