مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رت های نر مدل پارکینسونی متعاقب 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی

پیام:
چکیده:
مقدمه

نیتریک اکساید علاوه بر نقش های مفیدی که در بدن دارد، اما سنتز بیش از حد آن باعث ایجاد بیماری های نورودژنراتیو می شود، بنابراین هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تغییرات نیتریک اکساید بافت هیپوکمپ و حس درد رت های نر مدل پارکینسونی متعاقب 6 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بود.

روش بررسی

در این پژوهش که از نوع تحقیقات تجربی بود از 24 سر رت نر نژاد ویستار استفاده شد. آزمودنی ها با استفاده از رزرپین به پارکینسون مبتلا شدند، سپس در 4 گروه تقسیم شدند.تمرینات هوازی به مدت 6 هفته و هر هفته 5 جلسه اجرا شد، که مدت تمرین از هفته اول تا ششم، روزانه طوری افزایش یافت که از 15 دقیقه در روز اول به 40 دقیقه در هفته ششم رسید، گروه تمرین تناوبی مدت زمان مشخص شده تمرین را در هفته نخست در دو نوبت در هفته های دوم تا چهارم در چهار نوبت و در هفته های پنجم تا ششم در شش نوبت اجرا کردند، در پایان 6 هفته حس درد با استفاده از آزمون فرمالین اندازه گیری سپس رت ها کشته شدند،و بافت هیپوکمپ جدا، و نیتریک اکساید با استفاده از روش الایزا و کیت های مخصوص اندازه گیری شد. نتایج با استفاده نرم افزار spss نسخه 19 و با استفاده  از آزمون تحلیل واریانسیک راهه و آزمون تعقیبیLSDتجزیه وتحلیل شد.

نتایج

نتایج نشان داد بیماری پارکینسون باعث افزایش سطوح نیتریک اکساید می شود (0/05  ≤p). که تمرینات هوازی تداومی و تناوبی باعث کاهش نیتریک اکساید می شود (0/05 ≤p). نشان داده شد بین دو گروه تمرینی اختلاف معنی داری وجود ندارد (0/68≤ P). هم چنین گروه کنترل پارکینسون افزایش درد معنی داری نسبت به گروه کنترل سالم نشان داد (0/01 ≤p). دو نوع تمرین باعث کاهش میزان احساس درد شد (0/05 ≤p)، که بین دو گروه تمرینی اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/23 ≤p).

نتیجه گیری

 بر اساس یافته های این پژوهش، تمرینات هوازی تداومی و تناوبی باعث کاهش سطوح نیتریک اکساید و احساس درد در رت های مدل پارکینسونی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2502 -2514
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153407 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.