افزایش کارایی حشره کش میکروبی Bt در تلفیق با عصاره ی اتانولی برگ سرو نقره ای Cupressus arizonica علیه کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)

پیام:
چکیده:
چکیده
حشره کش میکروبی Bt در سطح وسیع برای کنترل لاروهای کرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua Hb. مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از دوزهای بالا برای کنترل موثرتر، احتمال بروز مقاومت را افزایش می دهد. تلفیق عوامل کنترلی مختلف به عنوان یک ابزار موثر در کاهش دوز مصرفی از اهمیت و جایگاه بالایی در برنامه های مدیریت آفات برخوردار است. در این بررسی اثرات کشندگی و زیر کشندگی حشره کش میکروبی Bt و تلفیق آن با عصاره ی اتانولی برگ های سرو نقره ای بر مرگ و میر و برخی فراسنجه های زیستی کرم برگخوار چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت های مختلف دو عامل کنترلی به صورت مخلوط با غذای مصنوعی در اختیار لاروها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که، مرگ و میر، درصد شفیره شدن، طول دوره ی لاروی و درصد ظهور حشرات کامل به طور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت. مقادیرLC50  حشره کش میکروبی Bt در روز اول 25/4 و در روز هفتم بررسی 76/0 گرم بر لیتر بدست آمد. در تلفیق غلظت دو گرم بر لیتر Bt با غلظت های 5/12 و 25/6 گرم بر لیتر عصاره ی برگ سرو نقره ای، کمترین مقدار کارایی تبدیل غذای خورده شده در مقایسه با شاهد ثبت گردید (به ترتیب 1/16 و 9/17 درصد در مقایسه با99/38 درصد در شاهد مثبت). با توجه به افزایش کارایی Bt در تلفیق با عصاره ی گیاهی در مرگ و میر لاروها و همچنین کاهش فراسنجه های تغذیه ای لاروهای کرم برگخوار چغندر قند، امکان استفاده از تلفیق دو عامل در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای درراستای مدیریت مقاومت و کنترل پایدار جمعیت آفت وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138915 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.