مقایسه تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی افراد کاندیدای جراحی عمومی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

یکی از شایع ترین مشکلات بیماران قبل از اعمال جراحی، اختلالات روان شناختی نظیر اضطراب، استرس و افسردگی است. این مطالعه باهدف مقایسه تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی افراد کاندیدای جراحی عمومی انجام شد.

مواد و روش ها

در این کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی سازی شده 90 بیمار کاندیدا جراحی عمومی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد به صورت تصادفی به سه گروه آرام سازی (30)، رایحه درمانی (30) و کنترل (30) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 21 سوالی DASS و فرم ثبت علایم حیاتی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها

یافته ها نشان داد میانگین نمرات اضطراب، استرس و افسردگی قبل از مداخله بین سه گروه با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشت (0/05 <P). اما بعد از مداخله این تفاوت معنی دار شد (0/05>P). مقایسه بین گروهی نیز نشان داد که بین دو گروه آرام سازی و رایحه درمانی ازنظر متغیرهای موردبررسی اختلاف آماری معناداری وجود ندارد و این دو روش نسبت به یکدیگر برتری ندارند.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه می توان پیشنهاد کرد که از آرام سازی عضلانی و آروماتراپی جهت کاهش سطح اضطراب، استرس و افسردگی بیماران کاندید جراحی عمومی در بالین استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
930 -937
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141902 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.