بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با تاکید برپیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در بانک های ایران

پیام:
چکیده:

تهیه ی صورتهای مالی نمونه بانکها برمبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از ابتدای سال 1395برای بانکها الزام آور و به مورد اجرا گذاشته شده است اما قبل از آن بسترسازی لازم جهت کاهش ریسک سیستماتیک صورت نگرفته است، همچنین فقدان داده ها و اطلاعات و نرم افزارهای مناسب و موسسات رتبه بندی معضل دیگر بانکها درجهت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بوده است و همزمانی این مساله با مشکل اصلی بانکها یعنی رشد افسارگسیخته مطالبات مشکوک الوصول، بانکها را در شرایط بسیار نا بسامانی قرارداده است. به عقیده اکثر صاحب نظران به منظور کاهش مطالبات مشکوک الوصول باید بسترسازی لازم برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره نه صورت گیرد، در همین راستا این پژوهش به بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با تاکید بر مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در بانکهای ایران می پردازد. در این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز عمدتا از طریق مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی ازخبرگان به روش دلفی فازی و در موارد ضروری با انجام مصاحبه حضوری گردآوری گردد. در تحقیق حاضر هدف اصلی، ارزیابی وضعیت موجود یعنی استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS39) و دستیابی به مدل مناسبی (مدل زیان اعتباری موردانتظار) برای حسابداری و گزارشگری مالی بانکهای ایران است، بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مناسب برای تسهیلات (مدل زیان اعتباری مورد انتظار) تبیین و پیشنهاد شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161707 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.