بررسی تاثیر کلشی سین و تری فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

پیام:
چکیده:

دو برابر شدن تعداد کروموزوم های یک گیاه دارویی، منجر به ایجاد تنوع در ترکیب های آللی و گوناگونی آنزیم های فعال مسیر بیوسنتز متابولیت های ثانویه می شود و می تواند روند متابولیسم ثانویه را تسهیل و میزان متابولیت های ثانویه را افزایش دهد. این تحقیق به منظور مطالعه اثر کلشی سین و تری فلورالین بر القاء پلی پلوییدی و بررسی تاثیر این مواد بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) انجام شد. از مریستم انتهایی ریشه برای مطالعات کاریوتیپی استفاده شد. جهت تیمار کردن بذرهای جوانه زده از محلول کلشی سین به غلظت های 25/0، 5/0 و 1 gr.L-1 و محلول تری فلورالین 48% به غلظت های 5/7 ، 15 و 5/22 Mµ، در دو مدت زمان 12 و 24 ساعت استفاده شد. خصوصیات سیتوژنتیکی با استفاده از روش تحلیل تصویری مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کروموزوم پایه در گونه مورد بررسی 8=X بود. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل غلظت تیمارها، مدت زمان القاء تیمارها و همچنین اثرات متقابل آنها، در القاء پلی پلوییدی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% دارند. بالاترین درصد القای پلی پلوییدی، به دنبال غوطه وری گیاهچه ها در غلظت Mµ5/22 تری فلورالین در مدت زمان 24 ساعت و غلظت gr.L-15/0 کلشی سین در مدت زمان 12 ساعت بدست آمد. به طوری که تیمارها بر طول کروموزوم ها و بالطبع بر فرمول کاریوتیپی اثر گذاشته بودند. البته بین کاریوتیپ ها در تمام ویژگی های کروموزومی مورد مطالعه اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% وجود داشت. ازاین رو میزان پلی پلوییدی القاء شده تحت تاثیر تری فلورالین بیشتر از کلشی سین بود، اگرچه غلظت های تری فلورالین تقریبا 100 برابر کمتر از غلظت های کلشی سین مورد استفاده بود که این امر بیانگر توانایی بیشتر تری فلورالین در القاء پلی پلوییدی در این گیاه است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
936 -951
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160436 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.