ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان: یک مطالعه مورد - شاهدی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین سن مادر در زمان بارداری با شاخص های هماتولوژیک مادر و وضعیت آنتروپومتری نوزادان انجام گردید.

روش بررسی

در این مطالعه مورد شاهدی، 32 مادر با سن 35 سال و بیشتر (گروه مورد) و 292 مادر با سن 35-20 سال (گروه شاهد) مورد بررسی قرار گرفتند. سن و شاخص های هماتولوژیک مادران قبل از زایمان ارزیابی گردید. وزن، قد و اندازه دور سر نوزادان اندازه گیری شد. رابطه سن مادر با شاخصهای تن سنجی نوزادان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد.

یافته ها

نتایج مقایسه نشان داد تفاوت معنی داری در نوع زایمان، سابقه سقط جنین، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و فاکتورهای هماتولوژیک بین دو گروه وجود ندارد. علاوه بر این، در جنسیت، وزن، اندازه دور سر و قد نوزادن بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ارتباط معکوس و معنی داری بین سن مادران قبل از زایمان با میزان سلول های مونوسیت (Mid) (P<0/05)، تعداد گلبول های قرمز (0/05>P)، تعداد گلبول های سفید، گرانولیست ها (0/001>P) مشاهده شد. علاوه بر این، بین سن مادران قبل از زایمان با تعداد تولد نوزادان کم وزن (LBW) ارتباط مستقیم (0/01>P) و با وزن (0/01>P) و اندازه دور سر (0/001>P) نوزادان ارتباط معکوس معنی داری مشاهده شد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان می دهد با افزایش سن مادر تعداد نوزادان LBW افزایش می یابد و همچنین سن مادر می تواند ارتباط معنی داری با برخی شاخص های هماتولوژیکی مادر و شاخص های تن سنجی نوزاد داشته باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
203 -213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2147745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.