شیوع وابستگی به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بازی های رایانه ای، گونه ای از فناوری های ارتباطی نوین در حال رشد و جذاب می باشند. این مسیله محققان را بر آن داشته تا به مطالعه تاثیرات این بازی ها بر استفاده کنندگان بپردازند. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع وابستگی به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397 انجام گرفت.

روش تحقیق

 در این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی، 507 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول گناباد به روش نمونه گیری چندمرحله ای بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای Lemmens بود. داده ها با نرم افزار SPSS (ویرایش 19) و با کمک آزمون کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 میانگین سنی دانش آموزان مورد مطالعه 1±13/5 سال بود. محبوبترین ویژگی بازی های رایانه ای هیجان زیاد (42%) و رقابتی بودن بازی (29%) و بیشترین نوع بازی های رایانه ای فوتبال (48/9%) و بازی های خشن (21/7%) گزارش شد. میزان 28/4% دانش آموزان برای انجام بازی رایانه ای به گیم نت می رفتند. میزان شیوع وابستگی به بازی‏های رایانه ای در سطح متوسط به بالا (73/2%) بود که با سطح تحصیلات مادر (0/03=P)، انجام بازی رایانه ای توسط والدین (0/001≥P) و پایه تحصیلی دانش آموزان (0/04=P) ارتباط معنی داری نشان داد.

نتیجه گیری

 نتایج نشان داد که بیشترین میزان وابستگی دانش آموزان در سطح متوسط بود که بیانگر اهمیت مساله و لزوم انجام مداخلات در این زمینه توسط مسیولین می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
191 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137422 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.