اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی (غرقابی) به زیرسطحی با لوله های پی وی سی (PVC) بر شوری خاک، رشد و عملکرد درختان پسته

پیام:
چکیده:

در این پروژه، امکان تغییر سیستم آبیاری از روش غرقابی به زیرسطحی کم فشار (با لوله های پی وی سی سوراخدار) روی درختان بارور پسته مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (S)، آبیاری به روش غرقابی با دور آبیاری 48 روز و حجم آب 6720 متر مکعب در هکتار، تیمار 1P، آبیاری زیرسطحی با لوله های پی وی سی با مقدار آب مورد استفاده برای تیمار شاهد و دور آبیاری 12 روز و تیمار 2P، آبیاری زیرسطحی با لوله های پی وی سی با مقدار آب 75 درصد مقدار آب مورد استفاده برای تیمار شاهد و دور آبیاری 24 روز بودند. نتایج نشان داد که از بین صفات رویشی، سطح برگ، تعداد کل جوانه ها، درصد جوانه ریزش کرده و درصد جوانه رویشی بطور معنی داری تحت تاثیر تغییر روش آبیاری قرار گرفتند. همچنین تغییر روش آبیاری بر روی اغلب صفات کمی و کیفی محصول در سطح 5 درصد اثر معنی دار داشت، به طوریکه باعث افزایش 8/0 تا 6/1 کیلوگرمی وزن محصول خشک هر درخت، کاهش 7/1 تا 25/4 درصدی پوکی، افزایش 5/3 تا 6 درصدی خندانی و کاهش 3/1 تا 2 واحدی در انس پسته گردید. ضمن اینکه بهره وری مصرف آب نیز در روش های آبیاری 1P و 2P، به ترتیب 4/41 درصد و 6/61 درصد افزایش یافت. تیمارهای آبیاری زیرسطحی با لوله های پی وی سی در اغلب صفات مورد بررسی، با یکدیگر اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد نداشتند. نتایج شوری خاک ناحیه ریشه درختان در فصل پاییز (قبل از آبشویی) نیز حاکی از افزایش شوری سطح خاک در ناحیه بالای لوله های زیرسطحی بود. اما شوری خاک در اسفندماه و پس از انجام آبشویی و بارندگی زمستانه به وضعیتی مناسب (کمتر از dS/m 9) رسید. ارزیابی اقتصادی اجرای این پروژه نیز حاکی از توجیه اقتصادی بالای آن دارد، به طوریکه با سرمایه گذاری سالیانه در حدود 60 میلیون ریال در هر هکتار (به عنوان سرمایه گذاری اولیه) برای تغییر سیستم، بسته به انتخاب روش آبیاری 1P یا 2P، به ترتیب درآمدی معادل 6/7 و 2/15 برابر سرمایه گذاری اولیه، عاید باغدار خواهد شد. بنابراین با در نظر گرفتن محدودیت های مناطق پسته کاری ایران از نظر کمیت و کیفیت منابع آب در دسترس، استفاده از روش 2P به دلیل کاهش 25 درصدی مصرف آب و افزایش 6/61 و 3/14 درصدی بهره وری مصرف آب، به ترتیب نسبت به روش های S و 1P، قابل توصیه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149271 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.