مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه

پره اکلامپسی نوعی سندرم اختصاصی حاملگی است که تمام اعضای بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از علل احتمالی پره اکلامپسی، عوامل ژنتیکی از جمله ژن های زمینه ساز ارثی می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پره اکلامپسی و سالم انجام شد.

روش کار

در این مطالعه مورد- شاهدی که در سال 97-1396 انجام شد، از 25 زن مبتلا به پره اکلامپسی که به بیمارستان علوی اردبیل مراجعه نمودند و کاندید ختم بارداری شدند، نمونه جفت تهیه شد و برای گروه کنترل نیز از 25 زن فاقد بیماری نمونه جفت تهیه شد. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA میزان بیان ژن TERRA با استفاده از Real Time PCR و تغییرات طول تلومر با استفاده از تکنیک Telomere Length Assay اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

میانگین به دست آمده برای سطح بیان LncRNA TERRA در گروه مورد 9/1±87/7 و در گروه شاهد 8/2±8/9 بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری از لحاظ سطح بیان LncRNA TERRA وجود داشت (006/0=p). در بررسی تفاوت طول تلومر در دو گروه، میانگین به دست آمده برای طول تلومر در گروه مورد 9/1± 35/4 و در گروه شاهد 54/1±2/6 بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری از لحاظ طول تلومر وجود داشت (001/0=p). بین سن مادران و سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر همبستگی معنی داری وجود نداشت (88/0=p). بین جنسیت نوزادان در سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر ارتباطی وجود نداشت (1/0=p).

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر نقش مشخص LncRNA TERRA و طول تلومر در پره اکلامپسی می باشند. می توان از دو معیار سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در پیش بینی و تشخیص پره اکلامپسی استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143663 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.