فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیست و سوم شماره 3 (پیاپی 299، خرداد 1399)
 • سال بیست و سوم شماره 3 (پیاپی 299، خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرناز صحاف، مهدی نظری، عباسعلی درستی* صفحات 1-8
  مقدمه

  استرس اکسیداتیو، یکی از شاخص هایی است که در طی زایمان زودرس و همچنین بیماری های قلبی- عروقی تغییر می یابد. عوامل متعددی بر این شاخص موثر هستند، از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی 8 هفته تمرین ورزشی تناوبیبر شاخص های استرس اکسیداتیو زنان با زایمان زودرس پس از جراحی گرافت عروق کرونری (CABG) انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1398 بر روی 21 زن با زایمان زودرس دارای سابقه جراحی گرافت عروق کرونر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. پس از تخصیص تصادفی، از نمونه ها خون گرفته شد و سپس گروه مداخله 24 جلسه تمرین ورزشی تناوبیرا انجام دادند و گروه کنترل زندگی عادی خود را می گذراندند. قبل و بعد از مداخله سطوح 8- هیدروکسی 2- دی اکسی گوانوزین سرمی و 8- هیدروکسی 2- دی اکسی گوانوزین ادراری اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های آماری شاپیروویلک، تی دانشجویی و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  اثر برنامه تمرینات ورزشی تناوبیدر گروه مداخله موجب ایجاد اختلافات معنادار نسبت به قبل از ورزش در غلظت 8-هیدروکسی 2-دی اکسی گوانوزین سرمی (003/0=p) و ادراری (003/0=p) شد. همچنین اختلاف آماری بین گروهی متغیرهایی همچون وزن (048/0=p)، شاخص توده بدنی (004/0=p)، درصد چربی (002/0=p)، و 8-هیدروکسی 2-دیاکسی گوانوزین سرمی (001/0=p) و ادراری (001/0=p) در بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  انجام ورزش های تناوبی در زنان با سابقه زایمان زودرس که تحت عمل جراحی گرافت عروق کرونر قرار گرفته اند، می تواند موجب تغییر در شاخص استرس اکسیداتیو گردد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، تمرین تناوبی، زایمان زودرس، گرافت عروق کرونر
 • گیتی رحیمی، سید سعید حسینی اصل، مریم مرغوب، حامد سیف الهی، فیروز امانی، سمیرا شهباززادگان* صفحات 9-18
  مقدمه

  پره اکلامپسی نوعی سندرم اختصاصی حاملگی است که تمام اعضای بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از علل احتمالی پره اکلامپسی، عوامل ژنتیکی از جمله ژن های زمینه ساز ارثی می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پره اکلامپسی و سالم انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مورد- شاهدی که در سال 97-1396 انجام شد، از 25 زن مبتلا به پره اکلامپسی که به بیمارستان علوی اردبیل مراجعه نمودند و کاندید ختم بارداری شدند، نمونه جفت تهیه شد و برای گروه کنترل نیز از 25 زن فاقد بیماری نمونه جفت تهیه شد. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA میزان بیان ژن TERRA با استفاده از Real Time PCR و تغییرات طول تلومر با استفاده از تکنیک Telomere Length Assay اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین به دست آمده برای سطح بیان LncRNA TERRA در گروه مورد 9/1±87/7 و در گروه شاهد 8/2±8/9 بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری از لحاظ سطح بیان LncRNA TERRA وجود داشت (006/0=p). در بررسی تفاوت طول تلومر در دو گروه، میانگین به دست آمده برای طول تلومر در گروه مورد 9/1± 35/4 و در گروه شاهد 54/1±2/6 بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری از لحاظ طول تلومر وجود داشت (001/0=p). بین سن مادران و سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر همبستگی معنی داری وجود نداشت (88/0=p). بین جنسیت نوزادان در سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر ارتباطی وجود نداشت (1/0=p).

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر نقش مشخص LncRNA TERRA و طول تلومر در پره اکلامپسی می باشند. می توان از دو معیار سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در پیش بینی و تشخیص پره اکلامپسی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، سطح بیان TERRA، طول تلومر
 • زهرا طاولی، زهرا عسگری*، فاطمه افشاری، فاطمه طباطبایی، علی منتظری صفحات 19-25
  مقدمه

  درمان جراحی برداشتن لاپاراسکوپیک کیست آندومتریوز تخمدان (آندومتریوما) ممکن است با کاهش رزرو تخمدان و میزان باروری همراه باشد. اگرچه سیستکتومی یک طرفه با درناژ طرف مقابل می تواند این نتیجه منفی را کاهش دهد؛ اما ممکن است با افزایش عود بیماری همراه باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان عود بیماری در این دو روش لاپاراسکوپی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه گذشته نگر بر روی نمونه ای از بیماران با سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک طرفه با درناژ طرف مقابل که بین سال های 95-1392 در بیمارستان جامع بانوان آرش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت جراحی لاپاراسکوپی قرار گرفته بودند، انجام شد. دو گروه در عود پس از جراحی مقایسه شدند. فراوانی نسبی عود در دو گروه با استفاده از آزمون کای دو و مدل رگرسیون لجستیک چندگانه (به منظور کنترل اثر مخدوش کنندگی) مقایسه شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در تمام تحلیل ها، 75 بیمار در دسترس بودند. عود سونوگرافیک بیماری بعد از یک سال در 31 نفر (4/41%) از کل بیماران مشاهده شد که 17 نفر (34%) در گروه A و 14 نفر (56%) در گروه B دچار عود شده بودند. بر اساس نتایج آزمون کای دو، میزان عود بیماری بعد از عمل در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (58/0=p)، هرچند میزان عود در گروه B بالاتر بود. پس از کنترل اثر مخدوش کنندگی سن و درمان دارویی اضافی، نسبت شانس عود بیماری در گروه B نسبت به گروه A 82/2 برابر بیشتر شد (01/8-99/0:CI 95%) که البته از نظر آماری معنادار نبود (051/0=p).

  نتیجه گیری

  میزان عود در سیستکتومی دوطرفه در مقایسه با سیستکتومی یک طرفه با درناژ طرف مقابل کمتر بود، اگرچه این تفاوت معنی دار نبود. مطالعات با اندازه نمونه بزرگ تر پیشنهاد می شود تا این نتایج را تایید کنند.

  کلیدواژگان: آندومتریوز، درناژ، عود، کیست تخمدان، لاپاراسکوپی
 • سید مجید صدرزاده، سید محمد موسوی، بهرنگ رضوانی کاخکی، شقایق رحمانی*، کوثر دلدار، سارا همتی عالی صفحات 26-32
  مقدمه

  خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است و با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر محل و مکان متفاوت می باشد. خشونت خانگی، شایع ترین نوع خشونت علیه زنان می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی خشونت خانگی فیزیکی و شایع ترین عوامل دخیل در ایجاد آن انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مورد شاهدی در فاصله سال های 98-1395 بر روی 23 زن باردار مراجعه کننده به اورژانس سوانح بیمارستان شهید هاشمی نژاد و امام رضا (ع) مشهد با شکایت ترومای ناشی از خشونت خانگی و 23 بیمار باردار دیگر به علت تروما ناشی از سایر علل انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته شامل سه قسمت (اطلاعات دموگرافیک، خشونت اعمال شده و عوامل دخیل در اعمال خشونت) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای دو، تست فیشر دقیق، تی دانشجویی و یا من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در طی سال های 98-1395، 23 زن باردار به علت خشونت خانگی به اورژانس دو بیمارستان ارجاعی سطح سه مشهد مراجعه نمودند. بر اساس آنالیز رگرسیونی، مهم ترین علل بروز خشونت خانگی از نظر زنان باردار بیکاری و مشکلات اقتصادی همسر، سابقه بستری قبلی به علت خشونت خانگی و اعتیاد همسران بود. 16 بیمار (6/34%) با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نمودند و 30 بیمار (2/65%) دوره بستری را طی کردند. تعداد موارد رضایت شخصی به طور معناداری در بیماران آسیب دیده از خشونت خانگی بیشتر از سایر تروماها بود (001/0=p).

  نتیجه گیری

  از مهم ترین علل زمینه ساز خشونت های خانگی در مطالعه حاضر می توان سابقه خشونت در فرد یا خانواده و نیز بیکاری و مشکلات اقتصادی را نام برد.

  کلیدواژگان: تروما، خشونت خانگی، مادر باردار
 • فرشاد مهدوی، حمید اویسی اسکوئی* صفحات 33-38
  مقدمه

  ابتلاء به عفونت پس از ماستکتومی می تواند طول مدت بهبودی را به شدت افزایش دهد. با توجه به احتمال نقش ویتامین D در جلوگیری از ابتلاء به عفونت، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه سطح سرمی ویتامین D پس از ماستکتومی در زنان با و بدون عفونت پس از جراحی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مورد شاهدی در سال 97-1396 بر روی 50 زن پس از جراحی ماستکتومی در بیمارستان امام رضا تبریز انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی و سطوح ویتامین D (اخذ نمونه خون) در ابزار محقق ساخته که حاوی اطلاعات مرتبط با بیماری بود، وارد شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های آماری تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین ویتامین D در گروه دارای عفونت 41/2±33/27 و در گروه بدون عفونت 11/4±55/49 بود (004/0=p). همچنین اکثر افراد گروه دارای عفونت (48%) در سطح کمبود ویتامین D بودند، در حالی که اکثر افراد گروه بدون عفونت (60%) در سطح نرمال قرار داشتند که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (003/0=p).

  نتیجه گیری

  سطوح پایین ویتامین D موجب افزایش احتمال ابتلاء به عفونت پس از ماستکتومی در زنان مبتلا به سرطان می شود.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، عفونت، ماستکتومی، ویتامین D
 • مرضیه کریمی افشار، ملوک ترابی*، ملیکا رئیسی افشار، مریم دلدار صفحات 39-49
  مقدمه

  کمبود دانشدر مورد سلامت دهان زنان باردار می تواند بر روی سلامت مادر و کودک اثر بگذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی سواد سلامت دهان و دندان مادران باردار در شهرهای جنوب استان کرمان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی در سال 1397 بر روی 164 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های جنوب استان کرمان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک (سن، تحصیلات، تعداد فرزند، تعداد بارداری، وضعیت اقتصادی) و پرسشنامه استاندارد سواد سلامت دهان و دندان (شامل 17 سوال در چهار حیطه شنیداری، درک مطلب، توانایی خواندن و تصمیم گیری) و ارزیابی رفتار بهداشتی وخوداظهاری در مورد وضعیت سلامت دهان و دندان و DMFT بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های آماری کای دو و ANOVA انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 63 نفر (4/43%) افراد بارداری اول و بیشتر افراد 55 نفر (7/33%) دیپلم بودند. 121 نفر (8/73%) قبل از تصمیم به بارداری به دندان پزشک مراجعه نداشتند. بیشترین منبع کسب اطلاعات بهداشت دهان و دندان، دندان پزشکان بودند. سواد سلامت دهان و دندان در 122 نفر (4/74%) افراد ناکافی بود. بین سطح سواد سلامت دهان و دندان با میزان تحصیلات (009/0=p) و استفاده از خمیردندان (005/0=p) و مسواک زدن (001/0=p) ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  سواد سلامت دهان و دندان در زنان باردار ناکافی است. مشاوره های دندان پزشکی قبل از تصمیم به بارداری و آموزش در این مورد توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بارداری، رفتار بهداشتی، سلامت دهان، سواد سلامت، dmft
 • سوسن حیدرپور، فروزان شریفی پور*، نادر سالاری صفحات 50-57
  مقدمه

  اختلالات خواب، یکی از شایع ترین مشکلات زنان یایسه است که می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر رایحه مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یایسه انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1398 بر روی 60 زن یایسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 3 شب متوالی در یک هفته، به مدت یک ماه 2 قطره از اسانس مریم گلی را که در یک قطره چکان وجود داشت را بر روی یک گلوله پنبه ای به صورت آویز گردنی که از قبل آماده شده، چکانده و قبل از خواب مورد استشمام قرار داده و بعد از بیدار شدن از خواب آن را از گردن خارج می کردند. گروه کنترل نیز از دارونما به روش مشابه استفاده کردند. قبل و بعد از مداخله پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ توسط هر دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های کای دو، کولموگروف اسمیرنوف، تی مستقل، ویلکاکسون و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کلی کیفیت خواب قبل از مداخله در دو گروه یکسان بود (191/0=p)، اما پس از مداخله، میانگین نمره کلی کیفیت خواب در گروه رایحه درمانی 57/1±3 بود که در مقایسه با گروه کنترل (33/1±13/7)، کاهش معنی داری یافت (001/0>p) و رایحه درمانی به بهبود کیفیت خواب گروه مداخله منجر شد.

  نتیجه گیری

  رایحه درمانی با اسانس مریم گلی در بهبود کیفیت خواب زنان یایسه تاثیر بسزایی دارد، لذا با توجه به وجود اختلال خواب در زنان یایسه، پیشنهاد می شود این روش به عنوان یک روش مفید در بهبود کیفیت خواب زنان یایسه و ارتقای سلامت آنها استفاده شود.

  کلیدواژگان: رایحه، کیفیت خواب، گیاهان دارویی، مریم گلی، یائسگی
 • مرضیه رستمی دوم، سمیرا بهبودی گندوانی، مریم فرهمند، سیما نظرپور، فهیمه رمضانی تهرانی*، فریدون عزیزی صفحات 58-67
  مقدمه

  شیوع عوارض مادری و جنینی در زنان باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) نسبت به زنان باردار غیرمبتلا بالاتر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع عوارض دوران بارداری در فنوتیپ های مختلف زنان باردار مبتلا به PCOS (بر مبنای معیارهای انستیتوی ملی سلامت با فنوتیپ های اضافه شده برحسب معیار روتردام) انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه گذشته نگر اطلاعات مربوط به دوران بارداری 266 زن مبتلا به PCOS بر اساس پرونده پزشکی آنها 95-1393 مورد بررسی قرار گرفت. این زنان بر مبنای علایم بالینی مرتبط با PCOS به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول یا گروه A (فنوتیپ شدید) شامل افرادی بودند که هنگام تشخیص بیماری هر سه علامت بالینی الیگو-آن اوولاسیون، هیپرآندروژنیسم و کیست های تخمدانی یا تنها دو علامت الیگواوولاسیون و هیپرآندروژنیسم را داشتند. گروه B شامل افرادی بود که فقط هیپرآندروژنیسم همراه کیست های تخمدانی (PCOM) یا الیگواوولاسیون همراه با کیست تخمدانی را داشتند (فنوتیپ خفیف). مقایسه عوارض مادری و جنینی دوران بارداری به صورت گذشته نگر و بر مبنای اطلاعات پرونده در بین دو گروه انجام شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های تی تست، من ویتنی، خی دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از بین عوارض مادری و جنینی، وزن کم هنگام تولد در بین زنان شرکت کننده در دو گروه تفاوت معنی داری داشت که پس از تعدیل با سن، شاخص توده بدنی و تعداد بارداری نسبت شانس تولد نوزاد با وزن کم هنگام تولد در گروه A نسبت به گروه B، 6/2 (01/0>p، 9/5-2/1؛ 95%:CI) بود. در این مطالعه تفاوت آماری معنی داری از ابتلاء به دیابت دوران بارداری، زایمان زودرس و شانس سقط خودبه خودی بین فنوتیپ های مختلف PCOS مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  شانس تولد نوزادان با وزن کم در زنان مبتلا به فنوتیپ شدیدتر بیماری (گروه A(PCOSدر مقایسه با زنان مبتلا به فنوتیپ خفیف تر بیماری (گروه B) بالاتر می باشد. بنابراین در ملاحظات بالینی در زنان باردار مبتلا به PCOS، در نظر گرفتن فنوتیپ بیماری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در پیامدهای جنینی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، عوارض حاملگی، فنوتیپ های سندرم تخمدان پلی کیستیک
 • سمیه رجبی، رویا عسکری*، امیرحسین حقیقی، نسرین رضویان زاده صفحات 68-81
  مقدمه

  امروزه شیوه های غیرتهاجمی در روند بررسی مرگ سلولی کبدی و استفاده از درمان های کمکی غیردارویی مورد توجه متخصصین سلامتی می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر تمرینات ترکیبی با شدت های متفاوت بر CK18 (شاخص مرگ هپاتوسیت) و برخی شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کاربردی و نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در سال 1397 بر روی 33 زن مبتلا به کبد چرب غیرالکلی در شهرستان شاهرود انجام شد. افراد به صورت تصادفی به گروه های تمرینی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین ترکیبی 1، تمرین اینتروال هوازی (AIT) همراه با تمرین مقاومتی و گروه ترکیبی 2، تمرین اینتروال شدید (HIIT) به همراه تمرین مقاومتی را به مدت 12 هفته اجرا کردند. آزمون های عملکردی (قدرت و استقامت بالاتنه و پایین تنه، توان هوازی) و نمونه گیری خونی قبل و بعد از 12 هفته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 24) و R و آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بین دو گروه تمرینی در میزان CK18 تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>p) و تمرین ترکیبی 1 باعث کاهش بیشتری در CK18 شد. همچنین هر دو نوع تمرین باعث افزایش معنادار قدرت بیشینه و استقامت عضلانی بالاتنه و پایین تنه و VO2max و نیز کاهش معنادار درصد چربی بدن شد (001/0>p). در مقادیر وزن و شاخص توده بدنی تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نشد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  زنان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی احتمالا بتوانند از هر دو تمرینی ترکیبی متوسط و شدید برای کاهش درصد چربی و بهبود شاخص های عملکردی مستقل از کاهش وزن استفاده کنند و برای جلوگیری از مرگ سلولی از برنامه های تمرین ترکیبی با شدت متوسط به عنوان یک درمان غیر دارویی کمکی بهره گیرند.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، سیتوکراتین 18، شاخص های عملکردی، کبد چرب
 • سعیده رجب زاده، رقیه رحمانی بیلندی*، نگار شفاعی بجستانی، سید بهنام مظلوم شهری صفحات 82-90
  مقدمه

  اپی زیاتومی، یکی از مداخلات جراحی در روند زایمان طبیعی است که درد ناشی از اپی زیاتومی مشکلی استرس زا برای مادران بعد از زایمان است. امروزه توجه بیشتر به استفاده از روش های کاهنده درد در طب سنتی مانند عصاره میخک شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی عصاره هیدروالکلی غنچه های گیاه میخک بر میزان درد زخم اپی زیاتومی زایمان طبیعی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور در سال 1398 بر روی 80 نفر از مادران زایمان نموده در بیمارستان های شهر فردوس، گناباد و مشهد انجام شد. افراد با استفاده از بلوک بندی تصادفی به دو گروه مداخله و دارونما تقسیم شدند. گروه مداخله عصاره میخک و گروه دارونما آب مقطر دریافت نمودند. واحدهای پژوهش در دو گروه محلول های مورد نظر را 2 بار در روز به مدت 10 روز بعد از زایمان دریافت نمودند. جهت گردآوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و مامایی و ابزار های استاندارد شده دیداری درد و مک گیل استفاده شد. میزان درد در چندین مرحله (قبل از شروع مداخله، روز چهارم و دهم بعد از زایمان) سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی زوجی و کای دو انجام شد. انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میزان درد قبل از شروع مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (77/0=p). میزان درد در دو گروه در روزهای چهارم (00/0=p) و دهم بعد از زایمان (00/0=p) اختلاف آماری معنی داری را نشان داد.

  نتیجه گیری

  استفاده از عصاره میخک سبب کاهش شدت درد زخم اپی زیاتومی پس از زایمان می شود، بنابراین استفاده از آن پس از انجام اپی زیاتومی برای کاهش درد توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اپی زیاتومی، درد، میخک
 • مروارید ایرانی، صدیقه شیدائی، طلعت خدیوزاده، معصومه غضنفرپور، سیده فاطمه نصرتی* صفحات 91-98
  مقدمه

  تعداد زیادی از زنان از ماستالژی رنج می برند که این موضوع به دلیل اهمیت مصرف صحیح دارو از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به عوارض داروهای شیمیایی، بیماران تمایل به استفاده از داروهای مکمل دارند، لذا مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف مقایسه تاثیر روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک، اطلاعات مربوط به مقایسه روغن گل مغربی و ویتامین E با استفاده از کلید واژه های فارسی: ماستالژی، ویتامین E، روغن گل مغربی، درد پستان و کلیدواژه های انگلیسی evening primrose oil and vitamin E، mastalgia و breast pain در پایگاه های اطلاعاتی SID،Iranmedex ،IranDoc ،Magiran ، Web of science، Scopus، Pubmed و همچنین موتور جستجوی  Google Scholarبدون محدودیت زمانی تا آذر ماه 1398 جستجو انجام شد. جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از مقیاس جداد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 انجام شد.

  یافته ها

  از تعداد کل 701 مطالعه بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 8 مطالعه کارآزمایی بالینی با حجم نمونه 878 نفر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات در کشورهای ایران، آمریکا، هند و پاکستان انجام شده بود. نتایج متاآنالیز نشان داد که مقدار اختلاف بین دو گروه مداخله و کنترل (888/0 تا 266/0- : CI 95%) 311/0 می باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (291/0=p) و نشان دهنده این است که اثربخشی ویتامین E و روغن گل مغربی بر شدت ماستالژی برابر است.

  نتیجه گیری

  تاثیر روغن گل مغربی و ویتامین E در درمان ماستالژی یکسان است. با توجه به ناهمگنی زیاد مطالعات، حجم کم نمونه و تنوع روش های تعیین پیامد، توصیه به مطالعات بیشتر در این زمینه می شود.

  کلیدواژگان: درد پستان، روغن گل مغربی، طب مکمل، ماستالژی، متاآنالیز، ویتامین E
 • صدیقه آیتی، لیلا پورعلی*، عطیه محمدزاده وطنچی، الهه سعیدی، الهه حسن زاده صفحات 99-104
  مقدمه

  پانکراتیت حاد در دوران بارداری، یک حادثه نادر است که فراوانی آن بین 1 در هزار تا 1 در 10 هزار تولد تخمین زده شده است. در این مطالعه یک مورد پانکراتیت حاد بارداری و عواقب مادری و نوزادی آن به دنبال درمان حمایتی گزارش می شود.

  معرفی بیمار

  بیمار خانم 25 ساله G2ab1 (حاملگی دوم و یک بار سقط) با حاملگی 30 هفته بود که از شب قبل از مراجعه دچار درد ناگهانی اپی گاستر شده بود که با تشدید درد و بروز تهوع و استفراغ، به بیمارستان قایم مشهد مراجعه کرد. گزارش MRI مبنی بر افزایش ضخامت کیسه صفرا و التهاب پانکراس و پلورال افیوژن سمت چپ بود و میزان آمیلاز و لیپاز 3 برابر نرمال بود. بیمار با تشخیص پانکراتیت، تحت درمان نگهدارنده قرار گرفت. در روز ششم بستری، بیمار دچار تب 38 درجه سانتی گراد و انقباضات رحمی شد و نوزاد پره ترم متولد شد. مادر و نوزاد با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شدند.

  نتیجه گیری

  پانکراتیت حاد در دوران بارداری می تواند منجر به زایمان زودرس شود. تشخیص زودهنگام و درمان نگهدارنده می تواند با نتایج مطلوب مادری و نوزادی همراه باشد.

  کلیدواژگان: پانکراتیت حاد، حاملگی، زایمان زودرس، عوارض
|
 • Farnaz Sahhaf, Mehdi Nazari, Abbasali Dorosti * Pages 1-8
  Introduction

  Oxidative stress is one of the indicators that changes during preterm labor as well as cardiovascular diseases; several factors are effective on this index. Therefore, this study was performed with aim to evaluate eight weeks of intermittent exercise training on oxidative stress indices in women with preterm labor after coronary artery bypass graft surgery (CABG).

  Methods

  This clinical randomized trial study was performed on 21 women with preterm delivery and a history of coronary artery graft surgery at Tabriz University of Medical Sciences in 2019. After random allocation, blood sample was taken from the samples and then the intervention group performed 24 sessions of intermittent exercise and the control group had her normal life. Serum levels of 8-hydroxy-2-dioxan-guanosine and urinary 8-hydroxy-2-deoxy-guanosine were measured before and after the intervention. Data were analyzed by SPSS software (version 19) and Shapirovilk, Independent t and t-student tests. P< 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The exercise program in the intervention group caused a significant difference compared to pre-exercise in serum (P=0.003) and urinary (P=0.003) concentrations of 8-Hydroxy-2-dioxychuanosine. Intergroup difference of the variables such as weight (P=0.048), body mass index (P=0.004), fat percentage (P=0.002), and serum 8-hydroxy-2-dioxane guanosine (P=0.001) and urinary (P=0.001) were observed between the intervention and control groups.

  Conclusion

  Intermittent exercise in women with a history of preterm labor undergoing coronary artery bypass graft surgery could cause changes in oxidative stress index.

  Keywords: Coronary Artery Graft, Intermittent training, Oxidative stress, Premature delivery
 • Giti Rahimi, Seyed Saied Hosseini-Asl, Maryam Marghoub, Hamed Seif Elahi, Firooz Amani, Samira Shahbazzadegan * Pages 9-18
  Introduction

  Preeclampsia is a specific pregnancy syndrome that affects all parts of the body. One of the possible causes of preeclampsia is genetic factors, including genetic predisposing genes. The aim of this study was to compare the expression level of LncRNA  (large non coding RNA) TERRA (Telomeric repeat-containing RNA) and telomere length in a pair of women with preeclampsia and healthy.

  Methods

  In this case-control study which was performed in 2017-2018, placenta specimens were taken from 25 mothers with Pre-eclampsia who referred to Ardabil Alavi Hospital and were candidate for pregnancy termination; in the control group also, placenta specimens were taken from 25 women without preeclampsia. After extraction of RNA and cDNA synthesis, TERRA expression level was measured by Real Time PCR and the changes of Telomere length was measured by Telomere Length Assay technique. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Independent t-test. P

  Results

  The mean for expression level of LNCRNA TERRA in the case group was 7.87 ± 1.9 and in the control group was 9.8 ± 2.8. Independent T-test results showed significant difference between the two groups in terms of expression level of LNCRNA TERRA (p=0.006). The mean for Telomere length in the case group was 4.35 ± 1.9 and in the control group was 6.2 ± 1.54. Independent T-test results showed significant difference between the two groups in terms of Telomere length, too (p=0.001). There was no significant correlation between maternal age and LNCRNA TERRA expression level and telomere length (p = 0.88). There was no statistically significant difference in expression level of LNCRNA TERRA and Telomere length between the sexes of newborns (p=0.1).

  Conclusion

  Our data identified the significant role of LNCRNA TERRA and Telomere length in Pre-eclampsia. LNCRNA TERRA and Telomere length can be used to predict and diagnose preeclampsia

  Keywords: Pre-eclampsia, Telomere length, TERRA expression
 • Zahra Tavoli, Zahra Asgari *, Fatemeh Afshari, Fatemeh Tabatabaei, Ali Montazeri Pages 19-25
  Introduction

  Laparoscopic cystectomy of ovarian endometriosis (endometrioma) can be associated with reduction in fertility and ovarian reserve. However, unilateral cyctectomy with drainage of opposite side could lessen these negative outcomes, but it might be associated with increased recurrence rate. Therefore, this study was performed with aim to compare disease recurrence rate between these two methods of laparoscopy.

  Methods

  This retrospective study was conducted on patients with bilateral cystectomy and unilateral cystectomy with drainage of opposite side in Arash Women’s Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2013-2015. Two groups were compared in recurrence rate following surgery. Relative frequency of recurrence in two groups was compared by Chi-square and multiple logistic regression (to control the effect of confounding factors).

  Results

  In all analysis, 75 patients were available. Sonographic recurrence of the disease after 1 year was observed in 31 (41.4%) of all patients that 17 (34%) patients were in group A and 14 (56%) in group B. According to the results of Chi-square test, postoperative recurrence of the disease was not significantly different between the two groups (p=0.58), although recurrence rate in group B was higher. However, after controlling the confounding effect of age and additional drug therapy, the odds ratio for recurrence in group B compared to group A was 2.82 higher (95% CI:0.99-8.01) that was not statistically significant (p=0.051)

  Conclusion

  Recurrence rate was lower in bilateral cystectomy compared to unilateral cystectomy with drainage of opposite side, although the difference was not significant. Studies with higher sample size are suggested to confirm the findings.

  Keywords: Laparoscopy, Endometriosis, Ovarian cyst, Drainage, Recurrence
 • Sayyed Majid Sadrzadeh, Seyed Mohammad Mousavi, Behrang Rezvani Kakhki, Shaghayegh Rahmani *, Kosar Deldar, Sara Hematiali Pages 26-32
  Introduction

  Violence against women is a global phenomenon, and varies based on the political, social and cultural characteristics of each place and location. Domestic violence is the most common type of violence against women. This study was performed with aim to investigate physical domestic violence and its most common contributing factors.

  Methods

  This case-control study was performed in 2016-2019 on 23 pregnant women referred to trauma emergency of Shahid Hasheminezhad and Emal Reza hospitals of Mashhad with complaint of trauma due to domestic violence and other 23 patients due to trauma of other factors. Data collection was done by researcher-made questionnaire including three sections (demographic characteristics, type of domestic violence, and contributing factors). Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Chi-square, Fisher-exact, Student t, or Mann-Whitney tests. P

  Results

  During the three year period of study, 23 pregnant women referred to the emergency department of two referral hospitals in Mashhad due to domestic violence. Regression analysis showed that the most common contributing factors of domestic violence were previous history of domestic violence, unemployment and economic problems, history of previous hospital admission due to domestic violence and drug abuse of spouse. 16 patients (34.6%) leaved the hospital against medical advice in domestic violence group and 30 patients (65.2%) patients hospitalized for further evaluation and treatment. Leaving the hospital against medical advice was significantly higher in domestic violence trauma patients (p=0.001).

  Conclusion

  Among the most important causes of domestic violence in the present study were the positive history of domestic violence in the person or family, as well as unemployment and economic problems.

  Keywords: Domestic violence, Pregnant mother, Trauma
 • Farshad Mahdavi, Hamid Owaysee Osquee * Pages 33-38
  Introduction

  Post-mastectomy infection can dramatically increase the duration of recovery. Considering the potential role of vitamin D in preventing infection, this study was performed with aim to compare serum levels of post-mastectomy vitamin D in women with and without postoperative infection.

  Methods

  This case-control study was performed on 50 women after mastectomy at Tabriz Imam Reza Hospital in 2017-2018. Demographic information and vitamin D levels (taking blood samples) were included in a researcher-made instrument containing disease-related information. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and independent t-test and Chi-square tests. P< 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean of vitamin D in the infected group was 27.33 ±2.41 and in the uninfected group was 49.55±4.11 (p=0.004). Also, most patients in the infected group (48%) had vitamin D deficiency, while most subjects in the uninfected group (60%) had normal vitamin D that the difference between the two groups was significant (p=0.003).

  Conclusion

  Low levels of vitamin D increase the risk of infection after mastectomy in women with cancer.

  Keywords: Breast Cancer, Infection, Mastectomy, Vitamin D
 • Marzieh Karimi Afshar, Molook Torabi *, Melika Raeisi Afshar, Maryam Deldar Pages 39-49
  Introduction

  Low knowledge of oral health in pregnant women can affect both mother and child’s health. This study was performed with aim to evaluate oral and dental health literacy and oral health behavior in pregnant women in south cities of Kerman province.

  Methods

  This cross-sectional analytic study was done on 164 pregnant women who referred to health centers in south cities of Kerman province in 2018. Data was collected by demographic characteristic questionnaire (age, education, number of children, number of pregnancy, the economic situation) and the standard questionnaire of oral and dental health literacy )OHL-Q) (including 17 questions in four domains of hearing, comprehension, ability to read and decision -making), assessment of oral health behavior, self-report of oral and teeth health status and DMFT. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and Chi-square and ANOVA tests. P

  Results

  In the present study, 63 patients (43.4%) experienced the first pregnancy and most subjects 55 (33.7%) were diploma. 121 women (73.8%) had not dental examination before decision for pregnancy. The most frequent source of oral health information was dentists. Oral health literacy was insufficient in 122 (74.4%). There was significant difference between the level of oral health literacy and educational level(p=0.009),using tooth paste (p=0.005)and tooth brushing (p=0.001).

  Conclusion

  Oral and dental health literacy in pregnant women is inadequate. Dentistry consultation and oral health education before decision for pregnancy are recommended.

  Keywords: dmft, Health Behavior, Health Literacy, Oral literacy, pregnancy
 • Sousan Heydarpour, Forouzan Sharifipour *, Nader Salari Pages 50-57
  Introduction

  One of the most common problems in menopausal women is sleep disturbance that can lead to reduced quality of life. Therefore this study was performed with aim to investigate the effect of Salvia officinalisaroma on sleep quality of postmenopausal women.

  Methods

  This double-blind randomized clinical trial study was performed on 60 postmenopausal women referred to Kermanshah health centers in 2019. The subjects were randomly assigned into two groups of intervention and control (n=30 in each group). The subjects in the intervention group, for 3 consecutive nights in a week, for one month, 2 drops of essential oil of salvia that existed in a dropper poured on a cotton ball in the form of a neck pendant, and inhaled before sleep and removed from the neck after awakening. The control group also used placebo in the same way. Before and after the intervention, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was completed by both groups. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Chi-square, Kolmogorov Smirnov, independent t, Wilcoxon and Mann-Whitney tests. P

  Results

  The mean score of sleep quality before the intervention was similar in both groups (p = 0.191). But after the intervention, the mean score of sleep quality in aromatherapy group (3 ± 1.57) was significantly decreased compared with control group (7.13± 1.33) (p <0.001) and aromatherapy led to the improvement of sleep quality in the intervention group.

  Conclusion

  Aromatherapy using salvia officinalishas a significant effect on improving sleep quality in postmenopausal women. Therefore, given that postmenopausal women have sleep disorder, it is suggested that this method be used as a useful method for improving sleep quality and health promotion.

  Keywords: Aroma, Medicinal herbs, Menopause, Salvia officinalis, Sleep Quality
 • Marzieh Rostami Dovom, Samira Behboudi Gandavani, Maryam Farahmand, Sima Nazarpoor, Fahimeh Ramezani Tehrani *, Fereidoun Azizi Pages 58-67
  Introduction

  The prevalence of maternal and fetal complications in pregnant women with polycystic ovary syndrome (PCOS) is higher than non-infected women. This study was performed with aim to evaluate the prevalence of pregnancy complications in women with different phenotypes of polycystic ovary syndrome based on the NIH in addition to Rotterdam criteria.
   

  Methods

  In this retrospective study, the pregnancy records of 266 PCOS women were investigated based on their medical file in 2014-2016. These women based on PCOS related clinical symptoms were divided to two groups: The first group, or group A (severe phenotype), included women who had all three clinical signs of oligo-anovulation, hyper-androgenism, and ovarian cysts, or only two signs of oligo-ovulation and hyper-androgenism when the disease was diagnosed. Group B included people who had only hyper-androgenism with ovarian cysts (PCOM) or oligovulation with ovarian cysts (mild phenotype).The maternal and fetal complications during pregnancy was retrospectively evaluated between two groups based on the participants’ medical records information. Data were analyzed by SPSS software (version 17) and Mann-Whitney, Chi-square, T test and Logistic Regression. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Among maternal and fetal complications, low birth weight was significantly different between the two groups. After adjusting with age, body mass index and number of pregnancies, the odds ratio of low birth weight baby in group A compared to group B was 2.6 (95% CI; 1.5-2.9, p <0.01). The study found no statistically significant difference in gestational diabetes, preterm delivery, or the chance of spontaneous abortion between different PCOS phenotypes.

  Conclusion

  The chance of LBW in women with sever form of PCOS (group A) is higher than women with moderate form of the disease (group B). In clinical practice, it is recommended that the PCOS phenotype should be considered as an affecting factor on fetal outcomes in pregnancy.

  Keywords: Pregnancy complications, PCOS phenotypes, Polycystic ovary syndrome
 • Somayeh Rajabi, Roya Askari *, Amir Hossein Haghighi, Nasrin Razaviyanzadeh Pages 68-81
  Introduction

  Nowadays, noninvasive approaches in the investigation of hepatocyte death and the use of non-pharmacological adjunctive therapies are considered by health professionals. This study was performed with aim to compare the effect of different intensities of combined training on cytokeratin18 )marker of hepatocyte death( and some indicators of physical function in women with Non-alcoholic fatty liver disease.

  Methods

  This applied and semi-experimental study with pre-test and post-test design was performed on 33 women with NAFLD in Shahrood city in 2018. The subjects were randomly divided into training and control groups. Combined training 1 Group performed Aerobic Interval Training (AIT) along with resistance training and combined training 2 group performed High Intensity Interval Training (HIIT) along with resistance training for 12 weeks. Functional tests (Upper and lower strength and endurance, aerobic power) and blood samples were performed before and after 12 weeks of training. Data were analyzed by SPSS software (version 24)  and R statistical software and repeated measures ANOVA tests. P

  Results

  There was significant difference between two training groups in the CK18 level (p<0.001) and combined training 1 group had higher decrease in the CK18 level. Also, both combined training significantly increased upper and lower maximal strength and muscular endurance and VO2max, as well as a significant decrease in body fat percentage (p<0.001). There was no significant difference between groups in weight and BMI (p>0.05).

  Conclusion

  Women with Non-alcoholic fatty liver disease may be able to use both intense and moderate combined training to reduce body fat percentage, improve physical performance indicators independent of weight loss and use moderate intensity combined training as a non-pharmacological adjunctive therapy to prevent cell death.

  Keywords: Combined training, Cytokeratin18, Fatty liver, Functional parameters
 • Saeedeh Rajabzadeh, Roghaieh Rahmani Bilandi *, Negar Shafaei-Bajestani, Seyed Behnam Mazloum Shahri Pages 82-90
  Introduction

  One of the surgical interventions in the process of natural vaginal delivery is episiotomy. Episiotomy pain is a stressful problem for mothers at postpartum. Nowadays, more attention has been paid to the use of pain reduction techniques in traditional medicine such as clove extract. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of clove buds on the severity of episiotomy pain in normal vaginal delivery.

  Methods

  This triple-blind clinical trial study was performed on 80 mothers who had delivery in the hospitals of Ferdows, Gonabad and Mashhad in 2019. The subjects were divided into two groups of intervention and placebo using randomized blockade. The intervention group received clove extract and the placebo group received distilled water. The two groups received the solutions twice a day for 10 days after delivery. Demographic and midwifery checklists and pain visual standardized tool and McGill tool were used for data collection. Pain severity was measured in several stages (before intervention, on day 4 and day 10 after delivery). Data were analyzed by SPSS software (version 22) and paired t and Chi-square tests. P < 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  There was no statistically significant difference in pain severity between the two groups before the intervention (p = 0.77). There was significant difference in pain severity between the two groups at day 4 (p = 0.00) and 10 (p = 0.00) after delivery.

  Conclusion

  The use of clove extract reduces the severity of episiotomy ulcer pain after delivery. Therefore, it is recommended to use it for pain relief after episiotomy.

  Keywords: Clove, Episiotomy, Pain
 • Morvarid Irani, Sedigheh Sheidaei, Talat Khadivzadeh, Masoumeh Ghazanfarpour, Seyedeh Fatemeh Nosrati * Pages 91-98
  Introduction

  Many women suffer from mastalgia; this issue is very important due to the importance of proper use of the drug. Due to the complications of chemical drugs, patients tend to use complementary medicine. Therefore, this systematic review was conducted with aim to compare the effects of evening primrose oil and vitamin E on cyclic mastalgia.

  Methods

  In this systematic review and meta-analysis, data related to comparison of evening primrose oil and vitamin E were searched using the key words of mastalgia, evening primrose oil, vitamin E, and breast pain in the Electronic databases of Pubmed, Scopus, Web of science, Magiran, Iran doc, Iran medex, SID, and also Google scholar without time limitation until 2019. Jedad Index was used to evaluate the quality of the studies. Data were analyzed by Comprehensive Meta-analysis Version 2.

  Results

  Among 701 articles found in the initial search, 8 randomized trials with sample volume of 878 participants were selected for this systematic review. The studies were conducted in U.S, India, Pakistan and Iran. The result of meta-analysis showed that the difference between two groups of intervention and control was .311 (95% CI: -0/266 to 0/888) and the difference was not statistically significant (p=0.291); this indicates that the efficacy of Evening promise oil and vitamin E is similar.

  Conclusion

  The efficacy of Evening promise oil and vitamin E in treatment of mastalgia is similar. Given the high heterogeneity of studies, low sample size and the variety of methods for determining the outcome, further studies in this field is recommended.

  Keywords: Breast pain, Complementary Medicine, Evening Primrose Oil, Mastalgia, Meta-analysis, Vitamin E
 • Sedigheh Ayati, Leila Pourali *, Atiyeh Mohammadzadeh Vatanchi, Elaheh Saeedi, Elaheh Hasanzadeh Pages 99-104
  Introduction

  Acute pancreatitis during pregnancy is a rare event that its frequency has been estimated as ranging from of 1/1000 to 1/10000 births. The aim of this study was to report a case of acute pancreatitis during pregnancy and its maternal and neonatal outcomes following conservative management.

  Case presentation

  A 25 years old woman G2ab1(second pregnancy, one abortion) with gestational age of 30 weeks and sudden epigastria pain from the last night who had referred to the Ghaem hospital of Mashhad due to severe stomach pain along with nausea and vomiting.. MRI reported increase in gall bladder thickness and pancreatic inflammation and left plural effusion. In laboratory tests, amylase and lipase were three time higher than normal. With diagnosis of pancreatitis, the patient underwent conservative treatment. At 6th day of hospitalization, 38°C fever and uterine contractions were started. A preterm neonate was born. The mother and neonate discharged from the hospital with good conditions.

  Conclusion

  Acute pancreatitis during pregnancy can lead to preterm delivery. Early diagnosis and conservative treatment can be associated with desirable maternal and neonatal outcomes.

  Keywords: Acute pancreatitis, Complications, pregnancy, Preterm delivery