قصیده الشیخ صالح الکواز الحلی فی رثاء السیده الزهراء (علیها السلام) دراسه اسلوبیه

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

الملخص لا ریب فی ان للشعر العربی اسرارا وجمالیات فنیه مقصوده. فالشاعر ینسج افکاره فی القصیده نسجا محکما ویضعها وضعا دقیقا. فإن هذه الدراسه تسعی إلی الکشف عن اوجه الجمالیات الکامنه فی قصیده بحق مولاتنا فاطمه الزهراء (J) للشاعر صالح الکواز الحلی (ت1291ه.ق)، ورصد الظواهر الاسلوبیه فیها علی المستویات الثلاثه: الصوتی والصرفی والترکیبی. وقد استفادت هذه الدراسه من المنهج الاسلوبی؛ لما له من مزایا تتعلق باستنتاج الدلالات من الظواهر اللغویه الوارده فی النص؛ ووجدنا علی المستوی الصوتی ان استعمال الاصوات المجهوره الشدیده اکثر من المهموسه الرخوه، دلاله علی الإجهار بالحزن وبیان الظلم الذی وقع علی بضعه رسول الله وآله (G)؛ واما علی المستوی الصرفی فإن استعمال الشاعر لصیغه "فعل" فی سته مواضع یدل علی المبالغه والتکثیر، فقد حمله ذوقه الخاص إلی مثل هذه الاستعمالات لیفصح عما یرید إبرازه من بیان عظمه هذا الامر واهمیته، فجاءت هذه الصیغه مناسبه للجو العام للقصیده؛ واما علی المستوی الترکیبی فنلاحظ انه اکثر من التوکید بصور متنوعه؛ لتثبیت الوقایع التاریخیه التی جاءت فی النص من قبل اعداء الرسول وآله.

زبان:
عربی
صفحات:
75 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145601 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!