اعتباریابی الگوی نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان

پیام:
چکیده:
مقدمه

در جهان رقابتی امروز توسعه اقتصادی بدون برخورداری از منابع انسانی کارآفرین محقق نخواهد شد. در این میان نظام آموزش وپرورش نقش مهمی در پرورش چنین نیروهایی برای کشور دارد، زیرا تربیت نیروی انسانی کارآفرین با معلم غیر کارآفرین غیرممکن است و دانشگاه فرهنگیان هسته اصلی نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور به شمار می آید. از این رو هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی توسعه منابع انسانی کارآفرین محور و اعتبارسنجی آن بود.

روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه روش شناسی است که با رویکرد کیفی- کمی اجرا شد. در بخش کیفی 19 نفر از خبرگان و فعالان بخش کارآفرینی و سیاست گذران حوزه منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور در شش ماه نخست سال 1398 به روش نمونه گیری هدفمند در مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان شرکت نمودند. جهت تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته از استراتژی داده بنیاد و طرح سیستماتیک اشتراوس و کوربین(2014) به منظور طراحی الگوی نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان استفاده شد. سپس، با نرم افزار MAXQDA نسخه 12 مفاهیم از مصاحبه ها استخراج و متغیرهای اصلی و فرعی مشخص و الگوی طراحی شده به دست آمد. در بخش کمی به منظور اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی یک پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و پس از حصول اطمینان از روایی صوری و محتوایی در بین 74 نفر از اعضاء هییت علمی دانشگاه فرهنگیان با روش نمونه گیری تصادفی ساده داده های آماری با نرم افزار PLS نسخه دوم تحلیل شد.

یافته ها

در بخش کیفی 14 مقوله محوری شامل عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل نهادی، راهبردها، مدیریت، منابع مادی و غیرمادی، تامین توسعه، انگیزش، جامعه دانشگاهی توسعه اجتماعی اکوسیستم کارآفرینی مطلوب، سطح دانشگاه و نظام تعلیم و تربیت در ارتقای نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان شناسایی شد.ند. در بخش کمی نتایج تحلیل عاملی تاییدی(09/2= χ2/df ، 1/0=RMR،9/0=GFI،9/0= NFI، 9/0=CFI، 9/0=IFI،8/0= TLI) نشان داد که الگوی طراحی شده برای نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج پژوهش استفاده از این الگو در راستای فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان پیشنهاد می شود، همچنین با درنظرگرفتن نقش مثبت کارآفرینی و اهمیت این مقوله پیشنهاد می شود واحد درسی منابع انسانی کارآفرین محور  در برنامه درسی دانشجویان گنجانده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151297 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.