بررسی مقایسه ای خودارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی بخش زنان دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارزشیابی دانشجو از پارامترهای اساسی در فرآیند فعالیت های آموزشی بوده که می تواند تحقق اهداف مورد نظر برنامه آموزشی و میزان مطلوبیت روش ها و فرآیندهای آموزشی را تعیین نماید. این مطالعه با هدف بررسی  مقایسه ای  خود ارزشیابی دانشجویان و ارزشیابی توسط مربی در واحد کارآموزی زنان صورت گرفت.                                                    

روش ها

پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 70 نفر از دانشجویان ترم هفتم رشته مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان درنیمسال دوم 94-93 است. در این مطالعه، ارزشیابی واحد کارآموزی زنان صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات فرم ارزشیابی واحد کارآموزی زنان بود که دو بخش ارزشیابی مهارت عمومی و اختصاصی را شامل می شد. این فرم توسط اعضای هیت علمی گروه مامایی بر اساس سرفصل دروس تدوین شده بود که در پایان دوره توسط مربی و دانشجویان تکمیل گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار نمرات خودارزیابی دانشجویان و ارزشیابی مربیان در مهارت های اختصاصی به ترتیب 625/0±2/1و 31/0±37/1و در مهارتهای عمومی و تکالیف به ترتیب 32/0±09/2 و 32/0±56/1به دست آمد. همچنین، یافته ها حاکی از وجود تفاوت معنی دار میان خود ارزشیابی دانشجویان و ارزشیابی توسط مربیان در مهارت های اختصاصی (07/0=P) و عمومی (015/0=P) بود.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که دانشجویان توانایی ارزشیابی فعالیتهای خود را دارند. لذا نظرخواهی از دانشجویان در ارزیابی فعالیتهای بالینی می تواند در بهبود عملکرد آموزشی و ارزشیابی اساتید و مربیان به عنوان یک ارزیابی مکمل مورد بررسی قرارگیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145647 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.