بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پیام:
چکیده:
مقدمه

تعداد زیادی از زنان از ماستالژی رنج می برند که این موضوع به دلیل اهمیت مصرف صحیح دارو از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به عوارض داروهای شیمیایی، بیماران تمایل به استفاده از داروهای مکمل دارند، لذا مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف مقایسه تاثیر روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان انجام شد.

روش کار

در این مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک، اطلاعات مربوط به مقایسه روغن گل مغربی و ویتامین E با استفاده از کلید واژه های فارسی: ماستالژی، ویتامین E، روغن گل مغربی، درد پستان و کلیدواژه های انگلیسی evening primrose oil and vitamin E، mastalgia و breast pain در پایگاه های اطلاعاتی SID،Iranmedex ،IranDoc ،Magiran ، Web of science، Scopus، Pubmed و همچنین موتور جستجوی  Google Scholarبدون محدودیت زمانی تا آذر ماه 1398 جستجو انجام شد. جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از مقیاس جداد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA2 انجام شد.

یافته ها

از تعداد کل 701 مطالعه بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 8 مطالعه کارآزمایی بالینی با حجم نمونه 878 نفر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات در کشورهای ایران، آمریکا، هند و پاکستان انجام شده بود. نتایج متاآنالیز نشان داد که مقدار اختلاف بین دو گروه مداخله و کنترل (888/0 تا 266/0- : CI 95%) 311/0 می باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (291/0=p) و نشان دهنده این است که اثربخشی ویتامین E و روغن گل مغربی بر شدت ماستالژی برابر است.

نتیجه گیری

تاثیر روغن گل مغربی و ویتامین E در درمان ماستالژی یکسان است. با توجه به ناهمگنی زیاد مطالعات، حجم کم نمونه و تنوع روش های تعیین پیامد، توصیه به مطالعات بیشتر در این زمینه می شود.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143672 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.