مقایسه میزان بروز تهوع و استفراغ پس از عمل در جراحی برداشت سنگ کلیه از راه پوست با دو روش سوپاین و پرون: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
مقدمه

تهوع و استفراغ یکی از شایع‎ترین عوارض بیهوشی می‎باشد که می‎تواند باعث نارضایتی در بیماران شود. امروزه عمل جراحی پرکوتانیوس نفرولیتوتومی یکی از  کم تهاجم‎ترین روش‎های جراحی است که می توان با کاهش عوارض بعد از عمل این روش را بهینه‎تر کرد. بنابراین مطالعه حاضر  با هدف بررسی وضعیت سوپاین و پرون بر میزان تهوع و استفراغ پس از عمل انجام شده است.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 200 بیمار در 4 گروه (50 نفری:A  3سی سی مارکایین 5/0% نخاعی در حالت سوپاین، گروه B:  2سی سی مارکایین 5/0% نخاعی + 20 میکروگرم فنتانیل در حالت سوپاین، گروه C: 3سی سی مارکایین 5/0% نخاعی در حالت پرون، گروه D: 2سی سی مارکایین 5/0% نخاعی + 20 میکروگرم فنتانیل در حالت پرون  انجام شد. میزان تهوع و استفراغ در ریکاوری و 6 ساعت بعد از عمل، میزان ضربان قلب و فشارخون بیماران قبل و بعد از انجام بی حسی اسپاینال، دقایق 10 و 15 حین عمل، در ریکاوری و پس از خروج از ریکاوری مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج

بیشترین میزان تهوع و استفراغ در ریکاوری به ترتیب در گروه های A (44%) C (28%)،D (14%) و B (12%) بود. بین دو روش سوپاین و پرون پوزیشن با دوزهای متفاوت مارکایین از لحاظ تهوع و استفراغ در ریکاوری، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (05/0>p). بین دو روش سوپاین و پرون پوزیشن با دوزهای متفاوت مارکایین از لحاظ استفاده از مخدر حین عمل و بعد از عمل تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (05/0>p).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که بیشترین میزان تهوع و استفراغ در حین انتقال به ریکاوری بوده و بیشترین خطر مربوط به پوزیشن سوپاین است؛ اگرچه در سایر موارد بین تهوع و استفراغ و سایر متغیرها رابطه معنی داری مشاهده نشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
2230 -2237
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.