مطالعه کیفی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش کینه توزی سازمانی پرستاران

پیام:
چکیده:
مقدمه

کینه توزی از جمله رفتارهای انحرافی است که به طور مرتب در سازمان ها اتفاق می افتد.

روش کار

این پژوهش، یک مطالعه ی کیفی از نوع تحلیل محتوا و با هدف کاربردی بود که داده های آن در سال 1398 با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرحله اشباع و مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند با 18 نفر از سوپروایزرها، مدیران بخش ها و پرستاران با سابقه بیمارستان های دولتی خراسان شمالی جمع آوری گردید. در پژوهش حاضر برای اعتباربخشی از معیارهای قابلیت اعتماد لینکلن و گوبا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا کیفی هدایت شده گرانهیم و لاندمن انجام گرفت.

یافته ها

پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 57 کد معنی دار منحصر به فرد شناسایی، و در 12 مفهوم یا عامل اصلی طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که ادراک تبعیض و ناعدالتی، آگاهی ناقص و ابهام اطلاعات، عدم پذیرش قوانین و مقررات، مشکلات شخصی و خانوادگی و ضعف نظام جبران خدمات می تواند باعث ایجاد کینه توزی شود. شرایط ویژه حرفه پرستاری و رفتار نامناسب بیمار و همراه نیز از عواملی است که منحصر به حرفه پرستاری است که می تواند باعث ایجاد کینه توزی شود. عوامل دیگری همچون جو و محیط نامناسب کاری، مشکلات مدیریتی و سرپرستی و مشکلات سیستمی نیز می تواند کینه توزی را در محیط بیمارستان تشدید کند.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش می تواند مدیران را در جهت کاهش رفتارهای انحرافی بویژه کینه توزی یاری نماید تا موجب افزایش شادابی و نشاط در محیط بیمارستان، بهبود کیفیت مراقبت از بیمار و اعتماد مردم به نظام درمان کشور شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138793 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.