پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس مولفه‎های باورهای ناکارآمد جنسی در زنان متاهل

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس مولفهای باورهای کژکارکردی جنسی شامل محافظه کاری جنسی، میل جنسی به عنوان گناه، باورهای مربوط به سن، تصویر بدن، انکار تقدم محبت در رابطه جنسی و ترجیح نقش مادری در زنان متاهل بود.

روش کار

روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری زنان متاهل شهرستان‎های سبزوار، گناباد و نیشابور در سال 1396 بود است که 300 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن و پرسشنامه باورهای کژکارکردی جنسی نوبر بود است. داده‎ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  شماره 25 به روش تحلیل تشخیصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

تجزیه و تحلیل داده‎ها، نشان داد که ترکیب خطی مولفه‎های متغیر باورهای کژکارکردی جنسی قادر به پیش بینی تعلق گروهی افراد با و بدون طلاق عاطفی 3/73 درصد صحت در زنان متاهل بود. در تحلیل تشخیصی به صورت گام به گام و همزمان کارآمدترین متغیر در پیش بینی تعلق گروهی افرادبه ترتیب: محافظه کاری جنسی، باورهای تصویر تن و وابسته به سن بوده‎اند.

نتیجه گیری

باورهای جنسی نقش تعیین کننده‎ای ‎در پیش بینی طلاق عاطفی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
786 -797
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153289 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.